Film - náš pomocník : studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let

Title: Film - náš pomocník : studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let
Contributor
Česálková, Lucie (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Praha§|§Brno
Publisher
Národní filmový archiv
Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
327 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 438
ISBN
978-80-210-8057-7 (Masarykova univerzita)
978-80-7004-170-3 (Národní filmový archiv)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6358199
Description
  • Kolektivní monografie shrnuje výsledky bádání studentů Ústavu filmu a AV kultury FF MU v Brně v oblasti českého krátkého filmu 50. let. Studie zaměřené na dílčí oblasti průmyslového, zemědělského, branného, sportovního, kulturního a dalších druhů filmů rozebírají kulturně-politické i ekonomické podmínky vzniku tohoto typu tvorby, její tematické sepětí s požadavky zadavatelů (zejména státu) a vztah k dalším médiím, která zadávající instituce využívaly k šíření stejného typu sdělení. Vedle kontextu je rozbírána též rétorická a stylistická rovina jednotlivých snímků. Dva z textů se soustředí na specifická distribuční okna, do nichž krátké filmy vstupovaly, a to Filmovou lidovou univerzitu a kina Čas. Dílčí texty mimo jiné dokazují, že i přes programovost a plánovaní se většinu kulturně- politických záměrů zadavatelům nedařilo v praxi uplatnit tak, jak se předpokládalo. Studie bilancují ideologický, ekonomický a zábavní potenciál krátkého filmu, a dokládají, v jakých případech se který z nich prosadil a tedy i to, do jaké míry snímky chápane jako užiteční služebníci skutečně užitečné byly.
  • The collective monograph summarizes the results of the research in the history of the Czech short film of the 1950s, conducted by students of the Department of Film Studies and Audiovisual Culture at Faculty of Arts, Masaryk University in Brno. Studies focusing on particular areas of industrial, agricultural, army, sports, cultural and other kinds of films discuss the cultural-political and economic conditions of developing this type of work, a thematic link with the requirements of the contracting authorities (especially the state), and their relation to other media that contracting institutions used to spread the same type of message. Besides the context, the essays examine also rhetorical and stylistic features of films. Two of the texts focus on specific distribution windows which short films entered namely the People's Film University of and cinemas called Čas (Time). Among others, these texts show that despite the programmatic approach the authorities failed to apply its cultural policy as expected. Studies balance ideological, economical and entertaining potential of short films, a show in which cases which one of them pushed and thus to what extent films understood as useful servants were really helpful.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Národní filmový archiv
Masarykova univerzita
Lucie Česálková
Dominika Bäuchelová
Veronika Jančová
Jana Kokešová
Barbora Ligasová
Eliška Malečková
Soňa Morgenthalová
Barbora Rudinská
Kateřina Šardická
Klára Váradi
Rights access
fulltext is not accessible
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section [Obrazová příloha]
Chapter number Title Custom text
[Obrazová příloha] | [3]–[11]
PDF
hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | 15
PDF
Chapter number Title Custom text
Úvod: K (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let | 17–26
Česálková, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
Bezpečně pracovat, více vyrábět : průmyslový film s tematikou mechanizace průmyslu a bezpečnosti práce | 31–59
Jančová, Veronika
PDF
Chapter number Title Custom text
Společnou brázdou : analýza krátkých zemědělských filmů | 63–96
Rudinská, Barbora
PDF
Chapter number Title Custom text
V čas potřeby budeme všichni vojáky : možnosti a meze tvořivého pojetí účelového branného filmu | 101–127
Šardická, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
Společně k dílu, společně k jídlu : filmová propagace a dobové koncepty zdravé výživy | 131–158
Malečková, Eliška
PDF
Chapter number Title Custom text
Cti národní tradici a lid svůj : reflexe dějin, umění a folklóru v českém krátkém filmu | 163–188
Bäuchelová, Dominika
PDF
Chapter number Title Custom text
Na shledanou na Strahově : rétorika řádu v českých sportovně-propagačních filmech | 193
Morgenthalová, Soňa
PDF
Chapter number Title Custom text
Žijeme lépe, žijeme radostněji : reflexe proměn životní úrovně a životního stylu v českých krátkých filmech | 223–247
Ligasová, Barbora
PDF
Chapter number Title Custom text
Efektivnost alternativní distribuce krátkých filmů a Filmová lidová universita | 251–275
Česálková, Lucie; Váradi, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
Zabitý Čas : brněnské kino Čas a jeho diváci | 279–312
Kokešová, Jana
PDF
hidden-section Seznam vyobrazení
Chapter number Title Custom text
Seznam vyobrazení | 317–318
PDF
Chapter number Title Custom text
Filmografie a rejstřík filmů | 319–322
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 323–326
PDF
Chapter number Title Custom text
Summary: Film - our helper : studies on useful/less/ness of Czech short film of the 1950s | 327
Česálková, Lucie
PDF