Laténské sídliště ve Slatinicích v trati Trávníky

Title: Laténské sídliště ve Slatinicích v trati Trávníky
Variant title:
  • La Tène Period settlement in Slatinice, plot Trávníky
Author: Korn, Filip
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 51-94
Extent
51-94
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Slatinice (okr. Olomouc) se nacházejí v centrální Moravě na svahu Velkého Kosíře. V průběhu výstavby a úpravy ploch zemědělského a průmyslového areálu byly v trati Trávníky provedeny dva záchranné archeologické výzkumy. První proběhl v roce 2002 pod vedením Miroslava Šmída, zachycené sídlištní objekty byly datovány do dvou období (pozdní doba železná a doba římská) a laténská komponenta byla vyhodnocena v bakalářské práci Tomáše Slavíka (2007). Druhý výzkum pod vedením P. Fojtíka proběhl v roce 2018 a přímo souvisel s územím zkoumaným v roce 2002. Zjištěno bylo 21 archeologických situací, tentokrát ze tří různých období (laténské, římské a raně středověké období). Laténská komponenta tohoto výzkumu byla zpracována v bakalářské práci (Korn 2020) a tento příspěvek obsahuje vyhodnocení dat z obou výzkumných sezón.
The municipality and village of Slatinice (Olomouc District) is located in Central Moravia on the slope of Velký Kosíř hill. During construction works and terrain alterations in the agricultural and industrial area, two archaeological rescue excavations were carried out in the plot of land named Trávníky. The first one has taken place in 2002 under the direction of Miroslav Šmíd. The detected settlement features were dated back to two periods (Late Iron Age and Roman Period) and the La Tène component was treated in the Bachelor's thesis by Tomáš Slavík (2007). The second excavation directed by P. Fojtík has taken place in 2018 and was directly related to the area explored in 2002. The excavation detected twenty-one archaeological contexts dating from three different periods (La Tène Period, Roman Period and Early Middle Ages). The La Tène component of this research was analysed in my Bachelor's thesis (Korn 2020) and this contribution contains the evaluation of data from both excavation campaigns mentioned above.
References
[1] Cudzik, L. – Lichnovská, S. – Ostrý, J. – Pospíšilová, J. – Procházková, P. Řezníček, V. – Žáková, Z. 2002: Drahanovice historie a současnost do roku 2002. Drahanovice.

[2] Cumberpatch, Ch. G. 1993: The circulation and exchange of late Iron Age slip decorated pottery in Bohemia and Moravia, Památky Archeologické LXXXIV, 60–85.

[3] Čižmář, I. 2006: Ptení. Osídlení mikroregionu v době laténské. Diplomová práce uložená na FF MU Brno.

[4] Čižmář, I. 2015: Pozdně laténská chata z Ohrozimi, okr. Prostějov, Archeologické rozhledy LXVII, 438–463.

[5] Čižmář, I. – Hlubek, L. 2016: Sídliště z doby laténské v Unčovicích (okr. Olomouc), Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales CI: 1, 29–46.

[6] Čižmář, I. – Danielisová, A. 2021: Central Sites and the Development of Rural Settlements from the Middle to Late La Tène Period in Central Moravia, Památky archeologické CXII, 197–236.

[7] Čižmář, M. 2000: Nálezy lidských kostí na moravských sídlištích doby laténské. In: I. Pavlů (eds.): In memoriam Jan Rulf. Památky archeologické, Supplementum 13, 81–91.

[8] Čižmář, M. 2003: Laténské sídliště v Bořitově, Pravěk, Supplementum 10.

[9] Čižmář, M. 1984: Laténské sídliště z Velkých Hostěrádek, okr. Břeclav, Památky archeologické LXXV, 463–485.

[10] Čižmář, Z. – Hlava, M. – Šmíd, M. 2003: Laténská hrnčířská pec z Ptení (okr. Prostějov), Pravěk – Nová řada 13, 279–293.

[11] Čižmářová, H. 2021: Skleněné šperky doby laténské na Moravě a ve Slezsku. Disertační práce uložená na FPF Slezské univerzity v Opavě. Opava.

[12] Čižmářová, J. 2017: Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Přerov, Uherské Hradiště a Zlín. Brno.

[13] Demek, J. 1992: Horopis. In: Demek, J. – Novák, V. a kol: Neživá příroda. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 1. Brno, 15–38.

[14] Demek, J. – Mackovčin, P. (eds.) 2006: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Brno.

[15] Fojtík, P. 2018: Slatinice – Trávníky 2018. Nálezová zpráva č. j. 67/19, uložená v archivu Ústavu archeologické památkové péče Brno.

[16] Fojtík, P. 2019: Slatinice (okr. Olomouc), Přehled výzkumů 60–1, 242, 254.

[17] Gottwald, A. 1931: Můj archeologický výzkum. Prostějov.

[18] Hlava, M. 2006: Tuhová keramika z oppida Staré Hradisko a pozdně laténská tuhová keramika na Moravě. Disertační práce uložená na FF MU. Brno.

[19] Hlava, M. 2008: Grafit v době laténské na Moravě, Památky archeologické XCIX, 189–258.

[20] Hlubek, L. 2010: Slatinice (okr. Olomouc), Přehled výzkumů 51, 358–359, 378–379.

[21] Hlubek, L. 2015: Slatinice (k. ú. Slatinice na Hané, okr. Olomouc). U nádraží. Doba laténská. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum, Přehled výzkumů 57–1, 243–244. Brno.

[22] Hrbáčková, N. 2019: Laténské sídliště Olomouc-Nemilany. Diplomová práce uložená na FF UPOL. Olomouc.

