Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta

Title: Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta
Variant title:
  • Geometrisch verziertes Gewebe aus dem Königsgrab im Veitsdom
  • Fabric with geometrical patterns from the royal tomb in St. Vitus Cathedral
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 463-481
Extent
463-481
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Mezi tkaninami vyzvednutými v roce 1928 z nové královské krypty v katedrále sv. Víta se také nachází geometricky zdobená tkanina. Je utkána kombinací různých vazeb – rypsů a několika druhů keprů, které vytvářejí drobné kosočtverce, klikatky a pruhy. Výsledný kostkovaný desén tkaniny je však tvořen i různobarevnými útkovými nitěmi. Textilii je možno určit jako španělskou z 12.–13. století. Jak se však tato látka dostala do královské krypty, kde podle písemných pramenů jsou nejstarší pohřby až z poloviny 14. století? V tzv. sběrné rakvi byla nalezena i tkanina samitum. Je zdobena pravidelnými řadami od sebe oddělených medailonů, v nichž je strom života, po jehož stranách jsou ptáci. Tuto tkaninu lze interpretovat jako sicilskou z druhé poloviny 12. století. Zároveň se nedávno podařilo dohledat i ve starších písemných pramenech o dějinách královské hrobky zmiňovanou zdobnou truhlu, posléze předanou do Národního muzea. Její korpus je tvořen deskami z cizokrajného dřeva, pokrytými červeným pergamenem zdobeným cínovanými hřebíčky do motivů palmet. Truhlu lze datovat do poslední třetiny 12. století, byla zhotovena v jižní Itálii, zřejmě na Sicílii. Z datace památek tedy vyplývá, že v královské hrobce byla pohřbena i další osobnost, zřejmě Přemyslovec. Je možné, že to byl český kníže Konrád II. Ota, který podlehl v roce 1191, když pomáhal císaři Jindřichovi VI. v bojích, morové nákaze u Neapole. Panovníkovo tělo bylo pochováno v Monte Cassinu, podle Jarlochovy kroniky však kosti byly převezeny do Prahy a pohřbeny v bazilice sv. Víta. Na cestu z Itálie mohly být ostatky obaleny do dvou románských látek a s nimi vloženy do truhly. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně udržovala tradice o tom, že se v truhle se nalézá knížecí pohřeb, ostatky Konráda II. Oty byly potom umístěny do gotické královské krypty v nově postavené katedrále.
Fabrics acquired in 1928 from a fairly recent royal crypt in St. Vitus Cathedral included some fabric with geometrical patterns. Its combines different types of weaves (repps and twills) that make up diamonds, wavy lines and stripes. The resulting chequered pattern is also produced by threads of different colours. The fabric was identified as Spanish, from the 12th–13th century. How did it get into a royal crypt in which the oldest burials are recorded as mid-14th century? One of the coffins contained cloth known as "samitum". It is decorated with regular rows of medallions featuring the tree of life with birds at the sides. This cloth may be interpreted as Sicilian, from the second half of the 12th century. In addition, mentions of a decorated wooden coffin, later deposited in the National Museum, Prague, have recently been discovered in sources conveying the history of the royal tomb. Its bulk is made of boards of exotic wood covered with red parchment, decorated with pewter nails arranged into palmettos. The coffin is dated to the last third of the 12th century; it was manufactured in southern Italy, possibly in the Sicily. The dating of the objects indicates that a further major figure was buried in the royal tomb, probably a member of the Przemyslid dynasty. It may have been the Czech Prince Conrad II Otto who fell victim to a plague epidemic at Naples in 1191 when fighting alongside Emperor Henry VI. The prince was buried in Monte Cassino but, according to the Jarloch Chronicle, the bones were transferred to Prague and buried in the St. Vitus basilica. The remains may have been wrapped in two layers of Romanesque textiles and placed in the coffin before the journey from Italy. As the coffin was traditionally believed to contain a princely burial, the remains of Conrad II Otto were subsequently laid to rest in the Gothic royal crypt of the newly-built cathedral.
References
[1] BRAVERMANOVÁ, M., 2005: Hroby knížat, Hroby králů, Hroby českých patronů, Hroby významných církevních činitelů. In: Castrum Pragense 7/1. Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích (Tomková, K., ed.), 47–140. Praha.

[2] BRAVERMANOVÁ, M., 2005a: Historický textil na Pražském hradě, ZPP 65, 113–126.

[3] BRAVERMANOVÁ, M., 2007: Tejidos Espaňoles en las Colecciones del Castillo de Praga. In: Ibero-Americana Pragensia – Supplementum 20, 33–45. Praha.

[4] BRAVERMANOVÁ, M. A KOL., 2005: Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta, AH 30, 471–496.

[5] BRAVERMANOVÁ, M.– KLOUDOVÁ, R., 2007: Pohřební výbava pražského biskupa Mikuláše, AH 32, 477–489.

[6] BRAVERMANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2007: Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů. Praha.

[7] BRAVERMANOVÁ, M.–OTAVSKÁ, V., 2000: Románská tkanina z královské hrobky na Pražském hradě, AH 25, 405–428.

