Přínos nálezu denáru Boleslava III. k otázce polohy a vzniku kostelů sv. Václava a Martina ve Staré Plzni

Title: Přínos nálezu denáru Boleslava III. k otázce polohy a vzniku kostelů sv. Václava a Martina ve Staré Plzni
Variant title:
  • The contribution of the find of a dinar of Boleslav III to the question of the location and origin of the Church of St. Wenceslas and the Church of St. Martin in Old Plzeň
  • Der Beitrag des Fundes eines Denars von Boleslav III. zur Frage der Lage und Entstehung der Kirchen St. Wenzel und St. Martin in Altpilsen
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 205-215
Extent
205-215
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V letech 2012–2017 proběhl v levobřežní části Starého Plzence záchranný archeologický výzkum v prostoru zaniklého Blochova statku. Významná chronologická zjištění přinesl hlavně odkryv hrobu 14, který byl součástí zkoumaného pohřebního areálu. Na základě rozboru těchto chronologických zjištění a jejich komparace s dosavadním stavem poznání je vytvořen nástin rekonstrukce topografie a chronologie vývoje levobřežní části někdejší přemyslovské sídelní aglomerace, především pak zaniklých kostelů sv. Václava a sv. Martina. Ty jsou známy pouze díky uvedení v listině Přemysla Otakara II. z roku 1266.
Rescue archaeological research was conducted in 2012–2017 in the left-bank section of Starý Plzenec, on the site of the former Bloch homestead. Major chronological findings were yielded, in particular, in connection with grave 14 which was part of an investigated burial ground. The analysis of the chronological data and its comparison with the existing information resulted in an outline of the reconstruction of the topography and chronology of the development of the left-bank area of a former Přemyslid agglomeration, especially the now non-existent Church of St. Wenceslas and the Church of St. Martin. These structures are only known thanks to a mention in a decree of King Přemysl Otakar II from 1266.
References
[1] BARTOŠKOVÁ, A., 2013: Obolus mrtvých a jeho význam pro datování archeologických pramenů – Ein Totenobolus und seine Bedeutung für die Datierung archäologischer Quellen, AH 38, 129–138.

[2] BARTOŠKOVÁ, A.–SLÁMA, J., 1997: Nové mincovní nálezy na Budči, Numismatické listy 52, 150–152.

[3] BAŠTA, J.–BAŠTOVÁ, D., 1988: K problematice počátků a vývoje slovanských hradišť v západních Čechách, Studia mediaevalia Pragensia 1, 9–31.

[4] BENEŠ, A.–RICHTER, M., 1976: Příspěvek k dějinám osídlení Starého Plzence ve 13. století, Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 1, 67–75.

[5] BERAN, J., 1947: Staroplzeňské kostely. Po stopách zaniklých kostelů ve Staré Plzni, nynějším Starém Plzenci. Praha.

[6] BOHÁČ, Z., 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČČH 21, 369–388.

[7] CACH, F., 1970: Nejstarší české mince I. České denáry do mincovní reformy Břetislava I. Praha.

[8] CDB V/1, V/2: Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae V/1 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1974; V/2 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1981.

[9] CHRONICON THIETMARI, 1996: Thietmari Merseburgensis episcopi Chonicon (Holtzmann, Robert, ed.). Berlin.

[10] DOUBOVÁ, M., 1990: Příspěvek k počátkům slovanského osídlení Plzeňska. In: Příspěvky k archeologii západních Čech, Zprávy ČSSA – Supplément 11, 28–54. Praha.

[11] DUDAY, H.–GUILLON, M., 2006: Understanding the circumstances of decomposition when the body is skeletonized. In: Forensic anthropology and medicine (Schmitt, A.–Cunha, E.–Pinheiro, J., edd.), 117–158. New Jersey.

[12] FERNÁNDEZ-JALVO, Y.–ANDREWS, P., 2016: Atlas of taphonomy Identifications. 1001+ images of fossil and recent mammal bone modification. Springer.

[13] FRÝDA, F.–HUS, M., 1989: Archeologický výzkum ve Starém Plzenci – Die archäologische Untersuchung in Starý Plzenec, AH 14, 219–232.

[14] HORNÍK, P.–BLÁHA, R.–SEHNOUTKOVÁ, P.–MAZÁČ, M., 2018: Zdechovice – středověké pohřebiště. AVČ – Supplementum 2. Hradec Králové.

[15] JEČNÝ, J., 1920: Nález denárů na Hůrce nad Plzencem, Plzeňsko 2, 64.

[16] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.

[17] KLÁPŠTĚ, J., 1999: Příspěvek k archeologickému poznávání úlohy mince v přemyslovských Čechách – Ein Beitrag zur archäologischen Erforschung der Rolle der Münzen im Přemyslidischen Böhmen, AR LI, 774–808.

