Systematický archeologický výskum stredovekého mesta na príklade Bratislavy

Title: Systematický archeologický výskum stredovekého mesta na príklade Bratislavy
Variant title:
  • Systematic archaeological research of a medieval town on the example of Bratislava
  • Systematische archäologische Ergrabung einer mittelalterlichen Stadt am Beispiel Bratislavas
Source document: Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 1, pp. 7-37
Extent
7-37
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok je analýzou takmer sedemdesiatročného archeologického výskumu (po roku 1954), ktorý sprevádza stavebnú činnosť v priestore stredovekého mesta. Téma je ohraničená z geografického i chronologického hľadiska. Zameriavame sa v ňom na Bratislavu, mesto uzavreté medzi hradbami. Chronnologicky sme štúdiu vymedzili obdobím stredoveku a včasného novoveku, t. j. 13.–16. storočím. Analýza sa snaží zodpovedať otázku, či je možné v živom, neustále sa meniacom teréne ovplyvnenom požiadavkami majiteľov, realizovať systematický výskum stredovekej lokality.
This contribution is an analysis of almost seventy years of archaeological research (since 1954) accompanying construction activity in the area of a medieval town. The subject is delimited both geographically and chronologically. It focuses on Bratislava, a city encircled by walls. Chronologically, the study spans the Middle Ages and the early modern age period, i.e. the 13th–16th centuries. The analysis attempts to answer the question of whether it is possible to carry out systematic research on a medieval site in a living, constantly changing environment influenced by the demands of the current owners.
References
[1] ATB, 1991: Archeologická topografia Bratislavy (Polla, B.–Vallašek, A., edd.). Bratislava.

[2] BAGIN, A.–KRAJČI, J., 1988: Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy. Bratislava.

[3] BAXA, P., 1977: Archeologický výskum historického jadra Bratislavy v roku 1976, AVANS v roku 1976, 49–54.

[4] BAXA, P., 1977–1979: Archeologický výskum v historickom jadre Bratislavy v roku 1977. In: Pamiatky a príroda Bratislavy, 7–16. Bratislava.

[5] BAXA, P., 1978: Archeologický výskum historického jadra Bratislavy, AVANS v roku 1977, 32–36.

[6] BAXA, P., 1980: Výskumy a nálezy v historickom jadre Bratislavy, AVANS v roku 1978, 39–42.

[7] BAXA, P., 1980a: Záchranný výskum na Námestí SNP v Bratislave, AVANS v roku 1979, 33–34.

[8] BAXA, P., 1983: Výskum v historickom jadre Bratislavy, AVANS v roku 1982, 47–49.

[9] BAXA, P., 1984: Výskum v historickom jadre Bratislavy, AVANS v roku 1983, 37–38.

[10] BAXA, P., 1985: Výskumy bratislavskej expedície Archeologického ústavu SAV, AVANS v roku 1984, 47–49.

[11] BAXA, P., 1986: Preventívny výskum na Nálepkovej ulici 19–21 v Bratislave, AVANS v roku 1985, 54–55.

[12] BAXA, P., 1987: Výskumy v historickom jadre Bratislavy, AVANS v roku 1986, 33–34.

[13] BAXA, P., 1988: Výskum na Nálepkovej ulici 24 v Bratislave, AVANS v roku 1987, 36.

[14] BAXA, P.‒FERUS, V., 1983: Výskum veže v severozápadnom nároží mestského opevnenia Bratislavy, AVANS v roku 1982, 49–52.

[15] BAXA, P.‒FERUS, V., 1985: Novoobjavená veža hradbového múru a Bratislava v druhej polovici 13. storočia. In: Pamiatky a príroda Bratislavy 9, 243–255. Bratislava.

[16] BAXA, P.‒FERUS, V., 1990: Výskum na Nálepkovej ulici 3–5 v Bratislave, AVANS v roku 1988, 37.

[17] BAXA, P.‒FERUS, V.‒MUSILOVÁ, M., 1987: K počiatkom kamennej meštianskej architektúry v Bratislave, SlArch XXXV, 417–440.

[18] BAXA, P.–MUSILOVÁ, M.–FERUS, V., 1986: Stavebnohistorický výskum objektu na Uršulínskej ulici 9 v Bratislave, AVANS v roku 1985, 56–57.

[19] BAXA, P. a kol., 1991: Baxa, P.‒Lesák, B.‒Musilová, M.‒Mackovičová, Z., Výskumy v Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava, AVANS v roku 1989, 24–25.

