Několik poznámek k české hradní každodennosti

Title: Několik poznámek k české hradní každodennosti
Variant title:
  • Some notes on everyday life in Czech castles
  • Einige Anmerkungen zum böhmischen Burgalltag
Source document: Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 45-61
Extent
45-61
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek si všímá současného stavu poznání hradní každodennosti, k jejímuž studiu je nezbytný interdisciplinární přístup, a to především na základě výpovědi archeologických pramenů. Pozornost je věnována jak více méně tradičním směrům bádání (doklady výroby, předhradí, kuchyně, osteologický materiál, zásobování vodou, hygiena, hospodaření s teplem, kovový inventář), tak dalším okruhům – např. pověrečným praktikám, projevům sociální rozrůzněnosti hradního obyvatelstva, oběhu peněz, a zejména dokladům každodennosti nejvyšší sociální vrstvy (např. doklady z oblasti statutární, rytířské kultury, stolování, chápání času, kultury, lovu, krácení dlouhého času apod.).
This article discusses the current state of research into everyday life in castles, for the study of which an interdisciplinary approach, chiefly based on archaeological sources, is essential. Attention is paid to more or less traditional directions in research (evidence of production, outer bailey, kitchen, osteological material, water supply, sanitation, heating, metal inventory) as well as to further issues such as superstitious practices, manifestations of social differences between castle inhabitants, the circulation of money and, in particular, evidence relevant to the everyday life of the highest social stratum (statutory evidence, chivalry, dining, approaches to time, culture, hunting, pastimes, etc.).
Note
Tato práce byla zpracována v rámci řešení grantu MK ČR DB06P01OPP004 "České hrady – záchrana pramenů".
References
[1] ALLTAG, 2006: Alltag auf Burgen im Mittelalter. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e. V. Reihe B: Schriften, Band 10 (Hofrichter, H., ed.). Braubach am Rhein.

[2] ANDERLE, J., 2008: Uspořádání bytů v některých velkých hradech doby Karla IV. – Konzeption der Wohnbereiche einiger großen Burgen in der Zeit Karls IV, Svorník 6, 13–32.

[3] BIRKE, C., 2007: Notdurft und Heimlichkeit. Die Abortanlage als Bestandteil fränkischer Burgen und Schlösser vom Hohen Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit, Burgen und Schlösser 48, 144–151.

[4] BITTERLI–WALDVOGEL, T., 2007: Sodbrunnen und Zisternen – eine regionale Übersicht der Wasserversorgung von mittelalterlichen Burgen in der Schweiz. In: Wasser auf Burgen im Mittelalter (Grewe, K., ed.), 287–295. Mainz.

[5] CEJPOVÁ, M., 1987: Nástin vývoje české hradní kuchyně – Abriß der Entwicklung der tschechischen Burgenküche, AH 12, 367–374.

[6] DENKSTEIN, V., 1969: Böhmische Prunksporen aus dem 15. Jahrhundert, SbNM A XXIII, 165–169.

[7] DRDA, M., 1978: Nálezy z Kozího Hrádku – Funde aus der Burg Kozí Hrádek, AR XXX, 394–407.

[8] DURDÍK, T., 1976: Nálezy z hradu Týřova I. Katalog starších sbírek – Funde aus der Burg Týřov I. Katalog der älteren Sammlungen, Zprávy ČSSA XVIII, 3–6.

[9] DURDÍK, T., 1977: Středověké keramické zvonky z českých hradů – Mittelalterliche Tonschellen aus böhmischen Burgen, AR XXIX, 94–95.

[10] DURDÍK, T., 1981: Osobní pečetidlo z hradu Křivoklátu – Der persönliche Siegelstempel aus der Burg Křivoklát, Praehistorica VIII, 311–313, Tab. XXXII–XXXIII.

[11] DURDÍK, T., 1982: Nálezy z hradu Týřova II. Katalog starších sbírek – Die Funde aus der Burg Týřov II. Katalog älterer Sammlungen, Zprávy ČSSA XXIV.

[12] DURDÍK, T., 1983: Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku – Wirtschaftsobjekte und Produktionsbelege auf Burgen im Flußgebiet der Berounka und in nördlichen Podbrdsko, AH 8, 471–478.

[13] DURDÍK, T., 1984: Keramická polychromovaná plastika z hradu Žebráku – Eine keramische polychromierte Plastik aus der Burg Žebrák, AH 9, 293–298.

[14] DURDÍK, T., 1985: Osobní pečetidlo z hradu Pušperka – Der Fund eines mittelalterliches Siegelstocks aus der Burg Pušperk, Minulostí Západočeského kraje XXI, 175–177.

