Používáte Webarchiv? : průzkum potřeb uživatelů českého webového archivu

Title: Používáte Webarchiv? : průzkum potřeb uživatelů českého webového archivu
Variant title:
  • Do you use Webarchiv? : survey of the needs of users of the Czech Web Archive
Source document: ProInflow. 2022, vol. 14, iss. 1-2, pp. [4]-30
Extent
[4]-30
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat povědomí akademické sféry o existenci a využití webových archivů, zjistit, zda badatelé s daty webových archivů pracují a jak by je případně chtěli ve svých výzkumech používat. Závěry výzkumné studie budou sloužit jako podklad pro koncipování dalších výzkumných činností Národní knihovny ČR.
Design/metodologie/přístup – Pro zjištění potřeb uživatelů webových archivů byla zvolena metoda kvantitativního dotazníkového průzkumu. Vzniku dotazníku předcházela rešerše zabývající se průzkumy uživatelských potřeb v zahraničí a vymezení cílové skupiny. Průzkumu se účastnili vědci, kteří mají zkušenosti s webovými archivy, i ti, kteří se s nimi dosud nesetkali. Otázky byly strukturovány do několika oblastí zaměřených na to, kdo jsou respondenti, jaké mají povědomí o webových archivech, dále jsme se ptali na způsob a záměr používání webového archivu a na datovou gramotnost. S žádostí o distribuci dotazníku co nejširšímu okruhu respondentů z oblasti akademické sféry byly cíleně osloveny především univerzity a vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, krajské a vědecké knihovny a členské knihovny Asociace vysokoškolských knihoven. Zpracováno a vyhodnoceno bylo všech 146 odpovědí.
Výsledky – Studie představuje výsledky v českém prostředí jedinečného průzkumu. Shrnuje obecné informace o respondentech, o jejich povědomí o webových archivech a jejich využití, o zkušenostech s prací s archivními daty i o konkrétních požadavcích na český Webarchiv. Poznatky zasazuje do kontextu zahraničních výzkumů potřeb uživatelů webových archivů a naznačuje další možnosti výzkumu těchto archivních dat.
Originalita/hodnota – Průzkum uživatelských potřeb formou rozsáhlého dotazníkového šetření, které umožnilo zmapovat používání webových archivů, se v českém prostředí uskutečnil poprvé. Přestože se webový archiv Národní knihovny ČR průběžně zabývá tím, jak může v rámci legislativy svá data a služby poskytovat uživatelům, výstupy z dotazníkového šetření poskytly unikátní poklad pro další vývoj služeb a funkcionalit.
Purpose – The aim of the questionnaire survey was to map the awareness of the academic sphere about the existence and use of web archives and find out how researchers would like to use archival data in their research. The conclusions of the research study will serve as a basis for designing further research activities of the National Library of the Czech Republic.
Design/Methodology/Approach – In order to find out the needs of users of web archives the method of quantitative questionnaire was chosen. The process of making the questionnaire was preceded by research that focuses on survey of user needs abroad and definition of the target group. The survey included scientists experienced with web archives as well as those who have not participated in a similar project. The questions were structured into several areas focused on who the respondents are and what is their knowledge about web archives. We also asked about the way and intention of using the web archive and about data literacy. With the request to distribute the questionnaire to the widest possible range of respondents from the academic sphere, universities and colleges, public research institutions, regional and scientific libraries and members libraries of the Association of university libraries were targeted. All of the 146 responses were processed and evaluated.
Results – The study summarizes the results of a unique survey in the Czech environment, places them in the context of foreign research on the needs of web archive users and suggests further possibilities for research on these archival data. It summarizes general information about the respondents, their awareness of web archives and its use as well as about experiences working with archive data and about requirements for the Czech Webarchive.
Originality/Value – The survey of user needs in the form of an extensive questionnaire survey happened for the first time in the Czech environment and thus made it possible to map the use of web archives. Although the web archive of the National Library of the Czech Republic continuously deals with how it can provide its data and services to users within the framework of legislation, the results of the questionnaire survey provided a unique treasure for the further development of services and functionalities.
Note
Studie a dotazníkové šetření byly realizovány na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní knihovna České republiky poskytované Ministerstvem kultury ČR.
References
[1] Bailey, J. & Goel, V. (2016). Program Models for Research Services. University of North Texas Libraries, UNT Digital Library. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1477166/

[2] Brejchová, I. (2021). Uživatelé webových archivů a jejich potřeby: rešerše zdrojů a zahraniční literatury zaměřených na průzkum aktuálních uživatelských potřeb v oblasti elektronických, zejména webových zdrojů. Zhodnocení aktuálních poznatků. Webarchiv, Národní knihovna ČR.

[3] Costea, M. D. (2018). Report on the Scholarly Use of Web Archives. NetLab. http://netlab.dk/wp-content/uploads/2018/02/Costea_Report_on_the_Scholarly_Use_of_Web_Archives.pdf

[4] ISO (2009). ISO 28500:2009 Information and documentation — WARC file format (2009). https://www.iso.org/standard/44717.html

[5] Kvasnica, J., Rudišinová, B., Haškovcová, M., Holoubková, M., & Hrdličková, M. (2019). Strategie budování sbírky Webarchivu: aktualizované znění. Webarchiv, Národní knihovna ČR. https://webarchiv.cz/static/www/download/collection-policy.pdf

[6] Kvasnica, J., Prokopová, A., Kvašová, Z., & Vozár, Z. (2019). Analýza českého webového archivu: provenience, autenticita a technické parametry. ProInflow, 11(1), 3–21. https://doi.org/10.5817/ProIn2019-1-2

[7] Kvasnica, J., Rudišinová, B., & Kreibich, R. (2016). Vědecké využití dat z webových archivů. Knihovna: knihovnická revue, 27(2), 23–34. https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/dokumenty/2016-2/Kvasnica.pdf

[8] Kvasnica, J., Vozár, Z., Haškovcová, M., & Kodad Holoubková, M. (2020). Metodika pro tvorbu, uložení a zpřístupnění technických a administrativních metadat z webového archivu. Národní knihovna ČR. http://invenio.nusl.cz/record/432325

[9] Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. (2019). https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBBXEMCL0

[10] Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on copyright in the Digital Single Market COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD). (2016). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593

[11] Svoboda, L. (2021). Webarchiv spolupracoval na projektu Český literární internet. E-zpravodaj Národní knihovny ČR, 8(4), 6.https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2021_4.pdf

[12] Svoboda, L. (2022). Možnosti použití umělé inteligence pro webarchivační praxi. E-zpravodaj Národní knihovny ČR, 9(1), 9. https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2022_1.pdf

[13] Vozár, Z., Haškovcová, M., & Prokopová, A. (2022). Internet jako pramen výzkumu: Přístup k archivovaným webovým zdrojům a možnosti jejich zpracování. Teorie vědy/Theory of Science. 1-29. https://doi.org/10.46938/tv.2022.552

[14] Webarchiv. Katalogizační manuál: katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21. https://webarchivcz.github.io/katalogizacni-manual/

[15] Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). (2000). https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=121/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy