Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku : korelace archeologických a historických pramenů

Title: Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku : korelace archeologických a historických pramenů
Variant title:
  • The events of the Thirty Years' War in the Chrudim region : correlation of archaeological and historical sources
  • Das archäologische Bild der Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges in der Region Chrudim
Source document: Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 281-309
Extent
281-309
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jak vyplývá ze současného stavu poznání období třicetileté války ve východočeském prostoru (konkrétně na Chrudimsku a Pardubicku), jedná se o region s velkým informačním potenciálem. Ačkoliv na Chrudimsku a Pardubicku na rozdíl od západočeského či jihomoravského prostoru chybí hmotné doklady velkých bojišť nebo pozůstatků obléhacích prací, můžeme zde díky tranzitní pozici sledovaného území poměrně dobře dokumentovat například změny venkovského osídlení, výrazné destrukční horizonty ve městech – doplňované nálezy keramických dýmek a pohyby menších vojenských kontingentů doplněné dislokací známých mincovních depotů.
As follows from the current state of knowledge of the Thirty Years' War period in eastern Bohemia (more precisely the Chrudim and Pardubice regions), this area has a great information potential. Although the Chrudim and Pardubice regions lack, in contrast to western Bohemia and southern Moravia, the material evidence of large battlefields and the remains of siege structures, the transit position of the area enables to document, for example, the changes in rural settlement, distinct destruction horizons in towns supplemented with finds of ceramic pipes, and the movements of small military contingents accompanied by the dislocation of well-known coin depots.
Note
Tento článek byl podpořen grantem GAČR: GA15-03380S: Proměněná země. Interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech (2015–2017).
Der vorliegende Beitrag wurde vom Förderprojekt GAČR: GA15-03380S gefördert: Verwandeltes Land. Interdisziplinäre Forschung über den Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf die ländlichen Gegenden Böhmens (2015–2017).
References
[1] AČ III: Archiv český čili staré písemné památky české i morawské z archivůw domácích i cizích III (Palacký, F., ed.). Praha 1844.

[2] AČ XXXI: Archiv český čili staré písemní památky české i moravské. Díl XXXI (Fridrich, G., ed.). Praha 1935.

[3] ARTICUS, R. J. J., 1990: Vom Rauchen und den Tabakpfeifenmachern in Schleswig-Holstein, Knasterkopf 2, 11–36.

[4] ARTICUS, R. J. J., 1997: Wie die Tonpfeifen in die Lünebruger Heide kamen, Knasterkopf 8, 4–44.

[5] BERGER, T.–MALÝ, T., 2005: "Historya Chrudimska w niž sewipisuje počátek Města Chrudimě…". 2. svazek. Přepis originálu rukopisu Josefa Ceregettiho z roku 1771 s komentářem. Chrudim.

[6] BÍLEK, T. V., 1883: Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Část druhá//. Praha.

[7] BIRNBAUMOVÁ, A.–JANSOVÁ, L., 1929: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Čáslavském. Praha.

[8] BOSSEN, C., 2006: War as Practice, Power, and Processor: A Framework for the Analysis of War and Social Structural Change. In: Warfare and Society. Archaeological and Social Anthropological Perspectives (Otto, T.–Thrane, H.–Vandkilde, H., edd.), 89–102. Aarhus.

[9] CULEK, A., 1958: Drobné příspěvky k dějinám města Ronova n. Doubravou, Pardubický kraj II, 47–52.

[10] ČADKOVÁ, I.–ZAHRADNÍKOVÁ, M., (edd.) 2011: Berní rula 15. Kraj Hradecký IV. Praha.

[11] ČERMÁK, K., 1882–1884: Kde hledati jest Suchotlesky?, Památky archaeologické a místopisné XII, 238–239.

[12] ČESENEK, L., 1969–1970: Nález mincí z 30leté války v Pardubicích, Numismatický sborník 11, 199–200.

[13] DUCO, D. H., 1982: Merken van Goudse pijpenmakers 1660–1940. Lochem.

[14] DUCO, D. H., 1987: De nederlandse kleipijp. Handboek voor dateren en determineren. Leiden.

[15] DVORSKÝ, F., 1882: O počtu domů v Praze a v královských městech v Čechách v 16.–19. století. Praha.

[16] EICKHOFF, S.–GROTHE, A.–JUNGKLAUS, B., 2012: 1636. Ihre letzte Schlacht. Berlin.

[17] FALTYSOVÁ, H.–BÁRTA, F. et al., 2002: Pardubicko. Chráněná krajinná území ČR. Svazek IV (Mackovčin, P.–Sedláček, M., edd.). Praha.

[18] FLORIÁN, Č., s. d.: Topografie Chrudimi I. Rukopis. Uloženo v SOkA Chrudim, fond Pozůstalost Vincence Floriána, kart. 1, inv. č. 16.

[19] FOARD, G., 2012: Battlefield Archaeology of the English Civil War. Oxford.

[20] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2010: Záchranný archeologický výzkum v Hradební ulici v Chrudimi v roce 2006, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 3–28.

[21] FROLÍK, J.–SMETÁNKA, Z., 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha – Litomyšl.

[22] HOCKER, F., 2012: Vasa. Stockholm.

[23] HOLČÍK, Š., 1984: Fajky. Bratislava.

[24] CHARVÁTOVÁ, A., 2012: Novoměstské předměstí v Chrudimi na základě archeologických nálezů. Nepublikovaná bakalářská práce, ulož. v Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

[25] CHRÁSKA, P. J., ed., 1945: Komenský, J. A. 1632: Polnice milostivého léta pro národ český. Zvěstující zarmouceným potěšení, lkajícím radost, zajatým vysvobození, rozptýleným shromáždění. Kutná Hora.

[26] JANÁK, J.–HLEDÍKOVÁ, Z., 1989: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha.

[27] KALESNÝ, F., 1981: Habáni na Slovensku. Bratislava.

[28] KLAUS, A. et al., 1926: Chrudimsko a Nasavrcko IV. Prehistorie a historie obcí na Chrudimsku. Chrudim.

[29] KLUTTIG-ALTMANN, R., 2005: Tonpfeifenfunde im südlichen Ostseeraum und in Schlesien – Erste Ergebnisse einer internationalen Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum Lüneburg, Knasterkopf 18, 17–25.

[30] KLUTTIG-ALTMANN, R.–MEHLER, N., 2007: Die Emanzipation der deutschen Tonpfeifenforschung. Frühe deutsche Tonpfeifenproduktion im 17. Jahrhundert, Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 18, 71–80.

[31] LÍVA, V., 1954: Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare Archivu Ministerstva vnitra ČSR v Praze. Díl V. 1636–1639. Praha.

[32] LÍVA, V., 1955: Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare Archivu Ministerstva vnitra ČSR v Praze. Díl VII. 1643–1645. Praha.

[33] LÍVA, V., 1957: Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare Archivu Ministerstva vnitra ČSR v Praze. Díl VIII. 1646–1648. Praha.

[34] MALÝ, K.–SIVÁK, F., 1993: Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku 1. Jinočany.

[35] MATUŠÍKOVÁ, L.–PAZDEROVÁ, A., edd., 2001: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Chrudimsko 1–3. Praha.

[36] VAN DER MEULEN, J., 1994: De "gekroonde roos" en andere pijpenmakersmerken van Gouda. Leiden.

[37] MUSIL, J., 2009: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 37/09 na lokalitě Chrudim, akce: Rekonstrukce klášterních zahrad. Nálezová zpráva, ulož. v Regionálním muzeu v Chrudimi.

[38] MUSIL, J., 2010: Soubor raně novověkých hliněných dýmek z Hradební ulice v Chrudimi – Eine Kollektion neuzeitlicher Tonpfeifen aus der Hradební-Gasse in Chrudim. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám (Ungerman, Š.–Přichystalová, R.–Šulc, M.–Krejsová, J., edd.), 509–526. Praha.

[39] MUSIL, J., 2010a: Nález raně novověké prachovnice z Chrudimi – Hradební ulice – Find of Early Modern era powder flask from Chrudim – Hradební Street, Východočeský sborník historický 18, 85–92.

[40] MUSIL, J., 2013: Nášivka ve tvaru lvíčka z k. ú. Bylany, Chrudimské vlastivědné listy, 15–17.

