Nové nástroje pro katalogizaci mapových fondů a sbírek

Title: Nové nástroje pro katalogizaci mapových fondů a sbírek
Variant title:
  • New tools for cataloguing of map fonds and collections
Source document: ProInflow. 2019, vol. 11, iss. 1, pp. [22]-33
Extent
[22]-33
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Odborný článek představuje online dostupné nástroje určené pro práci se starými mapami vyvinuté v Moravské zemské knihovně. Virtuální mapové sbírky, které v posledním desetiletí lépe zpřístupnily mapové bohatství České republiky široké veřejnosti, využívají pro efektivnější vyhledávání tzv. "geografické" či "časoprostorové" vyhledávání. Předpokladem pro jeho použití je ale uvedení základních údajů o zpracovávané mapě – rozsah zobrazeného území, míra podrobnosti mapy, datace – a v případě rozsáhlých mapových děl přispívá k efektivnějšímu vyhledávání i standardizace bibliografických záznamů. Design/metodologie/přístup – Článek se v úvodu věnuje představení výhod geografického vyhledávání a jeho využití v online katalozích paměťových institucí. Hlavní prostor je pak věnován popisu jednotlivých katalogizačních nástrojů usnadňujících zpracování starých map. Výsledky – Popisované online nástroje představené v článku umožňují uživatelům snadno získat atributy potřebné pro geografické vyhledávání, tedy rozsah území mapového pole a měřítko. Konkrétně pro získání souřadnic vymezujících mapové pole jde o nástroj BoundingBox, pro přesnější a dokonalejší georeferencování digitalizovaných map lze využít nástroj Georeferencer (online dostupný na portálu staremapy.cz). Měřítko, tedy údaj o podrobnosti mapy, umožňuje vypočítat nástroj Kalkulátor měřítka, a to jak v případech, kdy není na staré mapě zapsáno vůbec, tak i tehdy, je-li vyjádřeno pouze graficky. Nástroj Mapseries garantuje shodný zápis a tím i vyhledatelnost jednotlivých sekcí mapových děl napříč institucemi. Originalita/hodnota – Nástroje vycházejí z katalogizační praxe. Nenahrazují kartometrickou analýzu. Jsou zamýšleny jako user friendly online dostupné pomůcky, které mají zajistit pohodlné a rychlé zpřístupnění mapového bohatství v České republice, roztroušeného mezi řadu paměťových institucí. Na vzniku popisovaných nástrojů se zcela nebo zčásti podílela Moravská zemská knihovna v Brně v rámci svých výzkumných a vývojových aktivit.
Purpose – This paper presents online tools intended to work with old maps developed in Moravian Library in Brno. Virtual map collections have improved access to old maps in the Czech Republic for general public over the last decade. These collections use more efficient search so-called "geographic" or "space-time" search. However, it is necessary to provide basic data about processed map - extent of the territory, detail level of each map, dating - and in case of map series helps also standardization of the bibliographic records. Design/methodology/approach – The article introduces benefits of geographic search with application in online catalogues of memory institutions. It mainly describes the individual cataloging tools, which simplify processing of old maps. Results – Described online tools allow users to easily acquire the attributes needed for geographic search - the scope of the map field and scale. BoundingBox tool is used to obtain coordinates to define the map field, Georeferencer (available online at staremapy.cz) provides more accurate georeferencing of digitalized maps. The map scale can be easily calculated with Scale Calculator tool, even though it is not written in the documents or it is expressed only graphically. The Mapseries tool guarantees uniformed record description, and therefore the searchability of individual sections of maps across different institutions. Originality/value – These tools are based on cataloguing experiences. They do not replace cartometric analysis. They are intended as user friendly online tools to provide convenient and quick access to old maps scattered among various memory institutions in Czech Republic. The Moravian Library in Brno participated in the development of the described tools within its research and development activities.
References
[1] Boguszak, F. & Císař, J. (1961). Vývoj mapového zobrazení území ČSSR: Sv. III., Mapování a měření českých zemí od pol. 18. stol. do počátku 20. stol. Praha : Ústřední správa geodézie a kartografie.

[2] Čepický, J. & Židek, V. (2005). Vytváření a analýza digitálních prostorových dat: (návody ke cvičením GIS). Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.

[3] Dufka, J., Kozel, J. & Stachoň, Z. (2014). Map Series [software]. Dostupné z: http://mapseries.mzk.cz

[4] Hlaváček, I., Nový, R. & Kašpar, J. (2002). Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H & H.

[5] Hofmann, G. (1984). Metrologická příručka: pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Plzeň: Státní oblastní archiv.

[6] Húščava, A. (1972). Poľnohospodárske miery na Slovensku, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1972.

[7] Klokan Technologies. (2014). MapRank Search [software]. Dostupné z: https://www.mapranksearch.com/

[8] Novotná, E. (2014). Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_met_RDA_new_2014.pdf

[9] Novotná, E. (2014a). Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace. In: A. Švejda, Rozpravy Národního technického muzea v Praze (s. 292-305). Praha: Národní technické muzeum.

[10] Semotanová, E. & Šimůnek, R. (2000). Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky. Praha: Historický ústav AV ČR.

[11] Terminologický slovník zeměměřictví a katastru. (2009-2019). Praha: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Dostupné z: http://vugtk.cz

[12] Wanner, M. (2015). Základní pravidla pro zpracování archiválií. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV.

[13] Žabička, P. (2011). Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf

[14] Žabička, P. (2013). StaréMapy.cz - úspěšný příklad spolupráce knihoven s veřejností. Ikaros, 17(4). Dostupné z http://ikaros.cz/node/14072