Vývoj standardu PREMIS a možnosti jeho dalšího využití ve standardech NDK

Title: Vývoj standardu PREMIS a možnosti jeho dalšího využití ve standardech NDK
Variant title:
  • Development od the premis standard and the possibilities of its further application in NDL standards
Source document: ProInflow. 2019, vol. 11, iss. 2, pp. [72]-85
Extent
[72]-85
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: CC BY 3.0 CZ
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Článek představuje metadatový standard PREMIS, který se používá pro zápis archivačních metadat, je diskutována historie standardu, struktura a možnosti jeho užití v různých institucích a aplikacích. Primárně ale přibližuje jeho implementaci v standardech Národní digitální knihovny České republiky (NDK). Cílem je poukázat na jeho výhody a na směry, jakými by se mohl Standard NDK v oblasti zápisu archivačních metadat ubírat. Zařazením se jedná o případovou studii. Design/metodologie/přístup – Metodologicky se jedná o analýzu. V její úvodní části je shrnuta historie standardu PREMIS, jeho části a proměny. Následně se článek věnuje konkrétním detailům aplikace standardu PREMIS v NDK, používaným elementům a řízeným slovníkům. Taktéž se zmiňuje způsob aplikace PREMIS v zahraničních institucích. V poslední části se potom nastiňuje výhled užití PREMIS v NDK a možné implementace jeho dalších funkcí, což je ukazatelem, jakým směrem se bude vývoj v NDK ubírat. Výsledky – Analýza ukázala způsoby užití standardu v některých zahraničních institucích, některé z nich jsou zvažovány v budoucím rozvoji Standardu NDK. Jedná se například o možnost popisu na úrovni reprezentace a popisu intelektuální entity jako objektu dlouhodobého uložení; nebo o přidání elementu rozšíření u objektu pro zachycení co nejkomplexnějších technických vlastností. Originalita/hodnota – Přínosem článku je ucelený pohled na využití mezinárodního standardu PREMIS ve Standardu NDK a naznačení dalšího možného vývoje. Spolu s tím jsou diskutována rozhodnutí, která za těmito změnami stojí.
Purpose – This article presents the metadata standard PREMIS, which is used for storage of archival metadata, history, structure and uses in other institutions are discussed. Main focus is on implementation of the standard within the standards of the National Digital Library of the Czech Republic (NDL). Its goal is to point out PREMIS's advantages and show directions, in which the NDL standards could be upgraded in the field of preservation metadata. It can be classified as a case study. Design/Methodology/Approach – Regarding used methodology, this article is an analysis. The history of PREMIS standard, its parts and modifications are described in the opening part. Next, it discusses specific details, used elements and controlled vocabularies applied to the NDL standard. It also mentions different PREMIS applications in the foreign institutions. The last section deals with the future use of PREMIS within NDL and possible implementations of its other functions – which is a good way to indicate further direction of NDL. Results – The analysis has shown implementation of the standard in some institutions, some of them are considered in the next development of the national standard. For example, the possibility of the description on the representation level and the description of the intellectual entity as a long-term preservation object; or adding the extension element to Object description for storing the most complete technical metadata possible. Originality/Value – The benefit of the article is a comprehensive overview of the use of international standard PREMIS in national standard with a hint of future development. Together with it some decisions about the changes are discussed.
Note
Článek byl realizován v rámci institucionálního výzkumu Národní knihovny České republiky financovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.
References
[1] Bredenberg, Karin, Luis Faria, Miguel Ferreira, Anders Bo Nielsen, Jan Rörden, Sven Schlarb, Carl Wilson (31.5. 2019). E-ARK Archival Information Package (AIP). Version 2.0., (DILCIS Board). Dostupné z: https://earkaip.dilcis.eu/pdf/aip-specification.pdf

[2] Caplan, Priscilla. (2017) Understanding PREMIS. 2018-11-06. Dostupné z: http://www.loc.gov/standards/premis/understanding-premis-rev2017.pdf

[3] Cubr, Ladislav. (2017) Autenticita a digitální informace. (Disertační práce). Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/105596.

[4] Cubr, Ladislav. (2017-2018) Analýza standardu Premis, věnující se signifikantním vlastnostem. Interní dokument Národní knihovny.

[5] Dappert, Angela. (20.2. 2018) Digital Preservation Metadata & Improvements to PREMIS in v3.0. In: Youtube. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=MU3Od6mviQs&t=3s

[6] Elkiss, Aaron (2018). HathiTrust PREMIS Implementation. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/pif/2018/iPres2018-HathiTrust.pdf

[7] Guidelines for using PREMIS with METS for Exchange. (2017). Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/guidelines2017-premismets.pdf

[8] HathiTrust (2015). HathiTrust PREMIS Implementation – Version 2.0. Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1UTZNIzRfelVixIYJ9nZ12tnieIe6FNZSMi9Fdhh2z5c/edit

[9] Lavoie, Brian, Gartner, Richard. (2013) Preservation Metadata. 2.nd edition. 2019-05-28. Dostupné z: https://1url.cz/GMZgu

[10] Metadata Requirements and Preparing Content for Digital Preservation: v1.7.0. National Digital Preservation Services. Dostupné z http://digitalpreservation.fi/files/Metadata-1.7.0-en.pdf

[11] National Library of Sweden. (2013-02-04) Creating information packages in Project Digidaily: Specification Documents. Dostupné z: http://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/agreement/dd1/digidaily_specifications_eng.pdf

[12] PREMIS/METS for scalability. Archivematica Wiki. 2018-02-20. Dostupné z: https://wiki.archivematica.org/PREMIS/METS_for_scalability

[13] Premis Editorial Committee (July 2012). PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata. Version 2.2. Washington (DC): Library of Cngress. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/v2/premisdd-2-2.pdf

[14] Premis Editorial Committee (June 2015). PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata. Version 3.0. Washington (DC): Library of Cngress. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis3-0-final.pdf

[15] Using PREMIS with METS. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/premis-mets.html