Příspěvek k poznání hygienické situace v Chrudimi ve středověku a raném novověku

Title: Příspěvek k poznání hygienické situace v Chrudimi ve středověku a raném novověku
Variant title:
  • A contribution to the study of the sanitary situation in Chrudim in the Middle Ages and the early modern period
  • Ein Beitrag zur Situation der Hygiene im mittelalterlichen und neuzeitlichen Chrudim
Source document: Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 357-383
Extent
357-383
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Díky systematickému archeologickému výzkumu v městském jádru i na předměstích někdejšího královského věnného města Chrudimi je řešeno celé spektrum otázek týkajících se každodenního života ve středověkém a raně novověkém městě. Samostatný okruh otázek se dotýká hygienických podmínek ve městě a na předměstích (vodní režim, nakládání s odpadem, zdravotní stav populace ad.). Odpověď na tyto otázky přináší komparace historických a archeologických pramenů společně s poznatky přírodních věd.
Thanks to the systematic archaeological research in the centre and suburbs of the former royal dowry town of Chrudim, it is possible to address a wide spectrum of questions concerning everyday life in a medieval and early modern age town. A special circle of issues concerns the sanitary conditions in Chrudim and its suburbs (water management, waste disposal, health of the population, etc.). These questions are answered by comparing historical and archaeological sources, combined with findings of natural sciences.
References
[1] BALOGHOVÁ, R., 2010: Archeozoologie tří vrcholně středověkých parcel v Chrudimi – Hradební ulici. Nepublikovaná diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

[2] BARTOŠOVÁ, L., 2009: Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště v Chrudimi. Nepublikovaná bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

[3] BARTOŠOVÁ, L. a kol., 2011: Bartošová, L.–Dittrich, O.–Beneš, J.–Frolík, J.–Musil, J., Paleoparasitological Findings in Medieval and Early Modern Archaeological Deposits from Hradební Street, Chrudim, Czech Republic, IANSA 11/1, 39–50.

[4] BĚLINA, P., 1981: Organizace chudinské péče v předhusitském Hradci Králové (s edicí "Knihy zádušních odkazů městské obce královéhradecké z roku 1411"), FHB 3, 77–95.

[5] BRONCOVÁ, D., ed., 2002: Historie kanalizací – dějiny odvádění a čištění odpadních vod v Českých zemích. Praha.

[6] BUŚKO, C., 1996: Urządzenia wodno-kanalizycyjne w średniowiecznych i renesansowych miastach śląskich, Archaeologia Historica Polona 3, 93–121.

[7] CEMBRZYŃSKI, P., 2011: Zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości w miastach stref bałtyckiej i sudecko-karpackiej w XIII–XVI wieku. Wratislavia Antiqua 14. Wrocław.

[8] CEREGETTI, J., 1771: Historya Chrudimska w níž se wipisuje počátek Města Chrudimě… 2. svazek. Přepis originálu rukopisu Josefa Ceregettiho z roku 1771 s komentářem (Berger, T.–Malý, T., edd.). Chrudim 2005.

[9] CIM II: Codex iuris municipalis regni Bohemiae. Tomus II. (Čelakovský, J., ed.). Praha 1895.

[10] CIM III: Codex iuris municipalis regni Bohemiae. Tomus III. (Čelakovský, J.–Friedrich, G., edd.). Praha 1948.

[11] CYMBALAK, T.–MATĚJKOVÁ, K., 2012: Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace, Staletá Praha 28, č. 2, 41–76.

[12] CYMBALAK, T.–ŘEHÁK, J., ml., 2009: Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v Praze, Staletá Praha 25, č. 2, 66–80.

[13] DRAHOTOVÁ, O. a kol., 2005: Historie sklářské výroby v českých zemích. I. díl: Od počátků do konce 19. století. Praha.

[14] DUFKOVÁ, L., 2003: Osobní hygiena na šlechtických sídlech. Katalog výstavy. Brno.

[15] EBERT, M., 1927: Reallexikon der Vorgeschichte. Band 6. Berlin.

[16] FLORIÁN, Č., s. d.: Topografie Chrudimi I. Rukopis, ulož. v SOkA Chrudim, fond Pozůstalost Vincence Floriána, kart. 1, inv. č. 16.

[17] FROLÍK, J., 2001: Archeologický výzkum hradebního pásma v Chrudimi v letech 1999 a 2000, ZMHK 27, 120–140.

