Předmět informační vědy a informační vzdělávání

Title: Předmět informační vědy a informační vzdělávání
Variant title:
  • The subject of information science and information education
Author: Stodola, Jiří
Source document: ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 87-105
Extent
87-105
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem článku je pokusit se identifikovat předmět informační vědy a vytvořit rámcový přehled oblastí, které by měly být součástí informačního vzdělání. Autor se nejprve zabývá novověkým chápáním vědy. Shledává, že přes odlišnost různých pojetí a východisek mají jednotlivé školy ve filosofii vědy jedno společné – chápou vědu jako svébytný systém, který žije ve společnosti vlastním životem. Proti tomuto pojetí staví autor mnohem intuitivnější chápání vědy jako určitého systému poznatků, kterých bylo dosaženo prostřednictvím dokazování a které jsou potenciálně osvojitelné nebo aktuálně osvojené poznávajícím subjektem. Dále se věnuje tomu, co každou vědu specifikuje, tedy jejím předmětem. Zabývá se klasifikací jednotlivých věd, zejména pak esenciálním tříděním podle zprostředkujícího formálního předmětu. Zjišťuje, že podle tohoto pojetí není možné považovat informační vědu za vědu s vlastním formálním předmětem, ale za transdisciplinární obor, který sjednocuje několik vědních oborů. Ukazuje to na modelech komunikace a informačního systému, které mohou sloužit jako pomůcka pro identifikaci jednotlivých oblastí zájmu informační vědy, a rovněž na jednom přehledu podoborů informační vědy. Na základě toho, že je informační věda transdisciplinárním oborem, navrhuje autor rámec informačního vzdělávání. Shledává, že by těžiště informační vědy mělo spočívat ve filosofických disciplínách.
The aim of the article is an identification of the information science subject and building of brief syllabus for information education. At first, author deals with the modern conception of the science. He states, that the various modern concepts of science are in despite of some different views of various schools similar to each other in the certain aspect – in these concepts science is understood as an independent system, which lives its own life in the society. Against this conception authors set before understanding the science such as system of knowledge, which is reached by evidence presentation and which can be acquired by understanding subject. Next, the article deals with the subject of science, which specifies the substance of each scientific discipline. Author deals with a classification of sciences, especially according to their formal subject. It is discovered, that - according to this conception - information science cannot be considered as a science with its own formal subject. Preferably information science can be considered as some transdisciplinary science, which connects several scientific disciplines. This discovery is shown on the model of communication and information system. In accordance with previous results author proposes a brief syllabus of information education. He means that the decision point of this education should lie in the philosophical disciplines.
Note
Článek vznikl s přispěním projektu GA406/09/0374.
References
[1] CAPURRO, R. Základy informační vědy : revize a perspektivy. Národní knihovna. 2003, roč. 14, č. 3, s. 163-168. ISSN 1214-0678.

[2] CARNAP, R. Problémy jazyka vědy : (výbor prací Rudolfa Carnapa). Praha : Svoboda, 1968. 343 s.

[3] CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha : Karolinum – nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.

[4] ČERNÝ, D. Filozofie vědy [online]. 2008 [cit. 2010-12-30]. Dostupné z WWW: http://www.academia-bohemica.org/.

[5] FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005. 339 s. ISBN 80-200-1304-0.

[6] FEYERABEND, P. K. Rozprava proti metodě. 1. vyd. Praha : AURORA, 2001. 430 s. ISBN 80-7299-047-0.

[7] FISCHER J. L. Saint-Simon a August Comte : Příspěvek k dějinám sociologického racionalismu. Praha : Orbis, 1925. 175 s.

[8] GASPER, P. Bookwatch: Marx and science [online]. 1998 [cit. 2010-12-30]. Dostupné z WWW: http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj79/bookwatc.htm.

[9] GREDT, J. Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Praha : Krystal, 2009. 583 s. ISBN 978-80-87183-09-0.

[10] HOLUB, J.; LYER, S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. 4. vyd. Praha : SPN, 1992. 483 s. ISBN 80-04-23715-0.

[11] JAKOBSON, R. Poetická funkce. 1. vyd. Jinočany : H & H, 1995. 743 s. ISBN 80-85787-83-0.

[12] LYOTARD, J. F. O postmodernismu : postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 80-7007-047-1.

[13] LORENZ, M. Globální mozek a jeho učící se společnost. In DOSTÁLOVÁ, Zuzana (ed.). Kniha ve 21. století: Knihovna učící/se. 1. vyd. Opava : Slezská univerzita, 2008. s. 43-58. ISBN 80-85929-73-2.

[14] MACHULA, T. Rozdělení a metody vědy podle Tomáše Akvinského. In TOMÁŠ AKVINSKÝ. Rozdělení a metody vědy : komentář k Boethiovu spisu "De trinitate" Q.5-6. Vyd. 1. Praha : Krystal OP, 2005, s. 8-25. ISBN 80-85929-73-2.

[15] PLATÓN. Faidros. 4. opr. vyd. Praha : ISE, 1993. 85 s. ISBN 80-85241-33-1.

[16] POPPER, K. R. Logika vědeckého bádání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. 617 s. ISBN 80-86005-45-3.

[17] POPPER, K. R. Objective knowledge : an evolutionary approach. 6th impr. Oxford : Clarendon Press, 1991. 395 s. ISBN 0-19-875024-2.

[18] SHANNON, C. The mathematical theory of communication. Urbana : University of Illinois Press, 1998. 125 s. ISBN 0-252-72548-4.

[19] STODOLA, J. Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie. ProInflow [online]. 10.07.2010 [cit. 26.07.2010]. Dostupný z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/868. ISSN 1804–2406.

[20] STODOLA, J. Informace, komunikace a bytí : fragment realistické informační vědy. 1. vyd. Brno : J. Stodola, 2010. 146 s. ISBN 978-80-254-7996-4.

[21] STONIER, T. Informace a vnitřní struktura vesmíru : průzkum v informační fyzice. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2002. 159 s. ISBN 80-7300-050-4.

[22] ŠMAJS, J. Filosofie - obrat k Zemi : evolučněontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. Vyd. 1. Praha : Academia, 2008. 431 s. ISBN 978-80-200-1639-3.

[23] TOMÁŠ AKVINSKÝ. Rozdělení a metody vědy : komentář k Boethiovu spisu "De trinitate" Q.5-6. Překlad a úvodní studie: Tomáš Machula. Vyd. 1. Praha : Krystal OP, 2005. 135 s. ISBN 80-85929-73-2.

[24] WIENER, N. Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 148 s.

[25] ZINS, Ch. Conceptions of information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2007, Volume 58, Issue 3, s. 335–350. | DOI 10.1002/asi.20507

[26] ZINS, Ch. Classifications schemes of information science : twenty-eight scholars maps the field. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2007, Vol. 58, Issue 5, s. 645-672. | DOI 10.1002/asi.20506