K počiatkom stredovekého osídlenia Spiša (do konca 12. stor.) : Venujem pamiatke univ. prof. Vojtecha Budinského-Kričku, nestora slovenských archeológov

Title: K počiatkom stredovekého osídlenia Spiša (do konca 12. stor.) : Venujem pamiatke univ. prof. Vojtecha Budinského-Kričku, nestora slovenských archeológov
Variant title:
  • Zu den Anfängen der mittelalterlichen Besiedlung des Territoriums der Zips (bis Ende des 12. Jh.)
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 9-18
Extent
9-18
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BEŇKO, J.: Problém pravosti podolíneckej listiny z roku 1244. Slov. archiv. 3, 1968, č. 2, s. 314 až 329.

[2] BEŇKO, J.: Osídlenie severného Spiša do polovice 14. storočia. HŠ, 16, 1970, s. 161—189.

[3] BEŇKO, J.: Listina z roku 1301 na Plaveč. Diplomatická a historická hodnota. Slov. archiv. 16, 1981, č. 2, s. 82—93.

[4] BEŇKO, J.: Osídlenie severného Slovenska. Košice 1985.

[5] BÉREŠ, J.— ŠALKOVSKÝ, P.: Výskum slovanského hradiska v Spišských Tomášovciach. AVANS v roku 1977, Nitra 1978, s. 36—38.

[6] BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Slovanské osídlenie na severovýchodnom Slovensku. SlA 9, 1961, s. 347—390.

[7] BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Nález poľnohospodárskych nástrojov na slovanskom sídlisku v Smižanoch. ŠZ AU SAV, 11, Nitra 1963, s. 143—152.

[8] BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Archeologické nálezy z Batizoviec, ŠZ AU SAV, 15, Nitra 1965, s. 167—176.

[9] BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Nové nálezy na východnom Slovensku. AVANS v roku 1978, Nitra 1980, s. 46—65.

[10] BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Novije materialy dľa izučenija drevneslavjanskoj keramiki na poselenijach vostočnoj Slovakiji. SlA, 38, 1990, č. 1, s. 89—146.

[11] ČAPLOVIČ, D.—JAVORSKÝ, F.: Najnovšie poznatky o stredovekom dedinskom dome na Spiši. No, 31, 1990, s. 69—122.

[12] FIALA, A.—VALLAŠEK, A.: Náčrt stavebného vývoja Spišskej kapituly do konca stredoveku. Vlast. čas. 24, 1975, s. 132—136.

[13] FIALA, A.—VALLAŠEK, A.—LUKÁČ, G.: Spišský hrad. Martin 1988.

[14] HALAGA, O. R.: Hospodársko-spoločenský vývoj Šariša a Spiša ako pohraničia v 12. a 13. storočí. NO, 3, 1961, s. 200—220.

[15] HALAGA, O. R.: Soľné hrady v Potisí a ranofeudálne pohraničie. NO, 4, 1962, s. 77—107.

[16] HRADSKÝ, J.: Hrad., Initia.

[17] CHALUPECKÝ, I.: K otázke datovania románského kostola v Chrasti nad Hornádom. Vlast. čas., 16, 1967, s. 74—75.

[18] JAVORSKÝ, F.: Výsledky archeologického prieskumu v okrese Spišská Nová Ves. AVANS v roku 1976, Nitra 1977, s. 138—152.

[19] JAVORSKÝ, F.: Výsledky archeologického výskumu v Slovenskom raji. AVANS v roku 1976, Nitra 1977, s. 153—166.

[20] JAVORSKÝ, F.: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš v okrese Spišská Nová Ves. AVANS v roku 1977, Nitra 1978, s. 103—120.

[21] JAVORSKÝ, F.: Výskumy a prieskumy výskumnej expedície Archeologického ústavu SAV na Spiši. AVANS v roku 1978, Nitra 1980, s. 123—131.

[22] JAVORSKÝ, F.: Záchranný výskum na Hradisku I v Smižanoch. AVANS v roku 1978, Nitra 1980, s. 131 až 135.

[23] JAVORSKÝ, F.: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš v roku 1979. In: Z AŠZ SAV, 19, Nitra 1981, s. 67—95.

[24] JAVORSKÝ, F.: Záchranný výskum románskeho kostola pri Levoči. In: ŠZ AU SAV, Nitra 1981, s. 97—112.

[25] JAVORSKÝ, F.: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš Archeologického ústavu SAV. AVANS v roku 1980, Nitra 1981, s. 108—126.

[26] JAVORSKÝ, F.: Prieskumy Výskumnej expedicie Spiš. AVANS v roku 1981, Nitra 1982, s. 110—134.