[20] ČAPLOVIČ, D.–LESÁK, B., 1992: Tretia etapa výskumu v Bratislave na Hlavnom náměstí, AVANS v roku 1991, 25–27.

[21] ČAPLOVIČ, D.–LESÁK, B., 1993: Štvrtá záverečná sezóna v Bratislave na Hlavnom náměstí, AVANS v roku 1992, 30–31.

[22] ČAPLOVIČ, D. a kol., 1992: Čaplovič, D.–Lesák, B.–Musilová, M.–Šefčáková, A., Záchranné výskumy v Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava, AVANS v roku 1990, 28–30.

[23] DEJINY BRATISLAVY, 1982: Dejiny Bratislavy (Horváth, V.–Lehotská, D.–Pleva, J., edd.). Bratislava.

[24] DRENKO, Z., 1980: Výskum v záhrade uršulíniek v Bratislave, AVANS v roku 1979, 65–66.

[25] FARKAŠ, Z.‒KLINČOKOVÁ, K., 1992: Predstihový záchranný výskum na Nálepkovej ulici 14 v Bratislave, AVANS v roku 1990, 33–34.

[26] FARKAŠ, Z.‒KLINČOKOVÁ, K., 1992a: Pokračovanie predstihového výskumu na Panskej (prv Nálepkovej) ulici 14 v Bratislave, AVANS v roku 1991, 32.

[27] FIALA, A.–PLACHÁ, V.–LEIXNER, A., 1969: Výskum malého prepoštského domu na Kapitulskej ulici č. 15 v Bratislave, Bratislava IV, 33–56.

[28] FIALA, A.–PLACHÁ, V.–LEIXNER, A., 1970: Archeologický a architektonicko-reštaurátorský výskum v objekte Stará radnica, Bratislava VI, 337–362.

[29] FEDERMAYER, F., 2003: Rody starého Prešporka. Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia města podľa súpisu z roku 1624. Bratislava.

[30] FILIPEK, A., 2010: Jezuitský kostol v Bratislave. Trnava.

[31] FRICS, A. E.: Plán Bratislavy z roku 1766, Archív mesta Bratislavy, Zbierka máp a plánov, inv. č. 1022.

[32] HAJNALOVÁ, E., 1986: Paleobotanické analýzy niektorých nálezov z archeologických lokalít, AVANS v roku 1985, 89–97.

[33] HAJNALOVÁ, M.‒MIHÁLYIOVÁ, J.‒HAJNALOVÁ, E., 2004: Rastlinné makrozvyšky z malých nálezových celkov, AVANS v roku 2003, 62–70.

[34] HOŠŠO, J., 1992: Záchranný výskum vo vežovom dome na Hlavnom námestí v Bratislave, AVANS v roku 1991, 48–49.

[35] HOŠŠO, J.‒KÖNIG, T.‒ŠUTEKOVÁ, J., 2007: Záchranný výskum v Lisztovej záhrade Univerzitnej knižnice v Bratislave, AVANS v roku 2005, 86–87.

[36] HOŠŠO, J.–LESÁK, B., 1996: Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej Osady sv. Vavrinca v Bratislave – Die archäologische Erforschung der vorromanischen Rotunde und des Karners in der untergegangenen Siedlung des Hl. Vavrinec/Laurenz in Bratislava, AH 21, 241–251.

[37] HOŠŠO, J.–LESÁK, B., 2001: Archeologický výskum horizontu 12. až 13. storočia v historickom jadre Bratislavy – Archäologische Erforschung des 12.–13. Jahrhundertshorizonts im Stadtkern Bratislava, AH 26, 241–256.

[38] HOŠŠO, J.–LESÁK, B.–RESUTÍK, B., 2002: Nálezový súbor z odpadovej jamy patricijského domu na Františkánskom námestí č. 6 v Bratislave – Funde aus einer Abfallgrube des Patriziershauses auf dem Franziskaner Platz Nr. 6 in Bratislava, AH 27, 607–620.

[39] CHEBEN, I.‒BIELICH, M., 2008: Výskum v priestore bratislavskej vodnej priekopy, AVANS v roku 2006, 77–79.

[40] JANKOVIČ, V., 1971: Zásady a postup rekonštrukcie miestopisu historického jadra Bratislavy v stredoveku, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 7, 29–55.