[23] Kalábek, M. – Šín, L. 2020: Laténské sídlištní pohřby v Olomouci-Slavoníně. In: Čižmář, I. –Čižmářová, H. – Humpolová, A. (eds.): Jantarová stezka v proměnách času. Brno, 231–244.

[24] Kalčík, L. 2007: Osídlení Slatinek – Močílek v době laténské a časně slovanském období. Diplomová práce uložená na FF MU. Brno.

[25] Kašpárek, F. 2008: Germánské sídliště z doby římské ve Slatinicích na Olomoucku. In: E. Droberjar – B. Komoróczy – D. Vachůtová (eds.): Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007). Brno, 177–200.

[26] Korn, F. 2020: Laténské sídliště ve Slatinicích. Diplomová práce uložená na FF UP. Olomouc.

[27] Koucká, A. 2012: Laténské sídliště a pohřebiště v Hulíně "U Isidorka". Diplomová práce uložená na FF MU. Brno.

[28] Koucká, A. 2016: Osídlení na lokalitě Olomouc-Neředín v době laténské. Diplomová práce uložená na FF MU. Brno.

[29] Krippel, E. 1990: Vývoj životného prostredia človeka v poĺadovej dobe (na základe peĺových a uhlíkových analýz), Študijné Zvesti 26/1, 31–38.

[30] Kyselý, R. 2004: Archeologické doklady divokých savců na území ČR v období od neolitu po novověk. Lynx, 55–101.

[31] Leichmann, J. 1994: Brousky z keltského oppida Staré Hradisko u Prostějova, Časopis moravského muzea LXXIX, 101–110.

[32] Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno.

[33] Meduna, J. 1980a: Die latèneazeitlichen Siedlungen in Mähren. Praha.

[34] Meduna, J. 1980b: Die latènazeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mahren (Katalog). Brno.

[35] Medunová-Benešová, A. 1967: Eneolitické mohyly ohrozimského typu na Moravě, Památky archeologické LVIII, 341–380.

[36] Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

[37] Přichystal, M. 1999: Slatinice (okr. Olomouc), Přehled výzkumů 39, 328–329.

[38] Přichystal, M. 2009: Pravěké a raně středověké osídlení Velkého Kosíře, Přírodovědné studie muzea Prostějovska 10–11, 137–169.

[39] Rulf, J. – Salač, V. 1995: Zpráva o laténské keramice v severozápadních Čechách, Archeologické rozhledy XLVII, 373–415.

[40] Rybníček, K. – Rybníčková, E. 2001: Vegetace a přírodní podmínky jako pozadí archeologických kultur ČR, 28000–1000 B. P. In: V. Podborský (eds.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy University na Znojemsku. Brno, 301–310.

[41] Salač, V. 1998: Standardní soubor laténské sídlištní keramiky, Archeologické rozhledy L, 43–76.

[42] Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[43] Slavík, T. 2007: Laténské sídliště ve Slatinicích, okres Olomouc. Diplomová práce uložená na na FF MU Brno.

[44] Šmíd, M. 2006: Pohřebiště nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc, Slovenská Archeológia LIV-1, 1–32.

[45] Šmíd, M. 2007: Slatinice (okr. Olomouc), Přehled výzkumů 48, 369.

[46] Šmíd, M. 2008: Slatinice (okr. Olomouc), Přehled výzkumů 49, 322–323, 441.

[47] Šolc, P. 2010: Slatinice – lom U sokolovny. Zpravodaj obcí Slatinice a Lípy 15, 12–13.

[48] Thér, R. – Mangel, T. – Gregor, M. 2014: Produkce laténských hrnčířských pecí na Chrudimsku: příspěvek k poznání organizace hrnčířského řemesla. Archeologické rozhledy LXIV, 415–452.

[49] Trávníčková, B. P. 2014: Laténské osídlení Polešovic v polohách "Torštot" a "Nivy" (výzkumy Slováckého muzea z 60.–70. let 20. století). Diplomová práce uložená na FF MU. Brno.

[50] Venclová, N. 1990: Prehistoric glass in Bohemia. Praha.

[51] Venclová, N. 2016: Němčice and Staré Hradisko. Iron Age glass-working in Central Europe. Praha.

[52] Vlček, V. 1992: Hydrologické poměry. In: Demek, J. – Novák, V. a kol. Neživá příroda. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 1. Brno, 155–179.

[53] Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha.

[54] Waldhauser, J. – Bareš, V. – Beck, C. W. – Broul, J. – Buchsenschutz, O. – Dvořák, Z. – Edel, T. – Flasar, I. – Gosden, Ch. – Hanáková, H. – Holodňák, P. – Kaňka, J. – Klír, P. – Kolouch, F. – Krutský, N. – Kvasnička, J. – Megaw, R. – Megaw, J. V. S. – Neustupný, E. – Opravil, E. – Pávek, M. – Peške, L. – Petrlík, J. – Pleiner, R. – Salač, V. – Stöllner, T. – Stránský, K. – Tempír, Z. – Veselý, K. – Wolfgang, D. et al. 1993: Die hallstatt– und latènezeitliche Siedlung mit Gräberfelder bei Radovesice in Böhmen I–II. Archeologický výzkum v severních Čechách 21. Praha.

[55] Wilczek, J. 2007: Laténské sídliště v Blansku – "V dílech". Diplomová práce uložená na FF MU. Brno.

[56] Wilczek, J. 2014: Hrnčířské dílny ve Višňovém, Pravěk – Nová Řada 22, 167–256.

[57] Ženožičková, I. 2009: Pozdně laténská malovaná keramika z oppida Staré Hradisko. Diplomová práce uložená na FF MU. Brno.

[58] Ženožičková, I. 2017: Late La Téne painted pottery decoration from the oppidum of Staré Hradisko. In: Kysela, J. – Danielisová, A. – Militký, J. (eds.): Stories that Made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. Praha, 223–241.