[15] DURDÍK, T., 1988: Výzkum manského domu na Křivoklátě (Předběžné sdělení) – Erforschung des Lehensmannshauses in Křivoklát (Vorbericht), AH 13, 285–298.

[16] DURDÍK, T., 1989: Železné předměty z hradu Rábí – Eisengägenstände aus der Burg Rábí, CB 1, 279–294.

[17] DURDÍK, T., 1991: Středověké mechanické hodiny – Mittelalterliche mechanische Uhr, AH 16, 345–355.

[18] DURDÍK, T., 1993: Osobní pečetidlo z hradu v Jindřichově Hradci – A personal seal matrix from the castle of Jindřichův Hradec, Sborník Společnosti přátel starožitností 2, 181–188.

[19] DURDÍK, T., 1995: Pivovárek křivoklátských manů – Das Bräuhäuschen der Pürglitzer Vassalen – A Small Brewery of Gentry of Křivoklát, Starožitnosti a užité umění 11/1995, 6–7, 24.

[20] DURDÍK, T., 1997: "Hromový klín" z hradu Křivoklátu – A "Thunderbolt" from the Křivoklát castle, Sborník Společnosti přátel starožitností 1. 2. upravené vydání, 107–110.

[21] DURDÍK, T., 2001: Kovové předměty z hradu Libštejna – Eisengegenstände aus der Burg Libštejn, MVP 39 (ČSPS CIX),

[22] 165–167.

[23] DURDÍK, T., 2001a: Hrad Týřov – Burg Týřov. Vlastivědná knihovnička SPS. Svazek 4. Praha.

[24] DURDÍK, T., 2003: Kachlová kamna z manského domu na Křivoklátě – Kachelöfen aus dem Minesterialhaus (Haus der Mannen) auf Křivoklát, Svorník 1, 187–194.

[25] DURDÍK, T., 2004: Die Vorburgen der böhmischen mittelalterlichen Burgen – Les basses-cours des châteaux de Bohême au Moyen Âge – Baileys of medieval castles in Bohemia, Château Gaillard 21, 65–69.

[26] DURDÍK, T., 2004a: Blockwerkkammern und Tafelstuben der böhmischen Burgen (Böhmen). In: Holz in der Burgenarchitektur. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e. V. Reihe B: Schriften, 152–164. Braubach.

[27] DURDÍK, T., 2006: Bier und weitere alkoholische Getränke auf den Burgen. In: Alltag auf Burgen im Mittelalter. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e. V. Reihe B: Schriften, Band 10. (Hofrichter, H., ed.), 171–176. Braubach.

[28] DURDÍK, T., 2007: Hrady přechodného typu v Čechách – Burgen des Übergangstyps in Böhmen. Praha.

[29] DURDÍK, T., 2007a: Hrad Přimda – Die Burg Přimda. Vlastivědná knihovnička SPS. Svazek 14. Praha.

[30] DURDÍK, T., 2008: Obytné jednotky v palácích hradů Přemysla Otakara II. – Wohneinheiten in den Palästen der Burgen Přemysl Otakars II, Svorník 6, 5–12.

[31] DURDÍK, T., 2008a: Hrady na Malši – Burgen an der Malše (Malsch). Vlastivědná knihovnička SPS. Svazek 15. Praha.

[32] DURDÍK, T., 2009: Poznámky k technickému vybavení hradů (záchody, zásobování vodou) – Anmerkungen zur technischen Ausstattung von Burgen (Aborte, Wasserversorgung), Svorník 7, 15–28.

[33] DURDÍK, T.–BRYCH, V., 1984: Honosně zdobený hrot střely do kuše z horní předsunuté bašty hradu Českého Šternberka – A richly decorated arrowhead of a crossbow found in the advanced bastion of the Český-Šternberk-castle, AR XXXVI, 674–676.

[34] DURDÍK, T.–FROLÍK, J., 1993: Hrad Vildštejn na Chrudimsku – Die Burg Vildštejn bei Chrudim, CB 3, 47–72.

[35] DURDÍK, T.–HAZLBAUER, Z., 1991: Pozdněgotické a renesanční kachle ze severního parkánu horního hradu na Křivoklátě 1 – Spätgotische und Renaissance Kacheln aus dem nördlichen Zwinger der oberen Burg Křivoklát 1, CB 2, 279–300.

[36] DURDÍK, T.–HAZLBAUER, Z., 1993: Gotické a renesanční kachle z východního křídla předzámčí v Kostelci nad Černými Lesy – Gotische und Renaissancekacheln aus den Ostflügel der Vorburg in Kostelec nad Černými Lesy, CB 3, 289–314.