[41] KATASTRÁLNA MAPA, Mapový klient ZBGIS. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné z: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis_sk_kataster_print_pos=48.142933,17.108758,17, cit. 24. 6. 2022.

[42] KOLNÍKOVÁ, E.‒HUNKA, J., 1984: Prírastky mincí v Archeologickom ústave SAV v roku 1983, 124–129.

[43] KOSTKA, J., 1976: Klariský kostol v Bratislave. Bratislava.

[44] KOVÁČ, J., 2019: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu: "Rekonštrukcia meštianskeho domu–Katolícke noviny–redakcia, Kapitulská ul. 5, Bratislava" (Bratislava, k. ú. Staré Mesto, parcela č. 365). Rkp. ulož. v dokumentácii MÚOP, inv. č. V 1748.

[45] KOVÁČ, J., 2020: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu: "Rekonštrukcia meštianskeho domu–Kapitulská 1–Albrechtov dom–Bratislava–k. ú. Staré Mesto, parcela č. 367". Rkp. ulož. v dokumentácii MÚOP, inv. č. V 1769.

[46] KOWALSKI, T., 2020: 70 rokov ochrany pamiatkových rezervácií na Slovensku. Dostupné z: http://www.pamiatky.sk/sk/page/70-rokov-ochrany-pamiatkovych-rezervacii-na-slovensku, cit. 5. 11. 2021.

[47] KRAMPL, T., 2007: Archeologický výskum kaplnky v Bratislave, AVANS v roku 2005, 115–117.

[48] LESÁK, B., 1995: Záchranný výskum na Hlavnom námestí v Bratislave, AVANS v roku 1993, 88–90.

[49] LESÁK, B., 1997: Nálezová správa priebehu záchranného archeologického výskumu MPR Bratislava – ulica Na vŕšku, par. č. 417. Rkp. ulož. v dokumentácii MÚOP, inv. č. V 1428, V 1384.

[50] LESÁK, B., 2002: Predstihové archeologické výskumy na Ventúrskej ulici v Bratislave, AVANS v roku 2001, I. časť, 111–118.

[51] LESÁK, B., 2012: Osídlenie bratislavského podhradia v 9. až 10. storočí. In: Dejiny Bratislavy I. Brezalauspurc na križovatke kultúr: od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia (Šedivý, J.–Štefanovičová, T., edd.), 327–332. Bratislava.

[52] LESÁK, B., 2012a: Osídlenie bratislavského podhradia od 11. do prvej polovice 13. storočia. In: Dejiny Bratislavy I. Brezalauspurc na križovatke kultúr: od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia (Šedivý, J.–Štefanovičová, T., edd.), 397–413. Bratislava.

[53] LESÁK, B., 2019: Prehľad archeologickej činnosti Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave v rokoch 1971–2018. In: Mestský ústav ochrany pamiatok. Zborník k 50. výročiu vzniku (Štassel, I., ed.), 445–461. Bratislava.

[54] LESÁK, B.‒HOŠŠO, J., 1995: Záchranné výskumy v historickom jadre Bratislavy, AVANS v roku 1993, 91–92.

[55] LESÁK, B.‒MINÁRIKOVÁ, M., 1993: Záchranné výskumy v Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava, AVANS v roku 1992, 80–81.

[56] LESÁK, B.‒MUSILOVÁ, M.‒HOŠŠO, J., 1996: Výskumy v Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava, AVANS v roku 1994, 121–124.

[57] LESÁK, B.‒MUSILOVÁ, M.‒HOŠŠO, J., 1997: Archeologické výskumy v historickom jadre Bratislavy, AVANS v roku 1995, 124–128.

[58] LESÁK, B.‒MUSILOVÁ, M.‒RESUTÍK, B., 1998: Archeologické výskumy v Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava, AVANS v roku 1996, 106–110.

[59] LESÁK, B.‒RESUTÍK, B., 2000: Archeologické výskumy a nálezy v historickom jadre Bratislavy, AVANS v roku 1999, 65–79.

[60] MARKOVÁ, K., 1978: Archeologický výskum v priestore bývalého františkánskeho kláštora na Pugačovovej ulici v Bratislave, AVANS v roku 1977, 159–160.

[61] MARUNIAKOVÁ, M., 1990: Záchranné výskumy v historickom jadre Bratislavy, AVANS v roku 1988, 110–112.