[8] CÁNTIGAS, 1980: Cántigas de Santa Maria de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla (Serrano, M. L., ed.). Madrid.

[9] CIBULKA, J., 1928: Královská hrobka v Chrámě sv. Víta na Hradě Pražském, Umění II, 41–44.

[10] CROWFOOT, E.–PRITCHARD, F.–STANILAND, K., 1992: Textiles and clothing (c. 1150 – c. 1450). Medieval finds from excavations in London. London.

[11] DESROSIERS, S.–VIAL, G.–DE JONGHE, D., 1989: Cloth of Aresta, A Preliminary Study of its Definition, Classification and Method of Weaving. In: Ancient and Medieval Textiles, Studies in honour of Donald King, Textile history 20 (Monnas, L.–Granger-Taylor, H., edd.), 199–223. London.

[12] DESROSIES, S.–BEDAT, I., 1992: Une soierie médiévale à grands losanges bicolores apparentée aux draps d'areste. In: Bulletin de liaison CIETA 70, 91–100. Lyon.

[13] GLÜCKSELIG, L., 1855: Der Prager Dom zu St. Veit. Praha–Litoměřice.

[14] GOLLEROVÁ–PLACHÁ, J., 1937: Látky z pražské královské hrobky. Praha.

[15] HILBERT, K.– MATIEGKA, J.– PODLAHA, J., 1930: Královská hrobka v chrámě sv. Víta na Hradě pražském, PA XXXVI (1928–1930), 241–257.

[16] KLOUDOVÁ, R., 2007: Restaurátorská zpráva ke geometricky zdobené tkanině z královské hrobky, rkp. ulož. v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 95.

[17] MARKOWSKY, B., 1976: Europäische Seidengewebe des 13.–18. Jahrhunderts. Katalog Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln. Köln.

[18] MATIEGKA, J., 1932: Tělesné pozůstatky českých králů a jejich rodin v hrobce svatovítského chrámu v Praze. Praha.

[19] MAY, F. L., 1957: Silk Textiles of Spain. New York.

[20] MERHOUT, C., 1928: U rakví českých králů. In: Příloha "Národní politiky" k číslu 133 ze dne 13. května 1928, 1–2.

[21] MONNAS, L., 1986: Developments in figured velvet weaving in Italy during the 14th Century. In: Bulletin de Liaison du Centre International d'étude des Textiles Anciens, I, II, 63–100.

[22] OTAVSKÝ, K.– SALÍM, M., 1995: Mittelalterliche Textilien I. Aegypten, Persien und Mesopotamien. Spanien und Nordafrika. Abegg-Stiftung, Bern.

[23] PETRUS DE EBULO, 1994: Liber ad honorem Augusti sive de Rebus Siculis, Codex 120 II der Burgerbibliothek Bern. Eine Bilderchronik der Stauferzeit. Herausgegeben von Theo Kölzer und Marlis Stähli. Textrevision und Übersetzung von Gereon Becht-Jördens. Bern.

[24] PODLAHA, A.–ŠITTLER, E., 1903: Chrámový Poklad u Sv. Víta v Praze. Praha.

[25] RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA, 1980: Restaurátorská zpráva z 30. 11. 1980, rkp. ulož. v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 4.

[26] RULÍK, J., 1804: Náležité vypsání hrobů královských a knížecích v hlavním kostele na hradě Pražském. Praha.

[27] SCHLABOW, K., 1976: Textilfunde der Eisenzeit in Norddeutschland. Neumünster.

[28] SCHMEDDING, B., 1978: Mittelalterliche Textilien in Kirchen und Klöstern der Schweiz. Abegg-Stiftung, Bern.

[29] STAUFFER, A., 1991: Die mittelalterlichen Textilien von St. Servatius in Maastricht. Abegg-Stiftung, Bern.

[30] STILLMAN, Y. K., 1997: Textiles and Patterns Come to Life Through the Cairo Geniza. In: Islamische Textilkunst des Mittelalters: Aktuelle Probleme, Riggisberger Berichte, 35–53. Abegg-Stiftung, Riggisberg.

[31] VESTIDURAS RICAS, 2005: Vestiduras ricas. El Monasterio de las Huelgas y su época 1170–1340. Catálogo de la Exposición. Madrid.

[32] VLČEK, E., 1999: Čeští králové I. Atlas kosterních pozůstatků českých králů a přemyslovské a lucemburské dynastie s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Praha.

[33] VLČEK, E.–SPĚVÁČEK, J., 1989: Karel IV. a jeho rodina. Katalog k výstavě. Národní muzeum v Praze. Praha.

[34] VOCABULARY, 1979: Vocabulary of Technical Terms. Fabrics. Vydalo Centre International d'Etude des Textiles Anciens. Lyon.

[35] VOGT, E., 1937: Geflechte und Gewebe der Steinzeit. Basel.

[36] WIRTH, Z., 1936: Královská hrobka v chrámu sv. Víta na Hradě pražském, Umění IX, 77–78.