Pohřební výbava pražského biskupa Mikuláše

Title: Pohřební výbava pražského biskupa Mikuláše
Variant title:
  • Die Grabausstattung des Prager Bischofs Nikolaus
  • Funeral Equipment of the Prague Bishop
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 477-489
Extent
477-489
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Pražští biskupové byli většinou pohřbíváni v kostelech postupně přestavovaných, ale nacházejících se na téměř stejném místě – v rotundě, bazilice a katedrále sv.Víta na Pražském hradě. V roce 1374 jejich ostatky z baziliky do nově stavěné katedrály přenesl kronikář a kapitulní děkan Beneš Krabice z Weitmile. V roce 1928 byla místa posledního odpočinku pražských biskupů otevřena a jejich obsah vyzvednut. Krátce nato byly ostatky vráceny zpět, pohřební výbavy se od té doby staly součástí sbírek Pražského hradu. Biskup Mikuláš z Riesenburgu zemřel v roce 1258 a byl pohřben do baziliky sv. Víta. Jeho pohřební výbavu tvořilo: olověná destička s nápisem +NICOLAUS+ z roku 1374, zbytky kožených bot, zbytky punčochy a zbytky další tkaniny. Průzkum prvních tří předmětů již byl publikován, proto se tento článek soustředí na na zbytky druhé tkaniny. Jedná se o hedvábnou, geometricky zdobenou látku dnes hnědé barvy a ve fragmentárním stavu. Byla utkána vazbou plátnovou s kosočtverečnou sítí tvořenou flotováním každého lichého útku (liseré), tyto útky flotují nad 3–13 osnovami. Na základě rozboru vazby a interpretace desénu lze tkaninu určit jako španělský import. Kdysi tvořila součást biskupova roucha.
The majority of Prague bishops were buried in churches reconstructed in the course of time, but found on sites that appear very close: in the rotunda, basilica and cathedral of St. Vitus at Prague Castle. In 1374, their remains were transferred from the basilica to a newly-built cathedral by Chapter Dean Beneš Krabice of Weitmile. In 1928, the resting places of Prague bishops were opened and their contents examined. They were placed back shortly afterwards, with funeral equipments becoming part of Prague Castle collections. Bishop Mikuláš of Riesenburg died in 1258 and was buried in the Basilica of St. Vitus. His funeral equipment consisted of a lead plate with the inscription +NICOLAUS+ from 1374, remnants of leather shoes, remnants of a hose and another fabric. As the research results of the first three items have already been published, the article focuses upon the remains of the second fabric. This (now) brown silk fabric with a geometrical pattern has been preserved in several pieces. It was made in plain weave with a diamond network created by the floating technique of each odd weft (liseré), with the wefts floating over 3–13 warps. On the basis of the weave analysis and the interpretation of the pattern, the fabric has been defined as a Spanish import that once formed a part of the bishop’s attire.
References
[1] BAŽANTOVÁ, N.–BRAVERMANOVÁ, M.–KOBRLOVÁ, J.–SAMOHÝLOVÁ, A.–WASSERBAUER, R., 1993: Textilie z hrobu Rudolfa I., českého krále, zv. Kaše, AH 18, 359–377.

[2] BRAUN, J., 1964: Die liturgische Gewandung im Occident und Orient nach Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik. Reprint Darmstadt. Podle Feiburg i. Br. 1907.

[3] BRAVERMANOVÁ, M., 1997: Pohřební oděv Rudolfa I. Habsburského, českého krále, zv. Kaše. Exkurs do módy začátku 14. století. In: Život v archeologii středověku, 67–84. Praha.

[4] BRAVERMANOVÁ, M., 2004: Hroby pražských biskupů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Předběžné sdělení, AH 29, 599–615.

[5] BRAVERMANOVÁ, M., 2005: Historický textil na Pražském hradě, ZPP 65, 113–126.

[6] BRAVERMANOVÁ, M.–OTAVSKÁ, V., 2000: Románská tkanina z královské hrobky na Pražském hradě, AH 25, 405–428.

[7] BRAVERMANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2001: Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů. Praha.

