A32

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1984
Volume: 33
Issue: A32
Publication year
1985
ISSN
0068-2705
Stati
Title Document
Vztah zvukové stránky a významu v jazyce | [7]–12
Lamprecht, Arnošt
PDF
Linguistic and pragmatic awareness in the child | [13]–21
Pačesová, Jaroslava
PDF
O sémantických reprezentacích | [23]–35
Pala, Karel
PDF
Lineární organizace časového souvětí v staroslověnštině | [37]–51
Večerka, Radoslav
PDF
K některým otázkám vztahu tzv. autorizace a modality v ruštině | [53]–56
Pavlíková, Ludmila
PDF
Способы обогащения русской лексики прилагательными с интернациональными суффиксальными морфами | [57]–64
Jiráček, Jiří
PDF
Adverbiální určení s významem kvantity v ruštině a v češtině | [65]–71
Žaža, Stanislav
PDF
Роль учета прагматического аспекта в практике перевода с чешского на русский | [73]–76
Lízalová, Ljubov
PDF
Program metodologiczny opisu partykuł | [77]–88
Grochowski, Maciej
PDF
Časové zařazení děje | [89]–96
Chloupek, Jan
PDF
Slovotvorná produktivita - pojem synchronní, nebo diachronní? | [97]–101
Šlosar, Dušan
PDF
Rozhledy
Title Document
Místo interlingvistiky v jazykovědě | [103]–108
Barandovská, Věra
PDF
Recenze - referáty - zprávy
Title Document
[Vintr, Josef. Einführung in das Studium des Tschechischen: (sprachwissenschaftliche Grundbegriffe)] | [109]–112
Čejka, Mirek
PDF
[Stankov, Valentin. Glagolnijat vid v bălgarskija knižoven ezik] | 113–114
Čejka, Mirek
PDF
[Běličová, Helena. Sémantická struktura věty a kategorie pádu] | 115–116
Stanovská, Milena
PDF
[Блажев, Б. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке] | 116–117
Šturala, Jan
PDF
[Смольская, Аделаида Константиновна; Митев, Дамян Петков. Русское словообразование: имена] | 117–119
Vacek, Jiří
PDF
[Яранцев, Рудольф Иванович. Словарь-справочник по русской фразеологии] | 119–120
Brandner, Aleš
PDF
[Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Управление в русском языке: словарь-справочник] | 120–121
Brandner, Aleš
PDF
[Ripka, Ivor. Věcný slovník dolnotrenčianskych nárečí] | 121–122
Havlová, Eva
PDF
[Kučera, Karel. Jazyk českých spisů J.A. Komenského] | 122–124
Šlosar, Dušan
PDF
[Porák, Jaroslav. Humanistická čeština: hláskosloví a pravopis] | 124–125
Šlosar, Dušan
PDF
[Fleischer, Wolfgang. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache] | 125–126
Uhrová, Eva
PDF
[Lindroos, Hilkka Annikki; Čermák, František. Stručná mluvnice finštiny] | 127–128
Pražák, Richard
PDF
Desátý mezinárodní kongres fonetických věd | 128–130
Pačesová, Jaroslava
PDF