Středověké Ústí nad Orlicí v archeologických pramenech

Title: Středověké Ústí nad Orlicí v archeologických pramenech
Variant title:
  • Medieval Ústí nad Orlicí in archaeological sources
  • Das mittelalterliche Ústí nad Orlicí in den archäologischen Quellen
Author: Vích, David
Source document: Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 1, pp. 39-61
Extent
39-61
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Archeologické prameny dokládají existenci středověkého Ústí nad Orlicí od závěru 13. či počátku 14. století. Nálezy se překvapivě nesoustřeďují do okolí ústředního náměstí, ale do prostoru severně od náměstí a východně od barokního kostela zaujímajícího místo někdejšího středověkého svatostánku.
Archaeological sources confirm the existence of the medieval town of Ústí nad Orlicí from the end of the 13th century or the beginning of the 14th century. Surprisingly, the finds are not concentrated around the central square but in the area north of the square and east of the baroque church occupying the site of its medieval predecessor.
References
[1] BEK, T.–VÍCH, D., 2016: Drobné záchranné výzkumy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v roce 2014, AVČ 11, 185–219.

[2] BEK, T.–VÍCH, D., 2018: Drobné záchranné výzkumy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v roce 2016, AVČ 15, 94–113.

[3] BEKOVÁ, M., 2001: Drobné archeologické nálezy z Ústí nad Orlicí, Orlické hory a Podorlicko 11, 35–38.

[4] BĚLINOVÁ, K. D.–MUSIL, J., 2011: Tyglíkovité lampičky z Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 15, 39–59.

[5] CDB I: Codex Diplomaticus et Epistolaris regni Bohemiae. Tomus I (805–1197) (Friedrich, G., ed.). Pragae 1904–1907.

[6] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1 (Friedrich, G., ed.). Praha 1912.

[7] CEJPOVÁ, M., 2022: Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, st. p. č. 100. Stručná nálezová zpráva, ulož. ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

[8] CIBULKA, J.–SOKOL, J., 1935: Soupis památek historických a uměleckých v okresu Lanškrounském. Praha.

[9] ČAPEK, L.–MILITKÝ, J. a kol., 2016: Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů. Plzeň – České Budějovice.

[10] DEMEK, J.–MACKOVČIN, P., edd., 2006: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Brno.

[11] FLEKNOVÁ, K., 2020: Středověká a novověká keramika z města Vamberk. Nepublikovaná diplomová práce obhájená na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

[12] FROLÍK, J., 2020: K lokalizaci některých míst v listině krále Václava II. z 6. února 1289. In: Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu (Chocholáč, B.–Malíř, J.–Reitinger, L.–Wihoda, M., edd.), 279–286. Brno.

[13] FROLÍK, J.–KOZÁKOVÁ, R.–MUSIL, J., 2018: Jímka 938 z Chrudimi – Hradební ulice. Pokus o určení statutu jejího majitele – Abwassergrube 938 in Chrudim – Hradební-Straße. Versuch einer Statusbestimmung ihres Besitzers, AH 43, 455–489.

[14] FROLÍK, J. a kol., 2020: Frolík, J.–Kozáková, R.–Musil, J.–Vaďurová, K., Mezi sklem a keramikou. Středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice – Zwischen Glas und Keramik. Die mittelalterliche Abwassergrube 962 aus Chrudim – Hradební-Straße, AH 45, 445–481.

[15] FROLÍK, J. a kol., 2021: Frolík, J.–Kozáková, R.–Musil, J.–Vaďurová, K., Parcela za čp. 10/I v Chrudimi. Její vývoj a životní prostředí – Die Parzelle hinter Konskriptionsnr. 10/I in Chrudim. Ihre Entwicklung und Umwelt, AH 46, 539–575.

[16] FROLÍK, J.–SIGL, J., 2002: K počátkům hradu Košumberka na Chrudimsku – Zu den Anfangen der Burg Kosumberk (Bez. Chrudim), AH 27, 61–77.

[17] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách – Zur Entwicklung der Produktionsbereiche rotbemalter Keramik in Nordböhmen, AH 8, 119–138.

[18] GILAR, Š., 2004: Od aktu k falzu, aneb druhý život listiny krále Vladislava I. pro litomyšlské premonstráty z roku 1167, Východočeské listy historické 21–22, 231–240.

[19] HACKENSCHMIED, V. Z., 1928: Na besedě. Báchorky, báje, pověsti a vypravování lidu z okresu Lanškrounského a Ústeckého. Ústí nad Orlicí.

[20] KEJVAL, P.–NĚMCOVÁ, J., 2016: Doklad domácí produkce červeně malované keramiky v Moravské Třebové ve středověku, Moravskotřebovské vlastivědné listy 24, 24–37.

[21] KEJVAL, P.–NĚMCOVÁ, J., 2019: Doklad výroby červeně malované keramiky v Moravské Třebové, okr. Svitavy, Archeologie Moravy a Slezska, 21–28.

[22] KLÁPŠTĚ, J. a kol., 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Praha – Most.

[23] KRABATH, S., 2001: Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetalfunde nördlich der Alpen. Eine archäologisch-kunsthistorische Untersuchungung zu ihrer Herstllungstechnk, funktionalen und zeitlichen Bestimmung. Internationale Archäologie 63. Rahden/Westf.

[24] KUČA, K., 2008: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 7. díl. Str–U. Praha.

[25] MENOUŠKOVÁ, D.–MĚŘÍNSKÝ Z., edd., 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Uherské Hradiště.

[26] MILITKÝ, J.–VÍCH, D., 2011: Hromadný nález pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z Ústí nad Orlicí, Numismatický sborník 25 (2010), 155–156.

[27] MUSIL, F., 1994: Ke vzniku města Ústí nad Orlicí, Východočeský sborník historický 4, 43–56.

