Doterajšie výsledky archeologického výskumu vidieckej sakrálnej architektúry v Šariši

Title: Doterajšie výsledky archeologického výskumu vidieckej sakrálnej architektúry v Šariši
Variant title:
  • Die bisherigen Ergebnisse der archäologischen Untersuchung der dörflichen Sakralarchitektur in Šariš (Scharosch)
  • Results of archaeological research into rural sacred architecture in Šariš
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 343-356
Extent
343-356
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok sumarizuje doterajšie výsledky archeologického výskumu sakrálnej architektúry v regióne Šariša. Podrobnejšia pozornosť je venovaná doposiaľ nepublikovaným výsledkom krátkodobých archeologických výskumov v interiéroch rímskokatolíckych kostolov vo Veľkom Šariši, Gregorovciach a Uzovciach a gréckokatolíckych chrámov v Miklušovciach a vo Svidníku.
This contribution sums up the results of archaeological research into sacred architecture in the Šariš region. It focuses on the hitherto-unpublished outcomes of short-term archaeological research in the interiors of Roman Catholic churches in Veľký Šariš, Gregorovce and Uzovce, and in Greek Orthodox churches in Miklušovce and Svidník.
References
[1] BUDINSKÝ–KRIČKA, V., 1971: Príspevok k výskumu stredovekej výšinnej dediny na východnom Slovensku, Východoslovenský pravek 2, 197–225.

[2] ČAPLOVIČ, D.–SLIVKA, M., 1983: Terénny prieskum v oblasti Šariša, AVANS 1982, 73–77. Nitra.

[3] DEJINY BARDEJOVA, 1975: Dejiny Bardejova, (zostavili A. Kokuľa, A. Lukáč, L. Tajták). Košice.

[4] GLOS, P., 1999: Významné stavby. Veľký Šariš – mesto a hrad, 34–39. Veľký Šariš.

[5] HARČAR, P.–ULIČNÝ, M., 2007: Predbežné výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, AH 32, 383–388.

[6] KARABINOŠ, A., 2006: Výsledky prieskumov sakrálnej architektúry v okrese Prešov, AVANS 2004, 110–111. Nitra.

[7] LUKÁČ, G.–SLIVKA, M., 1999: Predbežné výsledky archeologického výskumu zaniknutej zrubovej stavby na lokalite Zlaté – Kláštorisko pri Bardejove. In: Patentia et tempus. Księga jubileuszowa dedykovana doktorowi Marianowi Korneckiemu, 121–126. Kraków.

[8] LUKÁČ, G.–ULIČNÝ, M., 2000: Prieskum zaniknutej obce Bodoš, AVANS 1998, 126. Nitra.

[9] LUKÁČ, G.–ULIČNÝ, M., 2002: Archeologický výskum na Radničnom námestí v Bardejove, AVANS 2001, 119–120. Nitra.

[10] MIKLUŠOVCE, 2000: Miklušovce v premenách času. Prešov.

[11] NOVOTNÝ, J., 1970: Ke stavu řemeslné výroby a postavení řemeslníků na východním Slovensku v první polovině 19. století, Nové obzory 12, 47–90.

[12] PIFL, A., 1971: Rekonštrukcia románskej sakrálnej stavby v Brezovičke, Východoslovenský pravek 2, 227–259.

[13] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[14] POLLA, B., 1966: Zisťovací historicko-archeologický výskum v Brezovičke, Nové obzory 8, 408–430.

[15] SLIVKA, M., 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty, Slovenská numizmatika XI, 83–112.

[16] SLIVKA, M.–ČAPLOVIČ, D., 1983: Včasnostredoveké osídlenie Šariša, Študijné zvesti AÚ SAV 20, 273–301.

[17] SÚPIS PAMIATOK, 1968: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok druhý, K–P. Bratislava.

[18] SÚPIS PAMIATOK, 1969: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok tretí, R–Z. Bratislava.

[19] TOMÁŠOVÁ, B., 1986: Prieskum v okrese Prešov. AVANS 1985, 223–225.

[20] ULIČNÝ, F., 1990: Dejiny osídlenia Šariša. Košice.

[21] ULIČNÝ, M., 2002: Stredoveká keramika z hrádkov v Brezovičke a Mudrovciach, AVANS 2001, 209–210. Nitra.

[22] ULIČNÝ, M.–LUKÁČ, G., 2003: Druhá etapa záchranného archeologického výskumu Radničného námestia v Bardejove, AVANS 2002, 153–154. Nitra.