Pohřební roucho Ladislava Pohrobka z královské hrobky v katedrále sv. Víta

Title: Pohřební roucho Ladislava Pohrobka z královské hrobky v katedrále sv. Víta
Variant title:
  • Das Grabgewand von Ladislaus Posthumus aus der Königsgruft im St. Veitsdom
  • Fabrics from the burial of king Ladislav Pohrobek from the royal tomb, St. Vitus Cathedral
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 421-443
Extent
421-443
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Součástí sbírek Pražského hradu je i pohřební výbava Ladislava Pohrobka. Český král zemřel dne 23. listopadu 1457 v průběhu příprav na svou vlastní svatbu. Třetí den po smrti byl mladý král pohřben do staré královské krypty v chóru katedrály sv. Víta. V roce 1589 byla dokončena stavba nové královské hrobky, nalézající se více na západ, a rakve s ostatky sem byly se staré královské hrobky přeneseny. V rámci rekonstrukce královské krypty v roce 1928 byly vyměněny všechny rakve. Po dokončení opravy královské krypty byly ostatky vráceny zpět, pohřební výbavy se staly součástí sbírek Pražského hradu. Jejich stav je však poznamenán mnohými devastacemi a ztrátami z dob minulých. V roce 2006–2007 provedla restaurátorka Alžběta Vrabcová konzervování textilií z rakve Ladislava Pohrobka. Zbytky látek – hedvábného sametu zdobeného zlatými nitěmi – se nacházely v mnoha fragmentech, velká část původního oděvu chybí. Mrtvý král byl do rakve oblečen do ceremoniální dalmatiky přešité z nejméně jednoho světského oděvu – zřejmě kabátce zdobeného drobnými prostřihávanými oblouky, a bot sahajících nad kotníky. Pod hlavou měl polštářek. V rakvi se zachovaly i zbytky dřevěných pohřebních klenotů, kdysi zde byly i dva křížky.
The burial shroud of King Ladislav Pohrobek is part of the Prague Castle collections. This Czech king died on 23 November 1457 in the middle of preparations for his own wedding. On the third day after his death he was buried in the royal crypt in the gallery of the St. Vitus Cathedral, Prague. In 1589 the construction of a new royal tomb, situated further to the west, was completed, and coffins with remains were transferred there from the old royal tomb. All the coffins were replaced during reconstruction of the royal crypt in 1928. When the restoration was finished, the remains were put back and the burial goods became part of the Prague Castle collections. Events and the years have taken their toll in terms of deterioration and losses. In 2006–2007 the restorer Alžběta Vrabcová addressed the textiles from Ladislav Pohrobek's coffin. The remains of several fragments of fabric were found – silk velvet with gold threads – although the majority of the shroud was missing. The dead king was dressed in a ceremonial dalmatic consisting of at least one piece of secular clothing, probably a surcoat decorated with tiny incised arches, and boots reaching above the ankle. There was a cushion under the head. The coffin contained remnants of wooden burial ornaments; there were once two crosses as well.
References
[1] EMLER, J., 1878: Řád korunování krále českého a královny. Spisové císaře Karla IV. Památky staré literatury české. Praha.

[2] JENÍK Z BRATŘIC, J.: Bohemika. Sv. I, 3. Verze Čenského. Rukopis. Uloženo v Knihovně Národního muzea v Praze pod sign. IV. G 13.

[3] KROLMUS, V.: Sbírka rozličných zákonů církevních a světských i pověstí národních. Rukopis. Uloženo v Knihovně Národního muzea v Praze pod sign. IV. A 18.

[4] PESSINA A CZECHOROD, T., 1677: Mars Moravicus. Pars I. Pragae.

[5] PETRA ŽITAVSKÉHO KRONIKA ZBRASLAVSKÁ, FRB IV, ed. J. Emler, 1–337. Praha 1884.

[6] PONTANUS A BRAITENBERG, G., B., 1608: Bohemia pia. Francophurti. Lib. 2, pag. 26. Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu, F. Šimek (edd.). Praha 1937.

[7] ZE STARÝCH LETOPISŮ ČESKÝCH, převedli J. Porák aj. Kašpar. Praha 1980.

[8] TAPHOGRAPHIA PRINCIPUM AUSTRIAE, 1770: Taphographia Principum Austriae seu Monumentorum Aug. Domus Austriaecae Tom. IV. et ultimus, post mortem Marquardi Hergott et Rusteni Heer edidit Martinus Gerbertus typis San – Blasianis MDCCLXX. Pars I, Lib. VI., cap. II. Mausoleum cum crypta Pragae in Bohemia ad divi Viti Martyris.

[9] BAŽANTOVÁ, N.–BRAVERMANOVÁ, M.–SAMOHÝLOVÁ, A., 1994: Korunovační roucha českých panovníků, Umění XLII, 288–307.

[10] BOUCHER, F., 1997: A history of Costume in West. London. Reprinted Paris 1965.

[11] BRAVERMANOVÁ, M., 2005: Hroby knížat, Hroby králů, Hroby českých patronů, Hroby významných církevních činitelů, Castrum Pragense 7. Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích, K. Tomková (ed.), díl I. 1, 47–140. Praha.

[12] BRAVERMANOVÁ, M.–KLOUDOVÁ, R., 2006: Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. In: Archaeologia historica 31, 403–412.

[13] BRAVERMANOVÁ, M.– KLOUDOVÁ, R.–OTAVSKÁ, V.–VRABCOVÁ, A., 2005: Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta, AH 30, 471–496.

