Příspěvek k poznání historie hradu u Boršova na Moravskotřebovsku

Title: Příspěvek k poznání historie hradu u Boršova na Moravskotřebovsku
Variant title:
  • A contribution to the study of the history of a castle near Boršov, in the Moravská Třebová region
  • Ein Beitrag zur Geschichte der Burg bei Boršov in der Region Moravská Třebová
Author: Vích, David
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 347-361
Extent
347-361
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Hrad v k. ú. Boršov u Moravské Třebové spojují písemné prameny s vojenskými událostmi z let 1285–1286. Detektorový průzkum okolí fortifikace prokázal dobývání hradu ve 13.–14. století. Prokázat se naopak nepodařilo spojitost hradu se zaniklou komunikací probíhající přímo pod touto památkou.
Written sources link the castle in the Boršov cadastral zone, near Moravská Třebová with military campaigns of 1285–1286. Metal-detector prospection in the surroundings of the fortification confirmed the siege of the castle in the 13th and 14th centuries. On the other hand, the connection between the castle and a defunct communication below it was not proved.
Note
Der vorliegende Beitrag wurde im Rahmen des Programmes zur Förderung der angewandten Forschung und Entwicklung der nationalen und kulturellen Identität (NAKI II) Nr. DG16P02R031 (Mährische Kreuzungen) ausgearbeitet.
References
[1] CDB V/2: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1981.

[2] FRB IV: Prameny dějin českých – Fontes rerum Bohemicarum (Emler, J., ed.). Praha 1884.

[3] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolariaBohemiae et Moraviae (Emler, J., ed.). Pragae 1882.

[4] ADÁMEK, K. V., 1909: Perničky a Zkamenělý zámek, Zprávy Musea okresu hlineckého III, 3–30.

[5] BENEŠ, J.–KUBŮ, F.–TÖRÖK, J., 1995: Soubor militarií z počátku třicetileté války z Volarských šancí, AR XLVII, 461–480.

[6] BOLINA, P.–NĚMCOVÁ, J.–ŠLÉZAR, P., 2008: K počátkům hradů na Moravskotřebovsku – Zum Beginn der Burg in der Region Moravská Třebová (Mährisch Trübau), CB 11, 53–88.

[7] BRACHTL, Z., 1995: Kovové a kostěné předměty z hradu Kaltenštejna. Fond muzea v Jeseníku a zámeckého muzea v Javorníku. Šumperk.

[8] BUDAJ, M.–PÍREK, M., 2017: Nálezy zo 14.–15. storočia z hradu Tekovská Breznica – Funde vom 14.–15. Jahrhundert von der Burg Tekovska Breznica (Bez. Žarnovica), ZbSNM CXI – Archeológia 24, 179–193.

[9] BURIAN, V., 1982: Jezdecké ostruhy posádek na Tepenci a Kartouzce, Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 218, 23–29.

[10] CZERNY, A., 1910: Die Burg am Schönhengst, Mitteilungen zur Volkskunde des Schönhengster Lande VI, 39–48.

[11] DROBNÝ, T., 1995: Vývoj středověkých ostruh od 11. do počátku 16. století. Nepublikovaná diplomová práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[12] DURDÍK, T., 1972: K problematice středověkých šipek v Československu, Zpravodaj klubu vojenské historie 2, 4–6; 3, 5–9.

[13] DURDÍK, T., 1983: Středověké zbraně. Sbírky okresního muzea v Chrudimi. Historická řada 2/II. Chrudim.

[14] DURDÍK, T.–FROLÍK, J., 1993: Hrad Vildštejn na Chrudimsku – Die Burg Vildštejn bei Chrudim, CB 3, 47–72.

[15] FROLÍK, J., 1982: Archeologické nálezy a minulost Skutečska. Skuteč.

[16] FROLÍK, J., 2002: Nálezy z obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429 – Fundstoff aus der Belagerung der Burg Lichnice in den Jahren 1428–1429, CB 8, 399–408.

[17] HAMPL, J., 1970: Hradiska našeho kraje, Moravskotřebovské vlastivědné listy 4, 17–21.

