K počiatkom osídlenia Zvolena v stredoveku

Title: K počiatkom osídlenia Zvolena v stredoveku
Variant title:
  • Zu den Anfängen der Besiedlung der Region von Zvolen im Mittelalter
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 69-74
Extent
69-74
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BALAŠA, G., 1963: Novšie archeologické náleziská a nálezy v južnej oblasti stredného Slovenska, Študijné zvesti AÚ SAV v Nitre 11, 198—203. Nitra.

[2] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1981: Nové nálezy zo Zvolena, AVANS v roku 1980, 53—54, Nitra.

[3] FEJÉR, G., 1829—1844: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, IV, 3, 143. Budae.

[4] MÁCELOVÁ, M., 1989: Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena, Archaeol. historica 14, 171—180. Brno.

[5] MÁCELOVÁ, M., 1990a: Slovanské osídlenie Zvolenskej kotliny, Vlastivedný časopis 39, 17—20.

[6] MÁCELOVÁ, M., 1990b: Slovanské sídliská v Sliači, okres Zvolen, Stredné Slovensko 9, 320—344. Martin.

[7] MÁCELOVÁ, M., 1991: Druhá sezóna výskumu hradiska Priekopa vo Zvolene, AVANS v roku 1989, 62—63. Nitra.

[8] MÁCELOVÁ, M., 1992: Tretia sezóna výskumu hradiska Priekopa vo Zvolene, AVANS v roku 1990, 73. Nitra.

[9] MARSINA, R., 1989: K najstarším dejinám Zvolena, Historický časopis 37, 793—804.

[10] ŽUDEL, J., 1984: Stolice na Slovensku. Bratislava.