Obchodní cesty na jižní Moravě a v Dolním Rakousku do doby vrcholného středověku

Title: Obchodní cesty na jižní Moravě a v Dolním Rakousku do doby vrcholného středověku
Variant title:
  • Handelsstraßen in Südmähren und Niederösterreich bis zur Zeit des Hochmittelalters
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 173-181
Extent
173-181
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ANN. QUI DICUNTUR EINHARDI: Annales qui dicuntur Einhardi - Annales regni Francorum.

[2] ANN. REG. FRANC.: Annales regni Francorum. MGH SS rer. germ. (ed. F. Kurze). Hannoverae 1895.

[3] ANN. FULD.: Annales Fuldenses, MGH SS I, 337-415 (ed. G. H. Pertz.); MGH SS rer. germ. (ed. F. Kurze). Hannoverae 1891.

[4] ANN. YBURG.: Annales Yburgenses, MGH SS XVI, 434-438 (ed. G. H. Pertz). Hannoverae MDCCCLVIIII.

[5] ANON. VITA HLUD.: Anonymi Vita Hludowici imperatoris, MGH SS II, 604-648 (ed. G. H. Pertz). Hannoverae MDCCCXXIX.

[6] BARTOŠKOVÁ, A., 1986: Slovanské depoty železných předmětů v Československu, StAÚ ČSAV Brno, roč. XIII, sv. 2. Praha.

[7] BRANDSTÄTTER, K., 1995: Verkehr und Handel. In: Eines Fürsten Traum. Meinhard II. - Das Werden Tirols. Tiroler Landesausstellung 1995. Schloß Tirol-Slift Stams, 267-271. Katalog Südtiroler Landesmuseum Schloß Tirol - Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck.

[8] BRUNNER, K., 1994: Herzogtümer und Marken. Vom Ungarnsturm bis ins 12. Jahrhundert. Österreichische Geschichte 907-1156. Hg. von Herwig Wolfram. Wien.

[9] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I (ed. G. Friedrich). Praha 1904.

[10] CLEVADETSCHER, O. P., 1955: Verkehrsorganisation in Rätien zur Karolingerzeit, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 5, 1-30.

[11] CSENDES, P., 1966: Die Straßen Niederösterreichs im Früh- und Hochmittelalter. Masch. Diss. Wien.

[12] ČÁDA, F., 1965: Brno - křižovatka starých cest, BMD VII, 151-162.

[13] ČECHURA, J., 1992: Mor, krize a husitská revoluce, ČČH XCII, 286-303.

[14] DEMEK, J.-NOVÁK, V. et al., 1992: Neživá příroda, Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 1. Brno.

[15] DIE GROSSEN ALPENPÄSSE 1967: Die großen Alpenpäße. Reiseberichte aus neun Jahrhunderten (hg. von G. Hanke). München.

[16] DISTELBERGER, A., 1996: Das awarische Gräberfeld von Mistelbach (Niederösterreich). Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 3 (Hrsg. von F. Daim). Innsbruck.

[17] DOBIÁŠ, J., 1927: Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, díl I. Doba předhusitská. Praha.

[18] DOBIÁŠ, J., 1930: Německé osídlení ostrůvku jihlavského, ČAŠ VIII, 1-92.

[19] DOBIÁŠ, J., 1963: Seit wann bilden die natürlichen Grenzen von Böhmen auch seine politische Landesgrenze?, Historica VI, 5-44.

[20] EHRENSPERGER, C. P., 1989: Römische Straßen. Charakterisierung anhand der Linienführung, Helvetia Archaeologica 20, Nr. 78, 42-77.

[21] d'ELVERT, Ch., 1853: Geschichte der Landkarten von Mähren und Österreichisch Schlesien. In: Schriften der hist.-statist. Sektion, Bd. 5, S. 79-97.

[22] d'ELVERT, Ch., 1855: Geschichte der Verkehrs-Anstalten in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien. Schriften der hist.- statist. Sektion, Bd. 8. Brunn.

[23] FREISING, F., 1977: Die Bernsteinstraße aus der Sicht der Straßentrassierung. Archiv für die Geschichte des Straßenwesens, Heft 5. Bonn-Bad Godesberg.

[24] HERIMANNI CHRON.: Herimanni Augiensis Chronicon, MGH SS V, 67-133 (ed. G. H. Pertz). Hannoverae MDCCCXLIV.

[25] HORÁK, F.-CHRAMOSTA, E., Cesta libická v dějinných proměnách se stezkami vedlejšími a strážnicemi. Praha.

[26] HORSKÁ, P.-KUČERA, M.-MAUR, E.-STLOUKAL, M., 1990: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha.

