Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna

Title: Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna
Variant title:
  • Pflanzenmotive auf Brünner mittelalterlichen Reliefkacheln
  • Plant motifs in the reliefs of Medieval tiles from Brno
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 529-538
Extent
529-538
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V reliéfech brněnských středověkých kachlů lze vystopovat některé rostlinné prvky, které nemají přímou vazbu na vlastní obsah reliéfu, ale pouze vyplňují jeho volné plochy. Sledování takové doplňující výzdoby umožňuje definovat širší kolekce kachlů s různými reliéfy na různých lokalitách.
Some of the reliefs on medieval tiles from Brno feature plant motifs that are not directly related to the main artistic content, but merely fill blank areas. The observation of this kind of supplementary decoration enables discrimination between large collections of tiles with various reliefs from different locations.
References
[1] CEJNKOVÁ, D.–LOSKOTOVÁ, I., 1994: Rytířská kamna na Špilberku, Forum brunense, 181–188.

[2] FRANZ, A., 1903: Alte Ofenkacheln, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Band III, Heft 1–2, 9–188.

[3] HANÁK, V.–LOSKOTOVÁ, I., 1996: Švédský zákop před Brnem, Forum brunense 1995/1996, 143–153.

[4] HOLČÍK, Š., 1972: Kachlová pec z 15. storočia na Bratislavskom hrade, Zborník Slovenského národného múzea 66, 101–116.

[5] HOLL, I., 1958: Közepkori kályhacsempék magyarországon I, Budapest Régiségei XVIII, 211–300.

[6] HOLL, I., 1971: Közepkori kályhacsempék magyarországon II, Budapest Régiségei XXII, 161–207.

[7] HOLL, I., 2003: Der Mathias–Beatrix–Ofen der budaer Werkstatt (1480er Jahre), Acta Archaeologica Academiae Sciaentiarum Hungariae 54, 255–272. | DOI 10.1556/AArch.54.2003.1-2.8

[8] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2002: Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci, AH 27, 555–587.

[9] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2005: Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně, AH 30, 445–457.

[10] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně, BMD 20, 325–380.

[11] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I.–MERTA, D., 2004: Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století, AH 29, 581–597.

[12] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno–Opava.

[13] LOSKOTOVÁ, I.–MENOUŠKOVÁ, D., 2008: Kachle se lvím motivem. Příspěvek ke způsobům zobrazování lva na neheraldických reliéfech ČVS kachlů na příkladech z Brna a Uherského Hradiště. In: Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Měřínského, v tisku.

[14] LOSKOTOVÁ, I.–ŽÁKOVSKÝ, P., 2008: Šerm ve středověkém Brně z pohledu jednoho kamnového kachle, BMD 20, v tisku.

[15] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady. Díl druhý. Praha.

[16] MENOUŠKOVÁ, D., 1999: Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna, AH 24, 375–385.

[17] MĚCHUROVÁ, Z., 1991: Předběžné výsledky výzkumu na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně, AH 16, 145–168.

[18] MICHNA, P. J., 1972: Příspěvek historické archeologie k dějinám tzv. "královského domu" v Brně, VVM 24, 264–271.

[19] MICHNA, P. J., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji / Státní památková péče v Severomoravském kraji 3, 7–44.

[20] MILOŠ, S. –MICHNA, P.–SEDLÁČKOVÁ, H., 1998: Pozdněgotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích. Hranice.

[21] NEKUDA, V., 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě, ČMMZ XLVIII, Vědy společenské, 57–84.

[22] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[23] OD GOTIKY 1999: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. Sv. 2 Brno. K. Chamonikola (ed.). Brno.

[24] PAVLÍK, Č., 2007: Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem, RegioM 2007. Sborník Regionálního muzea v Mikulově, 74–90.

[25] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[26] PEŠKA, M., 2006: Objev pozdněgotických kachlů s rytířskými motivy v domě na Orlí ulici č. 16 v Brně. 23.5.2006, http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_archive_date=200605.

[27] ROTH KAUFMANN, E.–BUSCHOR, R.–GUTSCHER, D., 1994: Spätmittelaterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern. Herstellung und Motive. Bern.

[28] SEDLÁČKOVÁ, H., 2000: Kamnové kachle a hrací karty z archeologických průzkumů v prostoru Petrášova paláce. In: Petrášův palác v Olomouci. Dějiny • Stavebně historický průzkum • archeologie, 57–108. Olomouc.

[29] TAMÁSI, J., 1995: Verwandte Typen im schweizerischen und ungarischen Kachelfundmaterial in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Vergleichsuntersuchungen zu den Werkstattbeziehungen zwischen dem oberrheinischen Raum und Ungarn. Budapest.

[30] TYMONOVÁ, M., 2005: Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína, AH 30, 457–469.

[31] ZIEGLER, P., 1968: Die Ofenkeramik der Burg Wädenswil. Zürich.