Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu

Title: Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu
Variant title:
  • The dynamics of the diffusion of lexical innovations : identity, neologisms and sociolects in the French language context
Author: Polická, Alena
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2022
Extent
289 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 517
ISBN
978-80-280-0031-8
978-80-280-0032-5 (online ; pdf)
Language
Czech
French
Description
  • Kniha představuje aktuální trendy i historický vývoj teoretických konceptů studia neologismů a sociolektismů, včetně paralel a paradoxů v jejich slovníkovém zpracování, tj. otázky vzájemného vztahu neografie a sociolektografie. Na francouzském jazykovém materiálu jsou nastíněny možnosti, jak optikou sociolexikologie přistupovat k neustále se proměňujícím projevům generační či skupinové soudržnosti. Takto definovaná sociolingvistika inovací zahrnuje především modelizaci difuze neologismů, tedy hledání důvodů a způsobů šíření nových slov ve společnosti. Případové studie mimo jiné poukazují na možnosti extrakce lexikálních inovací z generačně příznakových sociolektů a jejich testování pomocí časosběrné dotazníkové metody. Pozornost je věnována také textům rapových písní, které jsou unikátním zdrojem informací o sémantickém vývoji identitárních neologismů.
  • The book presents both recent trends and historical developments of theoretical concepts of the study of neologisms and sociolectisms, including the parallels and paradoxes in their dictionary treatment, including the issue of the relationship between neography and sociolectography. Using French language data, the book outlines ways to approach the constantly changing manifestations of generational or group cohesion through the lens of sociolexicology. The sociolinguistics of innovation defined here involves, primarily, the modelling of the diffusion of neologisms, i.e., finding out how and why new words spread in society. The case studies also deal with how lexical innovations can be extracted from generationally symptomatic sociolects and how they can be tested by means of longitudinal questionnaires and rap song lyrics, which are a unique source of information on the semantic development of identitary neologisms.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 9–11
Polická, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Sociolexikologie a sociolingvistika inovací | 12–61
Polická, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Historie lexikálních inovací ve Francii | 62–100
Polická, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Kapitoly ze sociolexikologie | 101–231
Polická, Alena
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
5 | Závěr | 232–236
Polická, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
The dynamics of the diffusion of lexical innovations : identity, neologisms and sociolects in the French language context : summary | 237–239
Polická, Alena
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 240–268
Polická, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam grafů, diagramů, map, obrazků a schémat | 269–270
Polická, Alena
PDF
hidden-section Seznam tabulek
Chapter number Title Custom text
Seznam tabulek | 271–272
Polická, Alena
PDF
hidden-section Rejstřík jmenný
Chapter number Title Custom text
Rejstřík jmenný | 273–280
Polická, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
Rejstřík terminologicko-věcný | 281–289
Polická, Alena
PDF