[62] MARUNIAKOVÁ, M., 1991: Záchranné výskumy archeologického oddelenia MSPSOP v historickom jadre Bratislavy, AVANS v roku 1989, 65.

[63] MARUNIAKOVÁ, M., 1992: Záchranné výskumy v historickom jadre Bratislavy, AVANS v roku 1991, 76–77.

[64] MARQUART, M.: Plán Bratislavy z roku 1765, Archív mesta Bratislavy, Zbierka máp a plánov, inv. č. 1021.

[65] MEDVECKÝ, Ľ., 1970: Klariský kostol v Bratislave, Bratislava V, 275–295.

[66] MENCL, V., 1935: Výkop farního kostela sv. Vavřince v Bratislavě, Bratislava IX, 465–467.

[67] MENCL, V.–MENCLOVÁ, D., 1936: Bratislava, stavební obraz města a hradu. Praha.

[68] MUSILOVÁ, M., 1987: Výskum na Rudnayovom námestí v Bratislave, AVANS v roku 1986, 74.

[69] MUSILOVÁ, M., 1988: Pokračovanie výskumu na Rudnayovom námestí 4 v Bratislave, AVANS v roku 1987, 92–93.

[70] MUSILOVÁ, M., 1988a: Záchranný výskum na Uršulínskej ulici v Bratislave, AVANS v roku 1987, 94.

[71] MUSILOVÁ, M., 1990: Výskumy na Michalskej ulici 12, 14‒16 v Bratislave, AVANS v roku 1988, 114–115.

[72] MUSILOVÁ, M., 1990a: Výskumy na Nálepkovej ulici 14, 16, 18 v Bratislave, AVANS v roku 1988, 115–116.

[73] MUSILOVÁ, M., 2012: Bratislavské pohrebiská od konca 10. do prvej polovice 13. storočia. In: Dejiny Bratislavy I. (Šedivý, J.–Štefanovičová, T., edd.), 414–421. Bratislava.

[74] MUSILOVÁ, M., 2015: Archeologický výskum v Starej radnici v Bratislave v rokoch 2008–2010, AVANS v roku 2010, 172–175.

[75] MUSILOVÁ, M., 2019: Archeologické výskumy v rokoch 1970 až 1991. In: Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. Zborník k 50. výročiu vzniku (Štassel, I., ed.), 54–71. Bratislava.

[76] MUSILOVÁ, M.‒HORANSKÝ, P., 2002: Archeologický výskum predbránia Rybárskej brány v Bratislave, AVANS v roku 2001, I. časť, 138–140.

[77] MUSILOVÁ, M.–LESÁK, B.–RESUTÍK, B., 2003: Prezentácia archeologických pamiatok v mestskom prostředí na príklade Bratislavy, Monumentorum tutela 14, 165–178.

[78] NEZVALOVÁ, L., 2016: Osídlenie Kapitulskej ulice č. 6–8 v Bratislave v neskorom stredoveku a na začiatku novoveku – analýza nálezov s dôrazom na keramické nádoby, ŠZ 59, 75–94.

[79] PIFFL, A., 1965: Nález stredovekej hrnčiarskej pece na Primaciálnom námestí v Bratislave, Bratislava I, 63–90.

[80] PIFFL, A., 1967: Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia (Podhradské nábrežie od Trokanovej ulice po Žitavskú) I., Bratislava III, 197–236.

[81] PIFFL, A., 1969: Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia (Podhradské nábrežie od Žitavskej ulice po číslo 26) II., Bratislava IV, 117–166.

[82] PIFFL, A., 1970: Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia (Domy č. IV – 371/30 a IV – 470/32 na Podhradskom nábreží, Slepá ulička a Popradská ulica) III., Bratislava V, 23–62.

[83] PIFFL, A., 1971: Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia (Od Popradskej po Slatinskú) IV., Bratislava VI, 201–243.

[84] POLLA, B., 1979: Bratislava – západné suburbium. Košice.

[85] JEWISH BRATISLAVA, 2022: Portál stredovekej synagógy, Panská 11. Dostupné z: http://www.jewishbratislava.sk/sk/stredoveka-synagoga/, cit. 1. 2. 2022.

[86] PRAMENE, 2005: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. – Turci v Uhorsku. Bratislava.

[87] PÚSR, 2014: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – História úradu. Dostupné z: http://www.pamiatky.sk/sk/page/historia-uradu, cit. 5. 11. 2021.