[27] HOSÁK, L., 1951: Zemské stezky a podružné cesty na Moravě v době předhusitské, ČSPS LIX, 82-87.

[28] HOSÁK, L., 1957: Zásady pro určování směru středověkých cest, ČSPS LXV, 147-148.

[29] HOSÁK, L., 1967: Trasa obchodní cesty z Brna do Čech ve světle pomístních jmen, ZMK ČSAV 8, 213-215.

[30] HOSÁK, L., 1968: Od nejstaršího pramenného údobí do válek husitských. In: Břeclav, dějiny města, 45-62. Břeclav.

[31] HOSÁK, L., 1969: Poznámky k určování směru středověkých obchodních cest, ZMK ČSAV 10, 213-220.

[32] HOSÁK, L., 1973: Středověká mezinárodní obchodní cesta jižní Moravou, JM 9, 143-147.

[33] HOSÁK, L.-SCHULZ, J., 1965-1966: Středověké cesty přes Ždánický les a Chřiby, Od Hradské cesty, 25-26.

[34] HRAŠE, J. K., 1885: Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách. Nové Město nad Metují.

[35] HROMÁDKA, J., 1933: Česká cesta na Slovensku a Žižkovo tažení do Uher r. 1423, Časopis učené společnosti Šafaříkovy 7, 416-450.

[36] CHARVÁT, P., 1980: Hrutov - včerejšek a dnešek jednoho problému, FHB 2, 39-76.

[37] CHOC, P., 1965: Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století, SbČSZ 70, 16-30.

[38] JANŠÁK, Š., 1993: Nový smer Českej cesty od začiatku XV. storočia, Zprávy Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově č. 3-4, 84-87.

[39] JANŠÁK, Š., 1964: Cesta českých stráží, GČ XIII, 326-339.

[40] JANŠÁK, Š., 1967: Prechod Českej cesty cez údolie Nitry pri Dvoroch nad Žitavou, GČ XIX. 114—139.

[41] JIREČEK, H., 1856: O starých cestách z Čech a Moravy do zemí sousedních, ČNM XXX/II, 114-129.

[42] JUSTOVÁ, J., 1990: Dolnorakouské Podunají v raném středověku. Slovanská archeologie k jeho osídlení v 6.-11. století. Praha.

[43] KAMENNÉ KŘÍŽE 1997: Kamenné kříže Čech a Moravy. Praha.

[44] KANDLER, M.-VETTERS, H., 1989: Der römische Limes in Österreich. Ein Führer. Wien.

[45] KLANICA, Z., 1972: Předvelkomoravské pohřebiště v Dolních Dunajovicích, StAÚ ČSAV Brno, roč. I, sv. 1. Praha.

[46] KUBÍČEK, J.-NÁDVORNÍKOVÁ, M., 1994: Bibliografie k vývoji Moravy a Slezska. Literatura z let 1801-1993. Brno.

[47] KVĚT, R., 1993: Stezky brněnského údělu, BMD XI, 122-125.

[48] KVĚT, R., 1994: Staré stezky na Brněnsku, BMD XII, 255-285.

[49] KVĚT, R., 1997: Staré stezky v České republice. Brno.

[50] KVĚT, R.-ŘEHÁK, S., 1992: Prehistorické stezky a jejich predispozice (mapa 1 : 3 000 000). In: Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva, list B 4. Geografický ústav ČSAV, Brno.

[51] KVĚT, R.-ŘEHÁK, S., 1993: Prehistorické stezky a jejich geografická podmíněnost, SbČGS 98, 244—246.

[52] LAUERMANN, E., 1994: Gräber sprechen wo die Geschichte schweigt. Grabbrauchtum im Weinviertel Niederösterreichs von der Urzeit bis ins Frühmittelalter. Traismauer.

[53] LIPPERT, A., 1994: Zwei römische Paßstraßen über die hohen Tauern. In: H. Friesinger-J. Tejral-A. Stuppner (Hrsg.), Markomannenkriege. Ursachen und Wirkungen. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 1, 407-429. Brno.

[54] LUSCHIN von EBENGREUTH, A., 1897: Handel, Verkehr und Münzwesen. In: Geschichte der Stadt Wien 1, 397-444. Wien.

[55] MÁLEK, J., 1962: Zemské stezky na jihozápadní Moravě v době předhusitské, ČSPS LXX, 193-197.

[56] MÁLEK, J., 1970: K využití biogeocenologické typologie pro studium vývoje osídlení (Problematika počátku pomezního hvozdu na Haberské cestě), HG 5, 79-81.

