Song of a deaf-mute shepherd : a Czech broadside ballad between the oral and printed tradition : an interdisciplinary case study

Title: Song of a deaf-mute shepherd : a Czech broadside ballad between the oral and printed tradition : an interdisciplinary case study
Variant title:
  • Píseň o jednom hluchoněmém ovčákovi : kramářská píseň mezi orální a tištěnou tradicí : interdisciplinární studie
Source document: Bohemica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 109-132
Extent
109-132
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This is a case study of a critical edition and an analysis of one song from a collection of Czech broadside ballads published in the monograph To a Familiar Melody. The following text is an example of an interdisciplinary approach to Czech broadside ballads, combining insights from ethnology, ethnomusicology, linguistics, and literary history. Methodologically, it takes its starting point in twentieth century oral tradition accounts and historical retrospectives. The historical retrospective methodology traces the reception and variation of songs, the tradition of tunes, motifs, or elements of language in different social, territorial and media settings.
Ukázka kritické edice a analýzy jedné písně ze souboru kramářských písní z monografie Má svou známou notu. Text je příkladem interdisciplinárního přístupu ke kramářské písni, zahrnuje poznatky etnologické, etnomuzikologické, lingvistické i literárněhistorické. Východiskem jsou zápisy z ústní tradice 20. století a historický retrospektivní přístup, který sleduje recepci a variabilitu písní, tradici nápěvů, motivů nebo elementů jazyka v různých sociálních, teritoriálních a mediálních prostředích.
Note
This study arose with the institutional support RVO: 68378076, The Czech Academy of Sciences, Institute of Ethnology; Lexikon a gramatika češtiny III - 2023 (MUNI/A/1249/2022); Zkoumání literatury a kultury v intertextových a intermediálních souvislostech - 2023 (MUNI/A/1418/2022).
References
[1] Collection and documentation funds of the Brno Department of Institute of Ethnology of the CAS, v. v. i., sign. A 15, A 504, A 558, A 880, A 1271; sign. E 21

[2] 1863. Hystorická píseň o jednom hluchoněmém ovčákovi. Skalica. Škarnicl and sons, sign. A 880/135KT, EÚB

[3] [1841–1864] Nábožná pověst (Píseň): (Vyňatá z modlící knížky pod názvem "Zdrávas Maria" dle Silberta, vydaná od Václava Mich. Pešiny, kanovníka na hradu pražském v r. 1841, page 220.). Vienna. Mechitharisten-Buchdruckerei, sign. VK-0000.754, přív.28, MZK

[4] 1710. Novina pravdivá. […] pro památku koupiti potřebná: Nebo jest o zázraku Božím, kterýž se stal v Kraji lužickém blíž města Gerlice roku tisíciho šestistého devadesáteho měsíce ledna v den svatého Izidora, kterak tam Pán Bůh všemohoucí skrze svou milou Rodíčku Pannu Marii jednoho ovčaka syna němého a hluchého uzdraviti ráčil […]. [Litomyšl]. [Kamenický, Daniel Vojtěch], sign. STS-0128.631, přív.38, MZK

[5] [1825–1875]. Píseň zázračná k Panně Marii Růženecké. N.p.: N.p., [online]. URL:http://www.spalicek.net/apps/index.php?recordId=KP_2909. [Accessed February 27, 2021]

[6] [1860] Slavnost svatého Růžence a Marie Vítězné. Jičín. Kastránek, František J., sign. VK-0000.140, přív.32,

[7] HOLAS, Čeněk. 1908. České národní písně a tance I. Písně duchovní. Klatovsko a Domažlicko (Praha: B. Kočí)

[8] HOLAS, Čeněk. 1908. České národní písně a tance II. Pošumaví (Prácheňsko) (Praha: B. Kočí)

[9] MALÝ, František. 1992. Salve Regina. Poutnický kancionál pro poutě a laické pobožnosti. Ze starších kancionálů a z ústního podání vybral a sestavil Malý, František (Brno: Salve)

[10] NĚMEČEK, Josef. 1864. Maria Matka Dobré Rady. Modlitební kniha pro všecky ctitele Marianské. 3rd edition (Praha: B. Stýblo)

[11] PEŠINA, Václav Michal. 1841. Zdrávas Maria. Kniha modlitební pro ženské pohlaví. Dle J. Silberta od Václava Mich. Pešiny (Praha: Jan H. Pospíšil)

[12] BARTMIŃSKI, Jerzy. 1998. "Pieśń o pannie, co trzy wianeczki wiła. Między staropolskim erotykiem a kolędą ludową. Problem tożsamości textu", in KOWALSKI, Piotr (ed.): Wszystek krąg ziemski. Antropologia, Historia, Literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego), pp. 148–163

[13] BĚHALOVÁ, Štěpánka. 2017. "Cesta duchovní písně Pozdvihni se, duše, z prachu z kramářského tisku do kancionálu", Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum 2017, vol. 62, no. 1–2, pp. 58–64