[88] REPKA, D., 2016: Vrcholnostredoveké osídlenie na Kapitulskej ulici, poloha nádvorie Eszterházyho paláca v Bratislave, Musaica archaeologica 2, 147–176.

[89] RESUTÍK, B., 2019: Organizácia archeologického výskumu do roku 1969. In: Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. Zborník k 50. výročiu vzniku (Štassel, I., ed.), 38–53. Bratislava.

[90] RESUTÍK, B., 2019a: Záchranná archeologická činnosť Mestského ústavu ochrany pamiatok v rokoch 1992 až 2017. In: Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. Zborník k 50. výročiu vzniku (Štassel, I., ed.), 72–95. Bratislava.

[91] REXA, D., 1985: Výskum Pálffyho paláca na Nálepkovej ulici 19‒21 v Bratislave, AVANS v roku 1984, 204–205.

[92] REXA, D., 1986: Výskum na Nálepkovej ulici 19–21 v Bratislave, AVANS v roku 1985, 201–203.

[93] SNM, 2022: Poslanie a história múzea. Dostupné z: https://www.snm.sk/?archeologicke-muzeum-historia-muzea, cit. 13. 1. 2022.

[94] ŠEDIVÝ, J., 2012: Spoločenská štruktúra obyvateľstva Bratislavy a jej okolia v 10. až 12. storočí. In: Dejiny Bratislavy I. Brezalauspurc na križovatke kultúr: od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia (Šedivý, J.– Štefanovičová, T., edd.), 374–392. Bratislava.

[95] ŠEFČÁKOVÁ, A., 1991: Včasnostredoveké kostry zo Sedlárskej ulice 2 v Bratislave, AVANS v roku 1989, 97–98.

[96] ŠEFČÁKOVÁ, A., 1992: Včasnostredoveké kostry z Panskej ulice 16 v Bratislave, AVANS v roku 1991, 118–119.

[97] ŠEFČÁKOVÁ, A., 1997: Kostry z 9. storočia z františkánskej záhrady v Bratislave, AVANS v roku 1995, 172–173.

[98] ŠEFČÁKOVÁ, A., 2000: Ďalšie kostry z územia ŠMPR Bratislava, AVANS v roku 1998, 176–178.

[99] ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, P., 2008: Príspevok k archeologickému výskumu na nádvorí Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici v Bratislave – Ein Beitrag zur archäologischen Grabung im Hof von Palais Eszterházy in der Kapitelgasse (Kapitulská ulica) in Bratislava, AH 33, 157–165.

[100] ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, P., 2017: Farnosť sv. Vavrinca v kontexte stredovekej Bratislavy. In: Devín Veroniky Plachej (Harmadyová, K., ed.), 213–225. Bratislava.

[101] ŠPIESZ, A., 2008: Bratislava v stredoveku. Bratislava.

[102] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1969: Príspevok k prieskumu Bratislavského Podhradia – Kostol sv. Mikuláša, Bratislava V, 63–73.

[103] ŠTEFANOVIČOVÁ, T. a kol., 2004: Dóm sv. Martina v Bratislave. Archeologický výskum 2002–2003. Bratislava.

[104] VALLAŠEK, A., 1988: Výskum bratislavského hradného svahu, AVANS v roku 1987, 137–138.

[105] VALLAŠEK, A., 1990: Výskum bratislavského hradného svahu, AVANS v roku 1988, 166.

[106] VALLAŠEK, A., 1991: Výskum bratislavského hradného svahu, AVANS v roku 1989, 103.

[107] VALLAŠEK, A., 1992: Výskum bratislavského hradného svahu, AVANS v roku 1990, 99.

[108] ZEMKOVÁ, M.–MUSILOVÁ, M., 1989: Funkcia mestských priestorov v 13. storočí v Bratislave – Die Funktion der öffentlichen Räume von Bratislava im 13. Jahrhundert, AH 14, 149–161.

[109] ZVAROVÁ, Z.–MATEJKA, M., 2019: Stavebný vývoj západného úseku mestského opevnenia Bratislavy. In: Fortifikačné systémy na území Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu (Šimončičová Koóšová, P.– Gondová, A., edd.), 63–85. Bratislava.

[110] ŽÁRY, J. a kol., 1990: Žáry, J.–Bagin, A.–Rusina, I.–Toranová, E., Dóm sv. Martina v Bratislave. Bratislava.