Komunikační síť v SV části Krušných hor v období vrcholného středověku a její kontext s polohami sklářských hutí

Title: Komunikační síť v SV části Krušných hor v období vrcholného středověku a její kontext s polohami sklářských hutí
Variant title:
  • Wegenetz im NÖ-teil des Erzgebirge im Hochmittelalter und ihr Zusammenhang mit den Lagen der Glashütten
Author: Černá, Eva
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 97-110
Extent
97-110
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ANDĚL, R.-KUBÍČEK, J., 1962: Hrady a zámky Severočeského kraje. Liberec.

[2] ANDERLE, J.-ČERNÁ, E.-KIRSCHE, A., 1993: Neznámý hrad u Brandova v Krušných horách. Castellologica Bohemica 3, 125-130.

[3] BÍLEK, J.-JANGL, L.-URBAN, J., 1976: Dějiny hornictví na Chomutovsku. Chomutov.

[4] BILLIG, G., 1990: Altstraßenentwicklung und Burgenbau in Sachsen bis zum 10. Jahrhundert-Zusammenfassende Darstellung. In: Burgenforschung aus Dresden 1989. K 13 Dresden. Bezirksarbeitsgruppe Burgen, 14-34.

[5] BLAŽEK, J.-ČERNÁ, E.-VELÍMSKÝ, T., 1995: Zur Siedlungsgeschichte der böhmischen Seite des Erzgebirges, Germania 73, 463-479.

[6] ČERNÁ, E., 1990: Ergebnisse der Erforschung mittelalterlicher Glashütten in Böhmen, Annales du 11e Congrès AIHV Bale 29 aout-3 september 1988, 335-340.

[7] ČERNÁ, E., 1991a: Les plus anciens documents sur la fabrication du verre en Boheme. In: Ateliers de verriers de l'antiquité á la période pré-industrielle, Rouen, 103-108. Actes des journées d'étude Association Francaise pour l'archéologie du Verre.

[8] ČERNÁ, E., 1991b: New evidence for Glass production in Bohemia during the high middle ages. In: Archaeology in Bohemia 1986-1990, 260-264.

[9] ČERNÁ, E., 1991c: Les nouvelles connaissance sur la fabrication du verre aux alentours de la commune Moldava dans les Mons Méthaliques a l'époque du Haut Moyen Age. In: Archeologia e storia della produziome del vetro preindustriale, Firenze. 451-462.

[10] ČERNÁ, E., 1996a: Die hochmittelalterliche Glaserzeugung im östlichen Teil des Erzgebirges. In: Bergbau, Verhüttung und Waldnutzung im Mittelalter. Stuttgart, 173-180.

[11] ČERNÁ, E., 1996b: Středověké sklo z Ústí n. L.-Hradiště. MM Ústí n. L.

[12] ČERNÁ, E., 1997: Sklo ve výbavě středověkého mosteckého domu, AH 22, 331 -344.

[13] ČERNÁ, E.-VELÍMSKÝ, T., 1995: Česko-saské kontakty a problematika středověkých cest přes Krušné hory a Děčínské stěny. In: Čechy a Sasko v proměnách dějin. Ústí n. L., 359-372.

[14] DURDÍK, T., 1995: Encyklopedie Českých hradů. Praha.

[15] GEUPEL, V., 1990: Ullersdorf eine mittelelterliche Wüstung im mittleren Erzgebirge, AuF 35, 40-46.

[16] HETTEŠ, K., 1973: Nedořešené problémy dějin našeho sklářství. In: Rozpravy NTM v Praze, 57. Příspěvky k dějinám skla a keramiky 2, 7-31.

[17] HETTEŠ, K., 1974: Sklářství. In: Nový, L. a kol.: Dějiny techniky v Československu do konce 18. století, 253-260.

[18] Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III- Severní Čechy. Praha 1984.

[19] JANGL, L., 1971: K otázce využití krušnohorského cínu ve starší době bronzové. Rozpravy národního technického muzea v Praze. 49. studie z dějin hornictví II. Praha, 37-54.

[20] KLÁPŠTĚ, J., 1985: Raně středověké Mostecko a síť dálkových cest, AR XXXVII, 502-515.

[21] KŘIVÁNEK, R., 1995: Shrnutí výsledků geofyzikálního měření na místech zaniklých středověkých skláren. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1993, 279-308.

[22] REICHMANN, Fr., 1997: Stará báňská díla a památky na dolování v historickém revíru Krupka v Krušných horách. In: sborník přednášek ze sympósia Hornická Příbram ve vědě a technice, 36.

[23] SEDLÁČEK, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze Království českého, Praha.

[24] VELÍMSKÝ, T.-ČERNÁ, E., 1990: Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freibergu, AH 15, 477-487.