[57] MAUR, E., 1986: Morová epidemie roku 1380 v Čechách, HD 10, 37-71.

[58] MAUR, E., 1989: Příspěvek k demografické problematice předhusitských Čech (1346-1419), AUC, Phil. et hist. 1, 7-71.

[59] MEZNÍK, J., 1993: Mory v Brně ve 14. století, Mediaevalia historica Bohemica 3, 225-234.

[60] MEZNÍK, J., 1995: Mor z roku 1380 a příčiny husitské revoluce, ČČH XCIII, 702-710.

[61] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, PA LXXVII, 18-80.

[62] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988: Počátky osídlení Brtnicka a nejstarší dějiny obce. In: Dějiny Brtnice a připojených obcí, 13-49. Brno.

[63] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě, AH 18, 99-118.

[64] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1997: Moravské Budějovice a okolí v pravěku a raném středověku. Středověké město. In: Dějiny Moravských Budějovic. Od pravěku do roku 1945, 11-32, 33-66. Třebíč.

[65] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1997: Jihomoravská a dolnorakouská města, jejich místo v kulturním vývoji a odraz v hmotné kultuře, AH 22, 145-158.

[66] MICHNA, P., 1982: K utváření raně středověké Moravy (Olomouc a historické Olomoucko v 9. až počátku 13. století), ČsČH XXX, 716-744.

[67] MMFH: Magnae Moraviae fontes historici - Prameny k dějinám Velké Moravy. I. Annales et Chronicae, Pragae-Brunae MCMLXVI (ed. D. Bartoňková, L. Havlík, Z. Masařík, R. Večerka);

[68] MMFH: Magnae Moraviae fontes historici - Prameny k dějinám Velké Moravy. II. Textus biographici, hagiographici, liturgici, Brno MCMLXVII (ed. D. Bartoňková, L. Havlík, J. Ludvíkovský, Z. Masařík, R. Večerka).

[69] de NAVARRO, J. M., 1925: Prehistoric routes between northern Europe and Italy defined by the amber trade, The geografical Journal LXVI, 481-507. London.

[70] NAVRÁTIL, V.-PROCHÁZKA, Z., 1987: Výstražná znamení na komunikacích 15. a 16. století, Památky a příroda 12, č. 10, 593-595.

[71] NEZBEDOVÁ-OLIVOVÁ, L., 1968: Názvy cest a jejich třídění, Onomastické práce 2, 121-132.

[72] NITHARDI: Nithardi Historiarum libri, MGH SS II, 649-672 (ed. G. H. Pertz). Hannoverae MDCCCXXIX.

[73] NOVOTNÝ, B., 1986: Staré obchodní cesty v Čechách a na Moravě ve světle nálezů mincí z 10.-13. století a jejich vztahy k archeologickým a písemným pramenům. In: Denárová měna na Moravě. Sborník prací z III. numismatického symposia 1979. Ekonomicko peněžní situace na Moravě v období vzniku a rozvoje feudalismu (8.-12. století), 52-85. Brno.

[74] POŠVÁŘ, J., 1964: Obchodní cesty v českých zemích, na Slovensku, ve Slezsku a Polsku do 14. stol., Slezský sborník 62, 54-63.

[75] PROFANTOVÁ, N., 1992: Awarische Funde aus den Gebieten nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen. In: Falko Daim (Hg.), Awarenforschungen, Band 2, 605-801. Mit einem Beitrag von Jaroslav Frána und Antonín Maštalka (S. 779-801). Archaeologia Austriaca, Monographien, Band 2. Studien zur Archäologie der Awaren 4. Wien.

[76] RICHTER, V., 1953: K nejstarším dějinám Třeště, ČSPS LXI, 7-37.

[77] RICHTER, V., 1955: Staré stezky na Moravském Třebovsku, ČSPS LXIII, 193-203.

[78] RICHTER, V., 1956: Hraniční hvozd v okolí Moravskotřebovska, ČSPS LXIV, 141-161.

[79] RICHTER, V., 1964: K založení premonstrátského kláštera v Nové Říši. Jihlava.

[80] RÖSCH, G., 1982: Venedig und das Reich. Handels- und verkehrspolitische Beziehungen in der deutschen Kaiserzeit. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 53. Tübingen.

[81] ROUBÍK, F., 1933: Hraniční spory moravsko-uherské v 16. až 18. století, Sborník archivu ministerstva vnitra republiky československé sv. 6, 181-318.

[82] ROUBÍK, F., 1938: Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha.

[83] ROUBÍK, F., 1951-1955: Soupis map českých zemí, díl 1-2. Praha.

