Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach

Title: Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach
Variant title:
  • Die Architektur der spätromanischen Rotunde in Šivetice
Source document: Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 29-[38]
Extent
29-[38]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] GERVERS-MOLNÁR, V., 1969: Romanesque Round Churches of Medieval Hungary. In: Évolution générale et développments régionaux en histoire de l'art. Actes du XXIIe Congrés d'histoire de l'art, Budapest, I., 385-401.

[2] GERVERS-MOLNÁR, V., 1972: A középkori Magyarország rotundái, Budapest.

[3] KOZÁK, K., 1976: Téglából épített körtemplomaink és centrális kápolnáink a XII—XIII. században. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1976-77/1, 49-89.

[4] KOZÁK, K., 1987: Kiszombor, körtemplom. Tájak Korok Múzeumok, 296 sz., Budapest-Kiszombor.

[5] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Kniha prvá. Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca doby románskej, Praha-Prešov.

[6] MENCL, V., 1956: Románska architektúra na Slovensku vo svetle nových vykopávok. Pamiatky a múzeá, 5, 74-81.

[7] ORIŠKO, Š., 1985: Šivetice, rotunda, nálezová správa výskumu. Projektový ústav kultury, Bratislava, rukopis v archíve Pamiatkového ústavu Bratislava, regionálne stredisko Rožňava.

[8] ORIŠKO, Š., 1990: Rotunda v Šiveticiach, predbežné výsledky výskumu pamiatky. Pamiatky a súčasnosť, I /XXI, č. 5-6, 11-13.

[9] SLIVKA, M., VALLAŠEK, A., 1981: Stredoveké pamiatky v Šiveticiach a okolí. Vlastivedný časopis, XXX, č.4, 186-187.

[10] SÚPIS, 1969: Súpis pamiatok na Slovensku, III., Bratislava.

[11] ŠTIBRÁNYI, J., 1995: Křižovaný nad Dudváhom, rotunda sv. Kríža, Komárno.

[12] TOGNER, M., 1978: K rekonštrukcii dvoch gemerských rotund (Šivetice a Prihradzany). In: Najnovšie poznatky výskumu výtvarých pamiatok v objektoch vývoja architektúry v okrese Rožňava. Zborník zo seminára konaného v dňoch 29.-31. 3. 1978 vo Vyšnej Sianej, Rožňava, 72-81.

[13] TOGNER, M., 1989: Stredoveká nástěnná maľba v Gemeri, Bratislava.

[14] TOMASZEVSKI, A., 1974: Romaskie košcioły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Wengier, Wrocław-Kraków-Gdaňsk.

[15] TÖKOLY, G., 1986: Nálezová správa zisťovacieho archeologického výskumu, Šivetice, rotunda, rukopis v archíve Pamiatkového ústavu Bratislava, regionálně středisko Rožňava.

[16] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1993: Rotunda v Šiveticích (okr. Rožňava). Archaelogia historica 16, 271-276.

[17] UNTERMANN, M., 1989: Der Zentralbau im Mittelalter. Darmstadt.

[18] ZACHWATOWICZ, J., 1971: Architektura. In: Sztuka Polska przedromaska i romaska do schyku XIII wieku. red. Walicki, M., I.-II. zv., Warszawa.