Pluralistická odpověď na otázku obsahu lidové psychologie

Title: Pluralistická odpověď na otázku obsahu lidové psychologie
Variant title:
  • The pluralist answer to the question of the content of folk psychology
Author: Dražil, Matěj
Source document: Pro-Fil. 2021, vol. 22, iss. 1, pp. 1-16
Extent
1-16
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Lidová psychologie coby základ naší schopnosti vysvětlovat a předvídat jednání je významné téma filozofie mysli. Debaty, které ji obklopují, se nicméně v minulosti zaměřovaly primárně na otázky jejího statusu v rámci vědeckého zkoumání mysli a formy ji zakládajících mechanismů (teorie, simulace aj.). Relativně menší pozornost byla věnována otázce obsahu lidové psychologie – tedy tomu, které koncepty či schopnosti pod označení "lidová psychologie" řadit. V článku se zabývám právě otázkou obsahu a možné odpovědi na otázku obsahu předloženou pluralistickým pojetím lidové psychologie. Nejdříve uvádím některé argumenty zpochybňující standardní pojetí lidové psychologie a následně představuji pojetí pluralismu rozšiřující lidovou psychologii o řadu sociálně kognitivních schopností. V závěru se krátce věnuji tomu, jaké dopady by takto šířeji pojímaná lidová psychologie mohla mít pro otázky jejího statusu a formy.
Folk psychology as the basis of our capacity to explain and predict behavior is one of the main topics of the philosophy of mind. However, the discussions surrounding it have focused primarily on the questions of its status in the scientific study of the mind and the form of its constitutive mechanisms (theory, form, etc.). Relatively less attention has been paid to the question of its content – which concepts or abilities to sort under the label "folk psychology". I will focus on the question of content and one possible answer to it given by the pluralist view of folk psychology. First, I will provide some arguments questioning the standard view of folk psychology and then I will introduce the pluralist view, which broadens folk psychology by a number of social cognition abilities. Finally, I will briefly focus on the consequences of this broader construal of folk psychology for the questions of status and form.
Note
Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2020_003).