Problém importů a rekonstrukce cest v 8.-9. století

Title: Problém importů a rekonstrukce cest v 8.-9. století
Variant title:
  • Importprobleme und Rekonstruktion der Wege im 8. und 9. Jahrhundert
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 79-[88]
Extent
79-[88]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BAŠTA, J., 1991: Otázka zemských stezek na Domažlicku ve světle archeologických nálezů, Studia Medievalia Pragensia II, 61-73.

[2] BERANOVÁ, M., 1972: Slovanský hromadný nález ze Semic, AR 24, 629-643.

[3] BORKOVSKÝ, I., 1942: Železné kopí z doby Sámovy, Zprávy památ. péče 6, 59-61.

[4] BORKOVSKÝ, I., 1965: Levý Hradec, nejstarší sídlo Přemyslovců. Praha.

[5] BUBENÍK, J., 1988a: Slovanské osídlení středního Poohří - Die slawische Besiedlung im Einzugsgebiet der mittleren Ohře. Praha.

[6] BUBENÍK, J., 1988b: K raně středověkému osídlení severozápadních Čech, jeho strukturám a centrům, Studia Medievalia Pragensia I, 51-62.

[7] CSENDES, P., 1969: Die Strassen Niederösterreich im Früh- und Hochmittelalter. Wien. Dissertationen der Universität Wien 33.

[8] ČIHÁKOVÁ, J., v tisku: Komunikace na pražské Malé Straně 10-13. stol., Arch. historica.

[9] DOSTÁL, B., 1966: Slovanské pohřebiště střední doby hradištní na Moravě - Slawische begräbnisstätten der mittleren Burgwallzeit in Mähren. Praha 1966.

[10] DOSTÁL, B., 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[11] Großmähren: Grossmähren. Tschechoslowakische Archäologen entdecken eine alte slawische Kultur in Mitteleuropa. Berlin 1968.

[12] HÁJEK, L.-Martínek, J., 1983: Katalog archeologických sbírek Karlovarského muzea v Karlových Varech a Sokolovského muzea v Sokolově. In: Pravěk Karlovarska a Sokolovska a katalog archeologických sbírek muzeí v Karlových Varech a Sokolově, 27-87. Karlovy Vary.

[13] KLANICA, Z., 1985: Mikulčice-Klášteřisko. Památ. archeol. LXXVI, 474-539.

[14] LUTOVSKÝ, M., 1996 : Kolínský knížecí hrob: ad fontes - Fürstengrab von Kolín: ad Fontes, Sborník NM v Praze A, XLVIII, 37-80.

[15] MĚŘÍNSKÝ, Z.-UNGER, J., 1990: Velkomoravské kostrové pohřebiště u Morkůvek (okr. Břeclav) - Ein grossmährisches Skelettgräberfeld bei Morkůvky (Bez. Břeclav), in: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník k 80. narození J. Poulíka, 360-401.

[16] PLETERSKI, A., 1987: Sebenjski zaklad - Der Hortfund von Sebenje, Arheološki vestnik 38, 237-330.

[17] PROFANTOVÁ, N., 1991: Přínos archeologie k poznání českých dějin devátého století, Studia mediaevalia Pragensia II, 29-60.

[18] PROFANTOVÁ, N., Awarische Funde aus den Gebieten nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen, in: F. Daim: Awarenforschungen II, 605-778. Wien 1992.

[19] PROFANTOVÁ, N., 1997: On the archaeological Evidence for Bohemian Elites in of the 8th-9th Century. In: Mitteleuropa in frühen Mittelalter, 105-114. Bratislava.

[20] PROFANTOVÁ, N., v tisku: Nákončí karolínského původu z Češova, Ar

[21] SZAMEIT, E., 1987: Karolingerzetliche Waffenfunde aus Österreich T. II. Die Saxe uns Lanzespitzen, Archeologia Austriaca 71, 155-172.

[22] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1996: Probleme der Entwicklung der Slowakei im 9. Jh., in: Bialeková, D.-Zábojník, J. (EDS.): Ethnische kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert, 257-265.

[23] TOČÍK, A., 1992: Materiály k dějinám južného Slovenska v 7.-14. storočí, ŠZ 28, 5-248.

[24] WALDHAUSER, J., 1992: Čtyřúhelníkové valy u Bělčic na Blatensku v jižních Čechách, Ar 44, 637-645.

[25] ZÁPOTOCKÝ, M., 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku. Památ. archeol. LVI, 205-285.

[26] ŽELÍZKO, J., 1910-12: Příspěvky k předhistorii jižních Čech, Památ. archeol. 24, 467-474.