[14] BRAVERMANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2001: Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů. Praha.

[15] BRAVERMANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2007: Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů. Praha.

[16] CANGRANDE DELLA SCALA. La morte e il corredo di un principe nel medioevo europeo. P. Marini, E. Napione, G. M.Varanini (edd.). Venezia 2004.

[17] CIBULKA, J., 1928: Královská hrobka v Chrámě sv. Víta na Hradě Pražském, Umění II, 41–44.

[18] DURIAN–RESS, S., 1986: Meisterwerke mittelalterlicher Textilkunst aus dem Bayerischen Nationalmuseum. München.

[19] FLURY–LEMBERG, M., 1988: Textile conservation. Abegg-Stiftung, Riggisberg.

[20] FLURY–LEMBERG, M.–OTAVSKÝ, K., 1994: Die Grabgewand König Wenzels IV. In: Festschrift für Hermann Fillitz zum 70. Geburtstag. Aachener Kunstblätter des Museumsvereins, 293–304.

[21] FROLÍK, J., 1992: Insignes funčbres des sépultures des Rois de Bohęme dans cathédrale Saint-Guy du Château de Prague, PA LXXXIII, 159–164.

[22] GLÜCKSELIG, L., 1855: Der Prager Dom zu St. Veit. Praha–Litoměřice.

[23] GOLLEROVÁ–PLACHÁ, J., 1937: Látky z pražské královské hrobky. Praha.

[24] GOTIKA V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH, 1996: Gotika v západních Čechách (1230–1530), Katalog výstavy, J. Fajt (ed.). Praha.

[25] HEINZ, G.–SCHÜTZ, K. 1982: Porträtgalerie zur Geschichte Österreichs von 1400 bis 1800. Katalog výstavy. Wien.

[26] HILBERT, K.– MATIEGKA, J.– PODLAHA, J., 1930: Královská hrobka v chrámě sv. Víta na Hradě pražském, PA XXXVI (1928–1930), 241–257.

[27] HLOBIL, I., 2000: Wendepunkt zur Synthese: Ausstellung "Von der Gotik zur Renaissance – Die Bildkünstlerische Kultur in Mähren und Schlesien von 1400–1550", Umění XLVII, 315–326.

[28] LITURGISCHE GEWÄNDER, 2005: Liturgische Gewänder und andere Paramente im Dom zu Brandenburg, H. Reihlen (ed.). Regenburg–Riggisberg.

[29] KOŘÁN, I., 1960: Proměna pohledu na tvář českých králů: K ikonografii Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad, ČNM–A CXXIX, 177–194.

[30] KYBALOVÁ, J., 1996: Dějiny odívání. Renesance. Praha.

[31] KYBALOVÁ, L., 2001: Dějiny odívání. Středověk. Praha.

[32] MATIEGKA, J., 1932: Tělesné pozůstatky českých králů a jejich rodin v hrobce svatovítského chrámu v Praze. Praha.

[33] MERHOUT, C., 1928: U rakví českých králů. In: Příloha "Národní politiky" k číslu 133 ze dne 13. května 1928, 1–2.

[34] MONNAS, L., 1986: Developments in figured velvet weaving in Italy during the 14th Century. In: Bulletin de Liaison du Centre International d'étude des Textiles Anciens, I, II, 63–100.

[35] NOCKERT, M., 1988: Precious coats from fifteenth century. In: Opera textilia variorum temporum (Statens Historiska Museum – The Museum of National Antiquities Stockholm, Studies 8), I. Estham and M. Nockert (ed.). Stockholm.

[36] PALACKÝ, F., 1856: Zuegenverhör über den Tod König Ladislaw's von Ungarn und Böhmen im Jahre 1457, Abhandlungen der königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Praha 9 (V), 1–71.

[37] PODLAHA, A.–ŠITTLER, E., 1903: Chrámový Poklad u Sv. Víta v Praze. Praha.

[38] RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA, 1980: Restaurátorská zpráva z 30. 11. 1980. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 4.

[39] RULÍK, J., 1804: Náležité vypsání hrobů královských a knížecích v hlavním kostele na hradě Pražském. Praha.

[40] SPORBECK, G., 2001: Die Liturgischen Gewänder 11. bis 19. Jahrhundert. Bestandskatalog. Köln.

[41] STOLLEIS, K., 2001: Messgewänder aus deutschen Kirchenschätzen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Geschichte, Form und Material. Regenburg.

[42] STUDNIČKOVÁ, M., 2003: Modlitební knížka Ladislava Pohrobka. In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, B. Bukovinská a L. Konečný (edd.), 81–94. Praha.

[43] ŠMAHEL, F. 2002: Mezi středověkem a renesancí. Praha.

[44] VRABCOVÁ, A., 2003: Předkonzervátorský průzkum sametů z rakve Jiřího z Poděbrad a Ladislava Pohrobka. Předkonzervátorský průzkum a konzervátorská zpráva o konzervování polštářku z rakve Jiřího z Poděbrad. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 6, nestránkováno.

[45] VRABCOVÁ, A., 2004; 2006; 2007: Předkonzervátorský průzkum a konzervátorská zpráva o konzervování podšívky, dalmatiky, polštářku, bot a nezařazených fragmentů z rakve Ladislava Pohrobka. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 48, nestránkováno.

[46] WINTER, Z., 1893: Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy. Praha.

[47] ZAP, K. V., 1855: Císařská hrobka u sv. Víta v Praze, PA I, 95.