[41] MUSIL, J., 2016: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 102/2016 na lokalitě Chrudim, Břetislavova ul., akce: MLK – rekonstrukce teras; Břetislavova 74 (IDAV: 67867), ulož. v Regionálním muzeu v Chrudimi.

[42] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2012: Zaniklá středověká a raně novověká ves Bolešov v k. ú. Spačice, okres Chrudim, Pardubický kraj – The perished medieval and early-modern-age village of Bolešov in the cadastral territory of Spačice, district of Chrudim, the Pardubice region, Východočeský sborník historický 22, 73–114.

[43] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2013: Studium dynamiky středověkých sídelních struktur v tzv. bojanovském újezdu (Železné hory, okres Chrudim) – Studying the dynamic of medieval settlement structures in the Bojanov's district, Živá archeologie – REA 15/1, 32–37.

[44] MV I: Monumenta vaticana I. Acta Clementis VI. Pontificis romani 1342–1352 (Klicman, L., ed.). Pragae 1903.

[45] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E., 1957: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. Praha.

[46] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2016: A late-medieval manor farm in Rovný (Rokycany district, Pilsen region), AH 41, 211–227.

[47] NOVOTNÁ, L., 2013: Příspěvek k dějinám Chrudimi za třicetileté války – léta 1639–1648. Nepublikovaná bakalářská práce, ulož. v Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

[48] NOVOTNÝ, V., 1937: České dějiny I. 4. Rozmach české moci za Přemysla II. Praha.

[49] PETRTYL, J., 1963–1964: Nález grošů Ferdinanda II. v Chrudimi, Numismatický sborník 8, 251.

[50] PITHART, P., 2010: Město v soukolí válečného stroje. Historie města Chrudimi v letech 1639–1650. Nepublikovaná bakalářská práce, ulož. v Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

[51] PREUSZ, M., 2017: Zlaté rouno z bronzu. Katolický vojenský přívěsek z bojiště u Rozvadova/Waidhausu 1621 – The Bronze Golden Fleece. Catholic military pendant from the battlefield Rozvadov/Waidhaus 1621, AZČ 12, 170–186.

[52] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl I. A–H. Praha.

[53] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl II. CH–L. Praha.

[54] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl III. M–Ř. Praha.

[55] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV. S–Ž. Praha.

[56] PROKEŠOVÁ, T., 2007: Třicetiletá válka v královském věnném městě Chrudimi. Dějiny města do prvního švédského vpádu v roce 1639. Nepublikovaná bakalářská práce, ulož. v Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

[57] RAOSB 1893: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2. Bd. 6, Johan Banérs bref 1624–1641, Stockholm.

[58] ROUBÍK, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[59] RT I: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne combustarum I. (Emler, J., ed.). Pragae 1870.

[60] SEDLÁČEK, A., 1866–1867: Zaniklé osady v okolí Čáslavském, PA VII, 561–564.

[61] SEDLÁČEK, A., 1900: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl I. Praha.

[62] SEDLÁČEK, A., 1900a: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl XII. Praha.

[63] SEDLÁČEK, A., 1909: Místopisný slovník historický království Českého. Praha.

[64] SEDLÁČEK, A., 1921: O starém rozdělení Čech na kraje. Praha.

[65] SCHÜRGER, A., 2015: The Archaeology of the Battle of Lützen: An examination of 17th century military material culture. PHD Thesis at School of Humanities, College of Arts, University of Glasgow.

[66] SIGL, J., 1995: Předstihový výzkum v Hradební ulici čp. 14 v Chrudimi v r. 1994, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, 61–72.

[67] SMETÁNKA, Z., 1977: Nálezová zpráva – povrchový průzkum ZSO Stusyně, k. o. Ronov nad Doubravou, ulož. v Archivu nálezových zpráv, ARÚ AV ČR, v. v. i., Praha, čj. TX197702257.

[68] SMETÁNKA, Z., 1987: Hledání zmizelého věku. Praha.

[69] SMETÁNKA, Z.–ŠKABRADA, J., 1975: Nové poznatky o raně středověké architektuře na Čáslavsku, Umění XXIII, 262–266.

[70] SMETÁNKA, Z.–ŠKABRADA, J., 1977: K počátkům městečka Ronova nad Doubravou. In: Středověká archeologie a studium počátků měst (Richter, M., ed.), 105–112. Praha.