[37] DURDÍK, T.–HAZLBAUER, Z., 1994: Pozdněgotické a renesanční kachle ze severního parkánu na Křivoklátě. II. část – Spätgotische und Renaissance Kacheln aus der nördlichen Zwinger der oberen Burg Křivoklát. II. Teil, CB 4, 265–282.

[38] DURDÍK, T.–HAZLBAUER, Z., 1996: Neobvyklý manýristický kachel s alegorií ohně z hradu Křivoklátu – Ungewöhnliche manieristische Kachel mit der Alllegorie des Feuers von der Burg Křivoklát, CB 5, 247–254.

[39] DURDÍK, T.–HAZLBAUER, Z., 2006: Komorové kachle ze severovýchodního kouta nádvoří horního hradu na Křivoklátě – Blattnapfkacheln aus der nordöstlichen Ecke des Burghofs der oberen Burg Křivoklát, CB 10, 281–306.

[40] DURDÍK, T.–NEMEŠKALOVÁ–JIROUDKOVÁ, Z., 1989: Nálezy mincí z hradu Týřova – Münzenfunde aus der Burg Týřov, CB 1, 67–89.

[41] DURDÍK, T.–NEMEŠKALOVÁ–JIROUDKOVÁ, Z., v tisku: Mincovní nálezy na hradě Ronovci, CB 12.

[42] DURDÍK, T.–PAVLÍK, Č., 2008: Soubor kachlů z hradu a zámku Bechyně – Kacheln aus der Burg und Schloss Bechyně, CB 11, 483–494.

[43] ERNÉE, M., 2008: Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 5. České Budějovice–Praha.

[44] FRIEDRICH, W., 2006: Hygiene auf einer mittelalterlichen Burg zwischen Ideal und Wirklichkeit. In: Alltag auf Burgen im Mittelalter. Veröffentlichungen der DBV, Reihe B Schriften (Hofrichter, H., ed.), 108–114. Braubach.

[45] GLEUE, A. W., 2005: Vom Bau mittelalterlicher Burgbrunnen oder wie kam das Wasser an der Otzberg? Otzberg 2005.

[46] GLEUE, A. W., 2008: Wie kam das Wasser auf die Burg? Vom Brunnenbau auf Höhenburgen und Bergvesten. Regensburg.

[47] GREWE, K., 1999: Die Wasserversorgung der Burgen. In: Burgen in Mitteleuropa. Ein Handbuch. Band I. Bauformen und Entwicklung (Böhme, H. W.–Dollen, B. von der–Kerber, D.–Meckseper, C.–SchockWerner, B.–Zeune, J., edd.), 310–313. Stuttgart.

[48] GREWE, K., 2006: Wasserversorgung auf mittelalterlichen Burgen. In: Alltag auf Burgen im Mittelalter. Veröffentlichungen der DBV, Reihe B Schriften (Hofrichter, H., ed.), 165–170. Braubach.

[49] GREWE, K. UND KOL., 2007: Wasser für Burg Blankenheim. Bonn.

[50] HARMUTH, E., 1975: Die Armbrust. Graz.

[51] HAZLBAUER, Z., 1988: Gotické a renesanční kachle z hradu Točníku, Zprávy ČSSA XXXIII.

[52] HAZLBAUER, Z., 1991: Hromadný nález renesančních kachlů na hradě Točník – Massenfund von Renaissancekacheln aus der Burg Točník, CB 2, 301–310.

[53] HAZLBAUER, Z.–PAVLÍK, Č., 1996: Renesanční kachle z hradu Děvína, o. Česká Lípa – RenaissanceKacheln aus der Burg Děvín, Bezirk Česká Lípa, CB 5, 231–246.

[54] HEJNA, A., 1962: Soubor nálezů z hrádku Bolkova u Libče v severovýchodních Čechách – Der Fundkomplex aus der kleinen Burg Bolkov in Nordostböhmen, PA LIII, 455–473.

[55] HEJNA, A., 1974: Bradlo u Hostinného nad Labem. Příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách – Die Feste auf Bradlo (Pradelberg) bei Hostinné n. L. (Arnau an der Elbe). Ein Beitrag zur Burgenforschung in Nordostböhmen, PA LXV, 365–418.

[56] HEJNA, A., 1983: Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburk, k. ú. Havlovice, okr. Trutnov. Předběžná informativní zpráva – Das Fundinventar metallischer Gegenstände aus der Burg Vizemburg, Katastralgemeinde Havlovice, Bezirk Trutnov, AH 8, 491–502.

[57] HLOŽEK, J., 2006: Anteil der Terrainmorphologie an der Existenz und Ausmass der Vorburgen hochmittelalterlicher Burgen in Böhmen, CaBe 9, 136–146.