[8] BRAVERMANOVÁ, M.–KLOUDOVÁ, R.–VRABCOVÁ, A., 2002: Tkaniny z tumby Přemysla Otakara II., AH 27, 649–668.

[9] DESROSIERS, S.–VIAL, G.–DE JONGHE, D., 1989: Cloth of Aresta, A Preliminary Study of its Definition, Classification and Method of Weaving. In: Ancient and Medieval Textiles, Studies in honour of Donald King, Textile history 20, ed. Monnas, L.–Granger–Taylor, H., 199–223.

[10] DESROSIES, S.–BEDAT, I., 1992: Une soierie médiévale á grands losanges bicolores apparentée aux draps d'areste. In: Bulletin de liaison CIETA 70, 91–100.

[11] GEIJER, A., 1979: A history of textile art. London.

[12] GOMÉZ–MORENO, M., 1946: El panteón real de Las Huelgas de Burgos. Madrid.

[13] HAVLÍNOVÁ, A.–ŠILHOVÁ, A., 2006: Nápisové olověné destičky pražských biskup. Restaurátorská zpráva. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. K 456–467.

[14] HERRERO–CARRETERO, C., 1988: Museo de Telas Medievales Monasteria de Santa María la Real de Huelgas. Madrid.

[15] HILBERT. K., 1928a: Stavební deník. Nepublikováno. Uloženo v Archivu Pražského hradu.

[16] HILBERT. K., 1928b: Hroby biskupů v dómě Sv. Víta na hradě pražském. Nepublikováno. Uloženo v Archivu Pražského hradu.

[17] FLURY–LEMBERG, M.–ILLEK, G., 1995: Der Grabornat des Bischofs Pere d'Urg. In: Riggisberger Berichte 3. Spuren kostbarer Gewebe, Abegg-Stiftung, Riggisberg, 118–155, 230–231.

[18] KING, D., 1968: Two medieval textile terms: "draps d'ache", "draps de l'arrest". In: Bulletin de Liaison du CIETA 27, 26–29.

[19] KLOUDOVÁ, R., 2004: Tkanina z románské truhly. Rozbor vazby. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 95.

[20] KLOUDOVÁ, R., 2005: Konzervátorská zpráva k textilním fragmentům z hrobu biskupa Mikuláše. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. K 452.

[21] MAY, F. L., 1957: Silk Textiles of Spain. New York.

[22] MAZZAOUI, M. F., 1981: The Italian Cotton Industry in the Later Middle Ages 1100–1600. Cambdridge.

[23] MORAVCOVÁ, M., 1972: Hedvábné látky v českých pramenech, Národopisný věstník československý VII, 1–2, 131–161.

[24] OTAVSKÝ, K.–SALÍM, M. A. M., 1995: Mittelalterliche Textilien I. Aegypten, Persien und Mesopotamien. Spanien und Nordafrika. Bern, Abegg-Stiftung.

[25] SHEPHERD, D., 1951: The Textiles from Las Huelgas de Burgos. In: Bulletin of the Needle and Bobbin Club XXXV, 3–26.

[26] SCHMEDDING, B., 1978: Mittelalterliche Textilien in Kirchen und Klöstern der Schweiz. Bern, Abegg-Stiftung.

[27] SLIWKA, A., 2002: Die Konservierungsbericht. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. K 452.

[28] SLIWKA, A., 2004: Die Konservierungsbericht. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. K 435.

[29] STRETTIOVÁ, O., 1956: Pontifikální střevíce románské doby. Umění věků (Sborník věnovaný k 70. narozeninám J. Cibulky), 192–195. Praha.

[30] VESTIDURAS RICAS, 2005: Vestiduras ricas. El Monasterio de las Huelgas y su época 1170–1340. Catálogo de la Exposición. Madrid.

[31] VON WILCKENS, L., 1991: Die textilen Künste. Von der Spätantike bis zum 1500. München.

[32] VON WILCKENS, L., 1992: Mittelalterliche Seidenstoffe. Bestandskatalog XVIII des Kunstgewerbemuseums. Berlin.

[33] ZÍBRT, Č., 1892: Dějiny kroje v zemích českých. Praha.