Optické datové disky ve fondu dvou největších českých knihoven : historický přehled a možnosti jejich ochrany

Title: Optické datové disky ve fondu dvou největších českých knihoven : historický přehled a možnosti jejich ochrany
Variant title:
  • Optical data discs in Czech libraries collections : historical overview and current state
Source document: ProInflow. 2019, vol. 11, iss. 2, pp. [61]-71
Extent
[61]-71
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: CC BY 3.0 CZ
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Tento odborný článek se zabývá optickými datovými disky ve fondu dvou největších tuzemských knihoven, změnou role těchto médií v posledních desetiletích a jakým rizikům čelí. Představuje projekt CDArcha, který nabízí nástroje na ochranu obsahu datových optických disků a nastiňuje kroky, které bude do budoucna nutné přijmout, aby data uložená na nosičích zůstala dlouhodobě přístupná pro uživatele knihoven. Design/metodologie/přístup – V první části, která se zabývá situací v Národní knihovně ČR v 90. letech a na počátku nového století, článek vychází z analýzy projektových dokumentů a dalších materiálů, jenž k tématu vznikly. Druhá část se pak věnuje situaci v Moravské zemské knihovně a popisu projektu CDArcha. Výsledky – Článek popisuje, jaké strategie dvě největší české knihovny v minulosti užívaly v ochraně optických disků ve svých fondech. Nástroje popsané ve druhé části umožňují paměťovým institucím extrahovat data z ohrožených disků a bezpečně je uložit na centrálním serveru a zajistit jim tak ochranu na bitové úrovni. Originalita/hodnota – Přínosem článku je shrnutí výzkumných aktivit Národní knihovny ČR v oblasti optických disků – téma bylo odbornou knihovnickou komunitou opomíjeno, samotné projektové zprávy jsou dnes dostupné již jen ve Webarchivu NK ČR. Projekt CDArcha, který zapadá do výzkumných a vývojových aktivit Moravské zemské knihovny, nabízí pro knihovny a další paměťové instituce nástroje pro ochranu dat uložených na optických discích.
Purpose – The article focuses on optical data discs in the collections of the two largest Czech libraries and examines how their role has changed in recent decades and what risks they face. It introduces the CDArcha project, which offers tools to protect the content of data optical discs and outlines the steps that need to be taken in the future to ensure that data stored on them remains accessible to library users in the long term. Design/Methodology/Approach – The first part based on the analysis of project documents and other materials explores the situation in the National Library of Czech Republic in the 1990s and at the turn of the 21st century. The second part discusses the situation in the Moravian Library itself and describes the CDArcha project. Results – An outline of measures taken in the past to protect optical discs in the collections of the two largest Czech libraries is presented. In the second section new software tools are introduced; they allow memory institutions to extract data from optical discs and safely store them on a central server to provide protection at the bit level are introduced. Originality/Value – The article provides a summary of the research of the National Library of Czech Republic in the field of optical discs; the topic was long neglected by the professional library community. The CDArcha project, which forms an integral part of the research and development in the Moravian Library, offers tools for libraries and other memory institutions to protect data stored on optical discs.
Note
Článek vznikl v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Moravská zemská knihovna v Brně.
References
[1] CDArcha-client [Online]. (2019). Dostupné z: https://github.com/moravianlibrary/CDArcha-client

[2] CDArcha-server [Online]. (2019). Dostupné z: https://github.com/moravianlibrary/CDArcha-server

[3] Espenschied, D., Rechert, K., von Suchodoletz, D., Valizada, I. & Russler, N. (2013) Large-Scale Curation and Presentation of CD-ROM Art. iPres 2013. Dostupné z: http://purl.pt/24107/1/iPres2013_PDF/LargeScale%20Curation%20and%20Presentation%20of%20CD-ROM%20Art.pdf

[4] Hutař, J., Melichar, M. (2010). Návrh opatření pro prodloužení životnosti obsahu CD a DVD disků ve sbírkách NK. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20170130203300/http://digit.nkp.cz/projekty/VZ2004_2010/2010/PDF/10_cd-archive_END.pdf

[5] Knoll, A. (1998) Memoriae Mundi Series Bohemica: Program digitálního zpřístupnění vzácných fondů. Ikaros. 2(7). urn:nbn:cz:ik-11113. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11113

[6] Knoll, A. & Psohlavec, S. (2002) Zpráva o řešení projektu výzkumu a vývoje Optimalizace archivace a zpřístupnění digitálních dat: závěrečná zpráva za léta 2001-2002. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20140316071406/http://digit.nkp.cz/knihcin/digit/vav23/zpravaweb.doc

[7] Knoll, A., Polišenský, J. & Uhlíř, Z. (2004). Vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních dokumentů: Zpráva o řešení výzkumného záměru za rok 2004. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20100428151510/http://digit.nkp.cz/projekty/VZ2004_2010/2004/Zprava2004.pdf

[8] Knoll, A., Polišenský, J. & Uhlíř, Z. (2009). Vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních dokumentů: dílčí zpráva o řešení za r. 2009. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20100428200212/http://digit.nkp.cz/projekty/VZ2004_2010/2009/Hlavn%C3%ADZpravaWeb.pdf

[9] Kunze, J., Boyko, A., Littman, J., Madden, L., & Vargas, B. (2012). The BagIt File Packaging Format (V0.97) [Online]. In IETF Tools. Dostupné z: https://tools.ietf.org/html/draft-kunze-bagit-08

[10] Ljubka, Ivan. Národní knihovna České republiky. Diskuze na Semináři k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny VIII., pořádaném Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 3. - 4. dubna 2019.

[11] Lukšů, A. (2010). Dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů zaznamenaných na optických discích. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav české literatury a knihovnictví. Bakalářská diplomová práce. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/lxafa/Bakalarska_prace_Alzbeta_Luksu.pdf

[12] Psohlavec, S. Praktické zkušenosti s dlouhodobou archivací dat na CD-R discích. (2005). Automatizace knihovnických procesů 2005 (AKP 2005), 10. ročník semináře, Liberec, 3. a 4. květen 2005. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20140321010326/http://www.akvs.cz/akp-2005/11-psohlavec.pdf

[13] Rechet, K. (2019) Scaling Emulation and Software Preservation Infrastructure (EaaSI). ILIDE International Conference 2019. Dostupné z: http://www.schk.sk/wordpress/wpcontent/themes/MichelleSCHK/digilib/Presentations/April19/ILIDE2019_Rechert.pptx