[18] HEJNA, A., 1962: Soubor nálezů z hradu Bolkova v severovýchodních Čechách, PA LIII, 455–473

[19] CHMIELOWIEC, S.–KAŠPAR, T., 2014: Vybrané kovové předměty ze studní na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, ASČ 18, 405–418.

[20] KIRPIČNIKOV, A. N., 1973: Snarjaženije vsadnika i věrchovogo konja na Rusi IX–XIII vv. Archeologija SSSR, SAI E 1–36. Leningrad.

[21] KOÓŠOVÁ, P., 2004: Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.–15. storočie) – Zur Klassifikation der hochmittelalterlichen Sporen aus dem Gebiet der Slowakei (12.–15. Jahrhundert), AH 29, 523–547.

[22] KOŠŤÁL, J. a kol., 2013: Vízmburk. Příběh ztraceného hradu. Havlovice.

[23] KOUŘIL, P., 1997: Die Burg Freudenstein in Schlesien und ihr Hinterland. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi (Kubková, J.–Klápště, J.–Ježek, M.–Meduna, P., edd.), 382–393. Praha.

[24] KOUŘIL, P., 2009: Hrad Javorník: březen 1428 – září 1434. Příspěvek k poznání hmotné kultury doby husitské ve Slezsku, ČSM B LVIII, 1–15.

[25] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno – Opava.

[26] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[27] KUDRNÁČ, J., 1973: Vojenský tábor z husitských válek v Klučově – Ein Militärlager aus der Zeit der Hussitenkriege in Klučov, PA LXIV, 105–142.

[28] LABUDA, J., 2000: Pozoruhodné nálezy zo Starého mesta v Banskej Štiavnici – Beachtungswerte Funde aus "Staré mesto" in Banská Štiavnica, AH 25, 7–24.

[29] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: Hrad Rokštejn a jeho úloha v předhusitském a husitském období. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě (Měřínský, Z., ed.), 65–82. Brno – Jihlava.

[30] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice – Brno.

[31] NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź.

[32] NISLER, P., 2000: "Vytunelovaný" hrad, Moravskotřebovské vlastivědné listy 11, 10–13.

[33] NOVOBILSKÝ, M., 2008: Obléhaní hradu Lopaty. Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432–1433. Plzeň.

[34] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[35] POLLA, B., 1962: Pamiatky hmotnej kultúry 15. storočia z Posádky pri Gajaroch, ZbSNM LVI – História 2, 107–140.

[36] POLLA, B.–EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 1975: Stredoveké pamiatky hmotnej kultúry z archeologických výskumov na devínskom hrade, ZbSNM LXIX – História 15, 97–168.

[37] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha.

[38] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderst in der Slowakei, SlArch XXIV, 245–395.

[39] SEVERIN, K., 2003: Kolonizace Hřebečska – Die Kolonisation von Schönhengsten, AH 28, 175–210.

[40] SLIVKA, M., 1980: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku, 2. časť, Historica Carpatica 11, 218–288.

[41] VELÍMSKÝ, T., 2002: Hrabišici, páni z Rýzmburka. Praha.

[42] VÍCH, D., 2017a: Drobná kolekce železných předmětů z okolí silnice pod Hřebčí u Moravské Třebové, AVČ 11 (2016), 180–184.

[43] VÍCH, D., 2017b: Projectile head finds from Zítkov Castle near Choceň, Acta Militaria Mediaevalia XIII, 83–109.

[44] VÍCH, D., 2018: Kolekce kovových předmětů předaná do Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, ASČ 22, 687–707.

[45] WEINELT, H., 1937: Grundriß der Schönhengster Burgenkunde, Mitteillungen zur Volks- und Heimatkunde des Schönhengster Landes 33, 1–87.

[46] ZIMMERMANN, B., 2000: Mittelalterliche Geschossspitzen. Kulturhistorische, archäologische und archäometallurgische Untersuchengen. Schweitzer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 26. Basel.

[47] ŽÁKOVSKÝ, P., 2014: Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. Nepublikovaná disertační práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[48] ŽÁKOVSKÝ, P.–HOŠEK, J., 2015: Kovové artefakty. In: Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě, 220–251. Brno.