[58] HLOŽEK, J., 2006a: Předhradí vrcholně středověkých hradů – Die Vorburgen der hochmittelalterlichen Burgen, CB 10, 31–38.

[59] HLOŽEK, J., 2007: Einige Bemerkungen zu den Beziehungen der Kern- und Vorburgareale mittelalterlicher Adelsburgen in Böhmen, Burgen und Schlösser 48, 179–184.

[60] HLOŽEK, J., v tisku: Vorburgen oder andere Versorgung der Stadtburgen in Böhmen, CaBe 10.

[61] HOLÍK, L., 2004: Hrad Borschengrün a jeho sídelně historické souvislosti, Studia mediaevalia pragensia 5, 125–163.

[62] CHÂTEAU GAILLARD 21: Château Gaillard 21. Caen 2004.

[63] JANSKÁ, E., 1965: Hrad Jana Roháče z Dubé Sión, Sborník Oblastního muzea v Kutné Hoře, řada A, 5–72.

[64] KALMÁR, J., 1957: Armbrust-Pfeilspitzen als Rankabzeichen, Folia archaeologica 9, 153–166.

[65] KOČKA, V., 1936: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[66] KRAUSKOPF, CH., 2005: Tric-trac, Trense, Treichel. Untersuchungen zur Sachkultur des Adels im 13. und 14. Jahrhundert. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung, Reihe A: Forschungen, Band 11. Braubach.

[67] MENCLOVÁ, D., 1976: České hrady 2. 2. vydání. Praha.

[68] MEYER, W., 1979: Zisternen auf Höhenburgen der Schweiz – Zum Problem der Trinkwasserversorgung auf mittelalterliche Burganlagen, Burgen und Schlösser 20, 84–90.

[69] MEYER, W., 2006: Herr und Knecht, Herrin und Magd. In: Alltag auf Burgen im Mittelalter. Veröffentlichungen der DBV, Reihe B Schriften (Hofrichter, H., ed.), 53–59. Braubach.

[70] MICHAL, S., 1976: Vývoj hodinářství v českých zemích. Praha.

[71] MICHAL, S., 1987: Hodiny. Od gnomónu k atomovým hodinám. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha.

[72] NICKEL, H., 1969: Böhmische Prunkpfeilspitzen, SbNM A XXIII, 102–163.

[73] PAVLÍK, Č., 2008: Impozantní zbytky kachlových kamen z paláců hradu Roupova – Imposante Reste von Kachelöfen aus dem Palas der Burg Roupov, CB 11, 495–536.

[74] PEŠKE, L., 1994: Srovnání osteologických nálezů ze středověkých hradů Krašova a Tetína – An archaeozoological evaluation of two medieval castles, Krašov and Tetín, Bohemia, CB 4, 283–297.

[75] PRIHODA, R., 1932: /Zur Typologie und Chronologie mittelalterlicher Pfeilspitzen und Armbrustbolzeneisen, Sudeta VIII, 43–61.

[76] RYKL, M., 2007: Příspěvek k výzkumu středověkých světnic – Ein Beitrag zur Erforschung der mittelalterlichen Stuben, PRP XIV/II, 33–70.

[77] RYKL, M., 2009: Skladba obytné části české středověké tvrze, rkp. disertační práce na Fakultě architektury Českého vysokého učení v Praze. Praha.

[78] SLAVÍK, J., 2008: Vízmburská kuchyně – Die Rauchlochküche Vizmburk, CB 11, 287–295.

[79] ŠPAČEK, J., 2007: Záchranný archeologický výzkum v areálu zámku Jirny. Čelákovice.

[80] VAVRA, E., 2006: Viele Burgen – Viele Alltage? In: Alltag auf Burgen im Mittelalter. Veröffentlichungen der DBV, Reihe B Schriften (Hofrichter, H., ed.), 13–18. Braubach.

[81] WASSER, 2007: Wasser auf Burgen im Mittelalter (Grewe, K., ed.). Mainz.

[82] WEINHOLD, M., 2003: Mittelalterliche Burgzisternen in Elbsandsteingebirge, der Oberlausitz und in Nordböhmen, Burgenforschung aus Sachsen 15/16, 84–102.

[83] WEINHOLD, M., 2004: Brunnen und Wasserversorgung auf den Burgen der Sächsischen und Böhmischen Schweiz und angrenzenden gebieten (Fortsetzung), Burgenforschung aus Sachsen 17/1, 86–97.

[84] WEINHOLD, M., 2007: Die Wasserversorgung auf Burgen des Sächsischen und Böhmischen Schweiz. In: Wasser auf Burgen im Mittelalter (Grewe, K., ed.), 245–253. Mainz.