[28] MUSIL, F., 2002: Osídlování Poorlicka v době předhusitské. Kraj na Tiché Orlici, v povodí Třebovky a Moravské Sázavy. Ústí nad Orlicí.

[29] NYGRÍN, J., 1937: Bylo Ústí nad Orlicí městem hrazeným?, Letopisy kraje a města Ústí nad Orlicí 1937, č. 1, 5–8.

[30] NYGRÍN, J., 1938: Co bylo nalezeno při stavbě děkanského chrámu Páně v Ústí, Letopisy kraje a města Ústí nad Orlicí 1938, č. 1, 7.

[31] NYGRÍN, J., 1938a: O zbořeném kostele a zvonici v Ústí n. O., Letopisy kraje a města Ústí nad Orlicí 1938, č. 1, 19–20.

[32] NYGRÍN, J., 1939: O stavbě kostela a cechu tkalcovském v letech neúrody a nouze v Ústí nad Orlicí, Letopisy kraje a města Ústí nad Orlicí 1939, č. 1, 7–9.

[33] NYGRÍN, J., 1939a: Nálezy ze 14. a 15. století v Ústí n. Orlicí, Letopisy kraje a města Ústí nad Orlicí 4, 90–93.

[34] NYGRÍN, J., 1944: Před pěti lety bylo nalezeno v Ústí nad Orlicí středověké nádobí, Východočeský kraj 42, 3.

[35] POCHE, E. a kol., 1977: Umělecké památky Čech 1 (A–J). Praha.

[36] PRAŽÁK, J., 1959: Diplomatické poznámky k litomyšlské listině krále Vladislava I. In: Sborník příspěvků k dějinám Litomyšle a okolí, 9–32. Pardubice – Litomyšl.

[37] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moravie. Pars II. Annorum 1253–1310 (Emler, J., ed.). Pragae 1882.

[38] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moravie. Pars IV. Annorum 1333–1346 (Emler, J., ed.). Pragae 1892.

[39] RICHTEROVÁ, J., 1991: Pozdně gotický kachlový materiál ze zámku ve Velkých Losinách, VVM XLIII, 3–9.

[40] RICHTEROVÁ, J., 1996: Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze – Ringförmige Schnallen aus der Forschung auf dem Jungmannsplatz In Prag, AH 21, 493–498.

[41] ROLLEROVÁ, M., 1936: Ze staré Ousti. Ústí nad Orlicí.

[42] RŮŽIČKA, J., 1992: Otázky kolem města Ústí nad Orlicí, Zpravodaj Společnosti pro regionální historii, 1–11.

[43] SCHEIDEMANTEL, D.–SCHIFER, T., 2005: Waldenburger Steinzeug. Archäologie und Naturwissenschaften. Dresden.

[44] SKALICKÝ, Z., 2013: Pražské groše Václava II., Orlický deník, č. 295, ze dne 19. prosince 2013, 3.

[45] SKRUŽNÝ, L., 1971: Středověká keramika z Ústí nad Orlicí, Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 12, 36–51.

[46] ŠIMŠA, M., 2009: Spodky – málo známá součást mužského oděvu českého středověku. In: Ornament – oděv – šperk. Archaické projevy materiální kultury, 107–121. Brno.

[47] ŠÍNOVÁ, J., 2018: Ústí nad Orlicí. Revitalizace centra Městské památkové zóny. Antropologická zpráva. Nepublikovaná zpráva vypracovaná na Katedře historie FF UP, ulož. v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.

[48] ŠLANCAROVÁ, V., 2018: Středověký šperk: archeologické nálezy z jižní Moravy. Brno.

[49] UNGER, J., 1974: Archeologický výzkum trati "Klášterka" u Pohořelic v letech 1970–1972 – Die archäologische Erforschung der Trasse "Klášterka" bei Pohořelice in den Jahren 1970 bis 1972, AH 1, 169–175.

[50] UNGER, J., 2011: Přezky s kruhovým rámečkem jako součást mužského oděvu ve středověku, AR LXIII, 674–679.

[51] UNGER, J.–PĚNIČKA, R., 2014: Rotunda a raně gotický kostel v Tasově. Anthropologia Integra Series Monographica 3. Brno.

[52] VÁLEK, B., 1964: Půdy východních Čech. Havlíčkův Brod.

[53] VÍCH, D., 2008–2009: Přehled archeologických akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě za rok 2007, ZMHK 34, 57–74.

[54] VÍCH, D., 2010: Neznámá vrcholně středověká fortifikace na k. ú. Lanšperk, CB 12, 319–343.

[55] VÍCH, D., 2015: Relikt dřevěné stavby z počátku 14. století v Litomyšli, AVČ 9, 205–222.

[56] VÍCH, D., 2017: Ojedinělé nálezy ze středověku a staršího novověku z českomoravského pomezí a východních Čech, AVČ 13, 55–92.

[57] VÍCH, D., 2019: Přehled archeologických akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v letech 2017–2018, AVČ 17, 154–159.

[58] VÍCH, D.–BEK, T., v tisku: Záchranný archeologický výzkum starého hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, AVČ 24.

[59] WACHOWSKI, K., 1994: Profilierte Schnallen in Mittelosteuropa, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 22, 181–186.

[60] WALLISOVÁ, M., 2002: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v letech 1997–2000 na židovském hřbitově ve Vladislavově ulici na Novém Městě pražském, Archaeologica Pragensia 16, 73–98.

[61] WOLF, F., 1938: Bylo Ústí nad Orlicí městem hrazeným?, Letopisy kraje a města Ústí nad Orlicí 1938, č. 3, 83–87.

[62] ZŮBEK, A., 2016: Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení Archeologických poznatků. Brno.