[71] SMOLÍK, J., 1908: Nález mincí u Vícemilic, Památky archeologické a místopisné XXIII, 249–254.

[72] SOMER, T.–ŠRÁMEK, J., 2010: Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160– 1541). Praha.

[73] SVOBODA, J., 1880: Nebeský lékař Kristus Ježíš. Kolín.

[74] SVOBODA, J.–ŠMILAUER, V., 1960: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl V. Dodatky k dílu Antonína Profouse. Praha.

[75] SYMONDS, J.–VAŘEKA, P., 2016: Paysans et soldats. Archéologie des villages de Bohême abandonnés durant la Guerre de Trente Ans. In: Violences de guerre, violences de masse (Guilaine, J.–Semelin, J., edd.), 129–145. Paris.

[76] ŠULC, I., 2001: Soupis prvních písemných zmínek k sídlům okresu Chrudim, Chrudimský vlastivědný sborník 6, 189–246.

[77] TEPLÝ, J., 1991: Heřmanoměstecký statek koncem 14. století, Východočeský sborník historický 1, 13–48.

[78] TEPLÝ, J., 1997: Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku. Pardubice.

[79] THIER, B., 1990: Die Pfeifenfunde aus der Karlsburg in Bremerhaven (1672–1680), Knasterkopf 3, 1–16.

[80] URBÁNEK, V., 2008: Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu. České Budějovice.

[81] VALLAŠEK, A., 1983: Dielňa na výrobu hlinených fajok na Spišskom hrade – Eine Werkstätte zur Herstellung tönerner Pfeifen auf der Burg Spišský hrad (Zipser Burg), AH 8, 168–170.

[82] VAŘEKA, P., 2008: Zaniklý dvůr Nevězeň. In: Vařeka, P. et al., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II, 117–126. Plzeň.

[83] VAŘEKA, P., 2010: Zaniklá středověká a časně novověká vesnice Vojkov na Černokostelecku – nedestruktivní výzkum, Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4/10, 137–171.

[84] VAŘEKA, P., 2014: Zaniklá středověká a časně novověká ves Rovný na Zbirožsku (okr. Rokycany) – Das untergegangene mittelalterliche und frühneuzeitige Dorf Rovný in der Region Zbiroh (Bez. Rokycany), AZČ 7, 131–143.

[85] VAŘEKA, P., 2016: Zaniklá středověká a časně novověká vesnice Bukov na Zbirožsku (okr. Rokycany), AZČ 10, 156–167.

[86] VÍCH, D., Příspěvek k problematice detektorové prospekce v archeologii – Ein Beitrag zur Methodik der Metalldetektorprospektion in der Archäologie, AVČ 7, 152–172.

[87] VOKOLEK, V., 1986: Chrudim "Pumberka", ulož. v Archivu nálezových zpráv, ARÚ AV ČR, v. v. i., Praha, čj. TX198604074.

[88] VOKOLEK, V., 1986a: Výzkum v Chrudimi-Pumberkách, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové XIII-1, 50–55.

[89] VOKOLEK, V., 1987: Archeologický výzkum v Chrudimi-Pumberkách v roce 1986, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové XIV-1, 30–37.

[90] VOKOLEK, V.–ZÁPOTOCKÝ, M., 2009: Východní Čechy v raném eneolitu: lengyelská a jordanovská kultura, ASČ 13, 567–654.

[91] VORÁČEK, E. et al., 2010: Luže v dějinách. Díl 1. Luže.

[92] VORÁČEK, E. et al., 2011: Dějiny Skutče. Skuteč.

[93] VOREL, P., 2002: Dějiny města Přelouče. Díl II. Přelouč.

[94] ZAHRADNÍKOVÁ, M.–ŠREINOVÁ, E., 1999: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Čáslavsko 2. Praha.

[95] http:www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/archaeologen-auf-den-spuren-des dreissigjaehrigen-krieges-15577/, cit. 8. 10. 2017.

[96] http:www.pahor.de/augsburg-im-30-jahrigen-krieg-bildausschnitt-nach-einem-flugblatt-nach-der-einnahme-augsburgs-durch-konig-gustav-ii-adolf-von-schweden.html, cit. 2. 6. 2016.