Stredoveká dedina v Slovenskej Novej Vsi – Zelenči

Title: Stredoveká dedina v Slovenskej Novej Vsi – Zelenči
Variant title:
  • Ein mittelalterliches Dorf in Slovenská Nová Ves – Zeleneč
  • A Medieval village in Slovenská Nová Ves – Zeleneč
Contributor
Magar, Bernd (Editor)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 49-65
Extent
49-65
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roku 1976 bolo na hranici súčasných katastrov obcí Slovenská Nová Ves a Zeleneč v celistvosti preskúmané dedinské sídlisko. Skladá sa z 26 sídliskových objektov. Patria k nim: 4 polozemnice, 13 pecí a 9 jamovitých objektov. Na základe analýzy predmetov materiálnej kultúry a charakteru osídlenia možno lokalitu zaradiť do konca 11. – prvej polovice 12. stor. Ide o netypickú osadu, ktorej objekty neležia v širšom úseku na jednom brehu potoka, ale v úzkom páse na oboch brehoch. Objekty v areáli vytvárajú dva zhluky, oddelené neosídleným pásom s potokom.
In 1976 a village settlement situated on the border of the modern cadastres of the villages Slovenská Nová Ves and Zeleneč was explored in full. The settlement consisted of 26 features. Among them are 4 houses semi-sunken construction, 13 ovens and 9 pits. On the basis of an analysis of the material cultural objects and the character of the site, the settlement can be placed between the end of the 11th century and the first half of the 12th century. Its character is rather unusual in that the features are not located in a broad belt on a single bank of a stream but in narrow strips on both banks. The features create two clusters, separated by an uninhabited strip with a stream.
References
[1] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1970: Príspevok k poznaniu včasnostredovekej dediny na východnom Slovensku, SlArch XVIII, 167−188.

[2] ČAPLOVIČ, D., 1999: Život v dedinskom prostredí stredovekého Uhorska, AH 24, 41−58.

[3] ČURNÝ, M., 2008: Nálezy tehiel z nemurovaných objektov v rurálnom prostredí, AH 33, v tlači.

[4] DOSTÁL, B., 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[5] FUSEK, G., 2000: Torzo stredovekého sídliska v Bielovciach, SlArch XLVIII, 101−158.

[6] FUSEK, G.–SPIŠIAK, J., 2005: Vrcholnostredoveká grafitová keramika z Nitry-Šindolky. Archeológia a mineralógia, SlArch LIII, 265−332.

[7] HABOVŠTIAK, A., 1961: Príspevok k poznaniu našej nížinatej dediny v XI.−XIII. storočí, SlArch IX, 451−482.

[8] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[9] HANULIAK, M., 1989: Praveké, včasnodejinné a stredoveké osídlenie v Chľabe, SlArch XXXVII, 151−212.

[10] HANULIAK, M., 2007: Vrcholnostredoveká osada v Beckove, AH 32, 335−349.

[11] HANULIAK, M.–KUZMA, I.–ŠALKOVSKÝ, P., 1993: Mužla-Čenkov I. Osídlenie z 9.−12. storočia. Nitra.

[12] CHEBEN, I., 1987: Výsledky záchranného výskumu v Patinciach, Študijné zvesti AÚ SAV 23, 307−329.

[13] KOÓŠOVÁ, P., 2004: Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.−15. storočie), AH 29, 523−547.

[14] MIHÁLYIOVÁ, J., 2007: Archív nálezových správ AÚ SAV Nitra, č. j. 1423/2007.

[15] MINÁČ, V., 1980: Zaniknutá stredoveká dedina v Slovenskej Novej Vsi – Zelenči, AH 5, 209−215.

[16] NEKUDA, V., 1990: Vybavení a provoz venkovské domácnosti ve středověku, AH 15, 7−14.

[17] NEKUDA, V., 2000: Mstěnice 3. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Raně středověké sídliště. Brno.

[18] PAULÍK, J.–REJHOLEC, E., 1958: Stredoveké chaty v Chotíne, SlArch VI, 223−235.

[19] PAVÚK, J.–MINÁČ, V., 1977: Neolitické, eneolitické a stredoveké osídlenie vo Voderadoch a v Zelenči, AVANS 1976, 225−228. Nitra.

[20] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei, SlArch XXIV, 245−395.

[21] RUTTKAY, A., 1999: Chov dobytka, lov a rybolov vo včasnom a vrcholnom stredoveku. In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska, 31−44. Martin.

[22] RUTTKAY, M., 1990: Pece na ranostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska, AH 15, 337−348.

[23] RUTTKAY, M., 1995: Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku, AH 20, 563−583.

[24] RUTTKAY, M., 1998: Dedina a dom vo vrcholnom a neskorom stredoveku. In: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie, 37−66. Bratislava.

[25] RUTTKAY, M., 1999: Výskum stredovekých dedinských sídlisk na Slovensku (Stav a perspektívy), AH 24, 7−40.

[26] RUTTKAY, M., 2002: Mittelalterliche Siedlung und Gräberfeld in Bajč-Medzi kanálmi (Vorbericht), SlArch L, 245−322.

[27] RUTTKAY, M.–CHEBEN, I., 1992: Včasnostredoveké sídlisko a pohrebisko v Bíni, SlArch XL, 109−134.

[28] SKRUŽNÝ, L., 1980: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských, středověkých a novověkých objektech i mimo ně, AH 5, 221−242.

[29] ŠALKOVSKÝ, P., 1998: Dedinský dom v stredoveku. In: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie, 9−36. Bratislava.

[30] TAKÁCS, M., 1996: Formschatz und Chronologie der Tongefässe des 10.−14. Jahrhunderts der kleinen Tiefebene, Acta Archaeologica Academiae Scientarum Hungaricae 48, 135−169.

[31] TOČÍK, A., 1992: Materiály k dejinám južného Slovenska v 7.−14. storočí, Študijné zvesti AÚ SAV 28, 5−248.

[32] VIGNATIOVÁ, J., 1992: Břeclav-Pohansko II. Slovanské osídlení jižního předhradí. Brno.

[33] ZÁBOJNÍK, J., 1988: On the problems of the Avar Khaganate Period on Slovakia, AR XL, 401−437.