Untersuchungen der Ausgrabungen in der Burg Bítov (Bez. Znaim)

Title: Untersuchungen der Ausgrabungen in der Burg Bítov (Bez. Znaim)
Variant title:
  • Archeologické výzkumy na hradě Bítov (okr. Znojmo)
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 199-209
Extent
199-209
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BARTUŠEK, A. et al. (Lifka, B.—Havlík, L.—Štěpánková, B.), 1956: Bítov, státní hrad a okolí. Praha.

[2] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I, (ed. G. Friedrich), Praha 1904—1907.

[3] ELIÁŠ, J. O.—ŘEHOLKA, I.-PAUKERT, J., 1979: Státní hrad Bítov. Brno.

[4] FRB: Fontes rerum bohemicarum — Prameny dějin českých II, (ed. J. Emler), Praha 1874.

[5] HRUBÝ, V., 1936: Tři studie k české diplomatice. Brno.

[6] KRÁL, J., 1959: Slovanský mohylník ve Vysočanech nad Dyjí, PA L, 197—226.

[7] LANCINGER, L.—KAŠIČKA, F., 1965: Státní hrad Bítov, stavebně historický průzkum, rkp. SÚRPMO Praha. Praha.

[8] MENCLOVÁ, D., 1971-1972: Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen, SPFFBU F 14—15, 98—127.

[9] MĚŘÍNSKÝ, Z.: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování, VVM XXI, 89—105.

[10] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1982: Nálezy středověké keramiky v Častohosticích (okr. Třebíč) a otázka regionální diferenciace středověké keramiky na Moravě, VVM XXXIV, 354—360.

[11] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1989: K problematice osídlení Znojemska a Bítovska v předvelkomoravském a velkomoravském období, ČMMZ LXXIV, Vědy společenské, 111—120.

[12] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1989: K podobě nejstarší kamenné fáze hradu Bítova (okres Znojmo), Castellologica Bohemica 1, 229—244. Praha.

[13] POLÁČEK, L., 1991: K raně středověkému osídlení povodí Bíhanky na Jemnicku, AH 16, 55—72.