[84] SAMEŠ, Č., 1933: Klášter Vilémovský, ČSPS XLI, 34-39, 69-77, 176-180.

[85] STAIN, E. R., 1982: Zu römischen Straßenstationen im Alpenraum, Masch. Diss. Wien.

[86] STERN, J., 1994: Wo Römerräder rollten. Überlegungen zum Verlauf römischer Straßen. Österreichisches archäologisches Institut, Sonderschriften, Band 24. Wien.

[87] STÖRMER, W., 1966: Fernstraße und Kloster. Zur Verkehrs- und Herrschaftsstruktur des westlichen Altbayern im frühen Mittelalter, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 29, 299-343.

[88] STÖRMER, W., 1987: Die Brennerroute und deren Sicherung im Kalkül der mittelalterlichen Kaiserpolitik. Alpenübergänge vor 1850, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Beih. 83, 156-161.

[89] STOLZ, O., 1953: Geschichte des Zollwesens, Verkehrs und Handels in Tirol und Vorarlberg von den Anfängen bis ins XX. Jahrhundert. Innsbruck.

[90] SVITÁK, Z., 1995: Několik poznámek k průběhu komunikací v regionu brněnské aglomerace do vzniku středověkého města, BMD XIII, 186-205.

[91] ŠIMÁK, J. V., 1917: Ještě o Hrutově a stezce Trstenické, ČČH XXIII, 157-171.

[92] ŠTĚPÁNEK, M., 1968: Patrocinia a středověké cesty (Příspěvek k dějinám osídlení 4), ČsČH XVI, 551-570.

[93] TABULA IMPERII ROMANI, 1986: Tabula Imperii Romani. Castra Regina, Vindobona, Carnuntum. Praha.

[94] TOMÍČEK, A., 1926: Stezka Trstenická a pole Hrutovská (Nástin dějin Litomyšlska, Poličska a Mýtska do r. 1265). Litomyšl.

[95] TRÁVNÍČEK, D., 1973: Staré cesty na Vitorazku a územní vývoj této oblasti, HG 11, 101-114.

[96] TREMEL, F., 1969: Wirtschafts- und Sozialgeschichte Österreichs von den Anfängen bis 1955. Wien.

[97] TŘEŠTÍK, D., 1997: Počátky Přemyslovců. Praha.

[98] TUREK, J.-KOPÁČ, L., 1941-1942: Místopis klášterství želivského kolem r. 1200, ČSPS XLIX-L, 196-217.

[99] VÁVRA, I., 1968: Uherská cesta, HG 1, 43-61.

[100] VÁVRA, I., 1969: Haberská cesta, HG 3, 8-32.

[101] VÁVRA, I., 1971: Trstenická cesta, HG 6, 77-132.

[102] VÁVRA, I., 1972: Polská cesta, HG 8, 3-30.

[103] VERMOUZEK, R., 1971: Poznámky k Trstenické stezce, VVM XXIII, 167-187.

[104] VERMOUZEK, R., 1974: Měnínská cesta, JM 1071, 143-150.

[105] VERMOUZEK, R., 1974a: Olomoucká cesta, VVM XXVI, 269-277.

[106] VERMOUZEK, R., 1977: Zájezdní hospody, JM 13, 129-139.

[107] VERMOUZEK, R., 1982: Mikulovská cesta, JM 18, sv. 21, 86-102.

[108] VERMOUZEK, R., 1983: Brno - křižovatka starých cest. In: Brno mezi městy střední Evropy, 186-190. Brno.

[109] VERMOUZEK, R., 1987: Středověké komunikace na jižní Moravě, Mikulovská sympozia. XVI. MS 1986. Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě, 213-219. Praha.

[110] VERMOUZEK, R., 1988: Znojemská cesta, JM 24, sv. 27, 115-132.

[111] VERMOUZEK, R., 1992: Dobytčí cesta, JM 28, sv. 31, 57-67.

[112] VITÁSEK, F., 1973: Vývoj moravské geografie. Praha.

[113] WINKLER, G., 1985: Die römischen Straßen und Meilensteine in Noricum - Österreich. Itinera Romana 6. Schriften des Limesmuseums Aalen 35. Stuttgart.

[114] ZATSCHEK, H., 1949: Handwerk und Gewerbe in Wien. Wien.

[115] ZEMEK, M., 1972: Moravsko-uherská hranice v 10. až 13. století (Příspěvek k nejstarším dějinám Moravy). Brno.

[116] ZÖLLNER, E.-SCHÜSSEL, T., 1985: Das Werden Österreichs. Ein Arbeitsbuch für österreichische Geschichte. Wien.