[14] BENEŠ, Bohuslav. 1970. Světská kramářská píseň. Příspěvek k poetice pololidové poezie (Brno: Universita J. E. Purkyně)

[15] BALHAR, Jan et al. 2002. Český jazykový atlas 4 (Praha: Academia)

[16] BALHAR, Jan et al. 2006. Český jazykový atlas 5 (Praha: Academia)

[17] DRÁPALA, Daniel – DOUŠEK, Roman, eds. 2015. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Brno: Masarykova univerzita)

[18] DROPPOVÁ, Ľubica – KREKOVIČOVÁ, Eva. 2010. Počúvajte panny, aj vy mládenci… Letákové piesne zo slovenských tlačiarní (Bratislava: Eterna Press – Ústav etnológie SAV)

[19] ELSCHEKOVÁ, Alica. 2005. "Oralita, význam tlačených a zvukových médií pre uchovanie a rozvoj piesňovej tradície v minulosti a v súčasnosti", in ELSCHEK, Oskár (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia, jej kultúra, umenie, hudba a neprekonané problémy (Bratislava: ASCO Art § Science), pp. 189–205

[20] FROLCOVÁ, Věra – KOSEK, Pavel – BOČKOVÁ, Hana – HOLUBOVÁ, Markéta – SLAVICKÝ, Tomáš. 2022. Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska (Brno: Host)

[21] FROLEC, Václav. 1979. "Časové a sociálně významové proměny výročního obyčeje. Na příkladě jízdy králů", Slovenský národopis 1979, vol. 27, no. 3, pp. 419–448

[22] FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie. 2022. "The History and Reception of Czech Broadside Ballads within Local, Regional, and Global Contexts", in FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie (eds.): Czech Broadside Ballads as Text, Art, and Song in Popular Culture, ca. 1600–1900 (Amsterdam: Amsterdam University Press), pp. 21–56

[23] HOLUBOVÁ, Markéta. 2021. Katalog kramářských tisků brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR (Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

[24] HOLZAPFELL, Otto. 1996. Lexikon folkloristischer Begriffe und Theorien (Volksliedforschung) (Bern – Berlin – Frankfurt am Main – New York – Paris – Wien: Peter Lang)

[25] KOPALOVÁ, Ludmila – HOLUBOVÁ, Markéta. 2008. Katalog kramářských tisků (Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

[26] KOSEK, Pavel – SLAVICKÝ, Tomáš – ŠKARPOVÁ, Marie, eds. 2012. Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky (Brno: Host)

[27] MALURA, Jan. 2021. "Česká píseň kramářská – lidová, populární, regionální?", Česká literatura 2021, vol. 69, no. 4, pp. 508–520

[28] NÜNNING, Ansgar, ed. 2006. Lexikon teorie literatury a kultury (Brno: Host)

[29] POPELKA, Pavel. 1995. Příběhy v písních vyzpívané. Lidové balady z moravských Kopanic (Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského)

[30] SCHILLING, Michael. 2015. "Das Flugblatt der Frühen Neuzeit als Paradigma einer historischen Intermedialitätsforschung", in MESSERLI, Alfred – SCHILLING, Michael (eds.): Die Intermedialität des Flugblatts in der Frühen Neuzeit (Stuttgart: S. Hirzel Verlag), pp. 25–45

[31] SLAVICKÝ, Tomáš. 2012. "Kancionál Jesličky jako hudební pramen", in KOSEK, Pavel – SLAVICKÝ, Tomáš – ŠKARPOVÁ, Marie (eds.): Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky (Brno: Host), pp. 193–219

[32] SMETANA, Robert – VÁCLAVEK, Bedřich. 1949. České písně kramářské. 2nd edition (Praha: Svoboda)

[33] SMYČKOVÁ, Kateřina, ed. 2017. Pavel Raška. Kancionál založený ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoutcímu (1774) (Brno: MZK)

[34] SUPPAN, Wolfgang. 1975. "Hymnologie und Volksliedforschung", in BREDNICH, Rolf Wilhelm – RÖHRICH, Lutz – SUPPAN, Wolfgang (eds.): Handbuch des Volksliedes II. Historisches und systematisches – interethnische Beziehungen – Musikethnologie (München: Wilhelm Fink Verlag), pp. 517–525

[35] ŠKARPOVÁ, Marie. 2015. "Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými". Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity (Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

[36] ŠTAJNOCHR, Vítězslav. 2000. Panna Maria divotvůrkyně (Uherské Hradiště: Slovácké muzeum)

[37] TRAXLER, Jiří. 2007. "Kramářská píseň", in Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 2 (Praha: Mladá fronta), pp. 427–430

[38] TYLLNER, Lubomír. 2010. Tradiční hudba. Hledání kořenů (Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

[39] URBANCOVÁ, Hana. 2002. "Vianočné piesne medzi písomnou a ústnou tradíciou. Vzťah folklórneho repertoáru k historickým prameňom 17.–19. storočia", in Vianoce a hudba. Studia Ethnomusicologica II. (Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV), pp. 120–156