[18] KLÁPŠTĚ, J., 2003: Dějepis a archeologie: Příbuzenství jak se patří. In: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, 97–109. Praha.

[19] KOLÁŘ, M., 1869: Památky na Plzeňsku, PA VIII, 417–424.

[20] KOMAR, D. A.–BUIKSTRA, J. E., 2008: Forensic Antrhopology. Contemporary theory and practice. New York.

[21] LÁBEK, L., 1921: Kronika památek, Plzeňsko 3, 14–15, 46–47.

[22] LUKAS, J.–ORNA, J.–DUDKOVÁ, V., 2016: Hrobový nález vzácného denáru Boleslava III. C 205 ve Starém Plzenci (okr. Plzeň-město), Numismatický sborník 29 (2015), 248–254.

[23] MARETHOVÁ, B., 2008: Příspěvek k poznání raně středověkých pohřebišť (zvyk vkládání mincí do hrobů) – A contribution to the knowledge of early medievalcemeteries (coins in graves), Studia mediaevalia Pragensia 8, 7–44.

[24] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[25] NOVÁČEK, K.–ŠIROKÝ, R., 1996: Starý Plzenec, okr. Plzeň-jih. Předběžná nálezová zpráva pro investora o výsledcích záchranného archeologického výzkumu při rekonstrukci MTS (II. etapa) (1995–1996). Rkp. ulož. v archivu OZAV Západočeského muzea v Plzni, čj. 197/96.

[26] ORNA, J., 2018: Starý Plzenec, Blochův statek, výstavba bytového domu. Rkp. předběžné zprávy ulož. v archivu odd. starších dějin Zpč. muzea v Plzni, čj. HA 79/2018.

[27] PETRÁŇ, Z., 1998: První české mince. Praha.

[28] PINHEIRO, J.–CUNHA, E., 2006: Forensic investigation of corpses in various state of decomposition: A multidisciplinary approach. In: Forensic anthropology and medicine (Schmitt, A.–Cunha, E.–Pinheiro, J., edd.), 159–196. New Jersey.

[29] PROFANTOVÁ, N.–PROFANT, M., 2003: Archeologie a historie aneb "jak vykopávat dějiny?". In: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, 239–250. Praha.

[30] RADOMĚRSKÝ, P., 1955: Bavorský fenik na českém jihozápadě ve 13. století. Nález mincí ve stříbře 1953, Numismatický sborník 2, 27–56.

[31] ROŽMBERSKÝ, P., 1998: Hrad Krabotov?, Hláska 9, 13–14.

[32] SMETÁNKA, Z., 1967: Výzkum na předklášterním ostrůvku v Opatovicích nad Labem, AR XIX, 471–477.

[33] STRNAD, J., 1903: O starobylosti a významu Plzence: řeč při slavnosti povýšení Plzence za město 20. července 1902. Plzeň.

[34] SVĚTLÍK, I., 2019: Výsledek radiokarbonového datování. Rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[35] ŠIROKÝ, R.–NOVÁČEK, K., 2014: Transformace Staré Plzně ve 13. století. In: Dějiny města Plzně I. Do roku 1788, 102–122. Plzeň.

[36] ŠIROKÝ, R.–NOVÁČEK, K.–KAISER, L., 2004: Zapomenutá Plzeň. Počátky města pod přemyslovským hradem, AR LVI, 798–827.

[37] ŠNEBERGER, J., 2015: Antropologická zpráva k archeologickému výzkumu raně středověkého pohřebiště na lokalitě "Blochův statek" ve Starém Plzenci. Rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[38] ŠOLLE, M., 2002: Pilznensis provincia (Příspěvek k otázce založení města Plzně), Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 16, 164–166.

[39] ŠTAFL, I. K. J., 1957: Terasy řeky Úslavy mezi ústím do Mže a Žinkovy, Sborník Československé společnosti zeměpisné 62, 28–37.

[40] ŠVÁB, M., ed., 1988: Bonaventura Piter. Krátká kronika Staré Plzně. Breve Chronicon Antiquae Plznae. Plzeň.

[41] ŠVANCAR, V., 1976: Nálezy mincí ve Starém Plzenci, Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 1, 79–87.

[42] TUREK, R., 1947: Želenické pohřebiště, Historica slovaca V, 163–183.

[43] ZELENKA, A., 2010: Nálezová zpráva o předstihovém archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu na ppč. 652 a 149/2 ve Vrchlického ulici ve Starém Plzenci (okr. Plzeň-město). Rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[44] ZELENKA, A., 2012: Nálezová zpráva o předstihovém archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu na ppč. 149/1, 1146 a 1140 ve Vrchlického ulici ve Starém Plzenci (okr. Plzeň-město).