[27] JAVORSKÝ, F.: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedicie Spiš Archeologického ústavu SAV. AVANS v roku 1982, Nitra 1983, s. 99—124.

[28] JAVORSKÝ, F.: Záchranné výskumy a prieskumy Výskumnej expedicie Spiš. AVANS v roku 1983, Nitra 1984, s. 96—112.

[29] JAVORSKÝ, F.: Záchranné výskumy a prieskumy Výskumnej expedicie Spiš. AVANS v roku 1984, Nitra 1985, s. 110—125.

[30] JAVORSKÝ, F.: Záchranné výskumy a prieskumy Výskumnej expedicie Spiš Archeologického ústavu SAV. AVANS v roku 1985, Nitra 1986, s. 108—118.

[31] JAVORSKÝ, F.: Výskumy a prieskumy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Levoča a jej okolí. AVANS v roku 1985, Nitra 1986, s. 118—121.

[32] JAVORSKÝ, F.: Záchranné výskumy v okrese Spišská Nová Ves. In: ŠZ AU SAV, 23, Nitra 1987, s. 331—339.

[33] JAVORSKÝ, F.: Prieskumy a záchranné výskumy v okresoch Poprad a Spišská Nová Ves. AVANS v roku 1987, Nitra 1988, s. 64—71.

[34] JAVORSKÝ, F.: Prieskum v okresoch Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa. AVANS v roku 1988, Nitra 1990, s. 72—80.

[35] JAVORSKÝ, F.: Záchranné výskumy na stavbách, melioraciách a pri oprave sakrálnych objektov. AVANS v roku 1988, Nitra 1990, s. 84—89.

[36] KOPERSKI, A.: Uwagi do topografii wczesnośredniowiecznego Przemyśla w śvietle najnovszych badań archeologicznych. Uniwersytet Jagiellonski, Varia t. CCXXXI, 1988, s. 105—118.

[37] KÚTNIK, J.: K predkartuziánskym dejinám Červeného Kláštora pri Dunajci. NO, 8, 1966, s. 176—194.

[38] KÚTNIK, J.: Dve tradície z včasnostredovekých dejín Spiša. In: Spiš I. Košice 1967, s. 21—36.

[39] KÚTNIK, J.: O pôvode pustovníka Svorada. NO, 11, 1969, s. 5—122.

[40] KOVALČÍK, R. M.—BADÍK, M.: Nález slovanského hrobu z doby hradištnej na Spiši. In: Spiš II. Košice 1968, s. 235—238.

[41] MARSINA, R.: Mesto a trh na Slovensku do konca 13. storočia. HČ, 26, č. 1, 1978, s. 77—95.

[42] PARCZEWSKI, M.: Poczatki kultury wczesnoslowianskiej w Polsce. Wroclaw 1988.

[43] POLLA, B.: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava 1962.

[44] RATKOŠ, P.: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: O počiatkoch slovenských dejín. Bratislava 1965, s. 141—178.

[45] RATKOŠ, P.: Osudy veľkomoravskej architektúry na Slovensku. Pamiatky, príroda, 18, 1987, č. 3, s. 99 až 100.

[46] RATKOŠ, P.: Slovensko v dobe veľkomoravskej. Košice 1988.

[47] RUCIŃSKI, H.: Prowincja saska na Spiszu do 1412 roku. Bialymstok 1983.

[48] RUTTKAY, A.: Včasnostredoveký príbytok z Veľkého Slavkova, okres Poprad. NO, 11, 1969, s. 271—283.

[49] SLIVKA, M.: Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves, AH, 7, 1982, s. 385—413.

[50] SLIVKA, M.—JAVORSKÝ, F.: Výsledky archeologického výskumu na lokalite Poprad-Stojany. AH, 9, 1984, s. 193—214.

[51] SLIVKA, M.: Spiš v 6.—16. storočí v archeologických prameňoch. Katalóg výstavy. Bratislava 1987.

[52] SLIVKA, M.: Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom raji. AH, 13, 1988, s. 423—439.

[53] SLIVKA, M.: Príspevok k lokovaniu mesta Kežmarok. AH, 14, 1989, s. 181—190.

[54] SLIVKA, M.: Stredoveká cestná sieť na Slovensku a jej determinanty. Slov. numizmatika, 11, 1990, s. 83 až 112.

[55] ŠALKOVSKÝ, P.: K vývoju a štruktúre slovanského osídlenia v hornatých oblastiach Slovenska. In: IV. medzinárodný kongres slovanskej archeologie — Sofia 1980. Zborník referátov ČSSR. Nitra 1980, s. 166—171.