[18] FROLÍK, J., 2003: Kachle Chrudimska. Chrudim.

[19] FROLÍK, J., 2006: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Chrudim – Hradby na pozemcích p. č. 1/1 a 3528. Akce: Projekt průzkumných prací (smlouva 76016). Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 10136/06. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

[20] FROLÍK, J., 2015: Chrudim ve 14. a 15. století (Archeologie a historie k podobě a vývoji města). In: Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference (Frolík, J., ed.), 29–42. Chrudim.

[21] FROLÍK, J.–KINDELMANN, P.–MUSIL, J., 2015: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Chrudim – Hradby na pozemcích p. č. 1/1 a 3529 – akce: oprava a statické zajištění hradby (dohoda 715038). IDAV: 54017. 1. svazek. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi. Chrudim.

[22] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2010: Záchranný archeologický výzkum v Hradební ulici v Chrudimi v roce 2006, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 3–28.

[23] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2014: Nejstarší zástavba Chrudimi po založení města ve 2. polovině 13. století, Forum Urbes Medii Aevi 8/1–2, 46–67.

[24] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2016: Příspěvek k sociální identifikaci na příkladě hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi – Ein Beitrag zur sozialen Identifikation der mittelalterlichen Einwohner von Chrudim am Beispiel des Friedhofs an der Mariä Himmelfahrtskirche, AH 41, 243–262.

[25] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2019: Třicet šest let výzkumu městských hradeb v Chrudimi, Documenta Pragensia XXXVIII, 335–359.

[26] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2023: Ceramic Fragments as Testimony of Long-Distance Contatcts Based on the Example of the East Bohemia Regional Centre – the Town of Chrudim (Czech Republic), Europa Postmediaevalis 3/2022, 173–184.

[27] FROLÍK, J.–PECINOVSKÁ, M.–VEPŘEKOVÁ, J., 2015: Nález židovské rituální lázně – mikve – v Chrudimi – Der Fund eines rituellen jüdischen Tauchbades – einer Mikwe – in Chrudim, AH 40, 895–911.

[28] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1990: Soubor pozdněstředověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice – A group of late Mediaeval pottery from the town of Chrudim (Husova street), Studies in Post-Medieval Archaeology 1, 269–284.

[29] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1994: New Facts on the Settlement on the Central Hilltop of the Town of Chrudim. Rescue Survey of 1982–1984, PA LXXXV, 111 – 131.

[30] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1997: Die Chrudimer Siedlung beim Hl. Kreuz und ihre Bedeutung für die anfänge der Stadt. In: Život v archeologii středověku (Richter, M.–Smetánka, Z., edd.), 176–184. Praha.

[31] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života. Chrudim.

[32] FROLÍK, J. a kol., 1999: Frolík, J.–Hazlbauer, Z.–Charvát, P.–Šumberová, R.–Tomášek, M., Čáslav – místo pro život. Svědectví archeologie. Čáslav.

[33] FROLÍK, J. a kol., 2018: Frolík, J.–Kozáková, R.–Musil, J., Jímka 938 z Chrudimi Hradební ulice. Pokus o určení statusu jejího majitele – Abwassergrube 938 in Chrudim – Hradební-Straße. Versuch einer Statusbestimmung ihres Besitzers, AH 43, 455–489.

[34] FROLÍK, J. a kol., 2020: Frolík, J.–Kozáková, R.–Musil, J.–Vaďurová, K., Mezi sklem a keramikou. Středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice – Zwischen Glas und Keramik. Die mittelalterliche Abwassergrube 962 aus Chrudim – Hradební-Straße, AH 45, 445–481.

[35] FROLÍK, J. a kol., 2021: Frolík, J.–Kozáková, R.–Musil, J.–Vaďurová, K., Parcela za čp. 10/I v Chrudimi. Její vývoj a životní prostředí – Die Parzelle hinter Konskriptionsnr. 10/I in Chrudim. Ihre Entwicklung und Umwelt, AH 46, 539–575.

[36] FROLÍK, J. a kol., 2022: Frolík, J.–Musil, J.–Sedláčková, M.–Vepřeková, J., Skromný dům nebo bohatě vybavená domácnost? Vývoj nemovitosti č.p. 39/I v Chrudimi – Filištínské ulici – Bescheidenes Haus oder reich ausgestatteter Haushalt? Entwicklung der Immobilie Konskriptionsnr. 39/I in Chrudim – Filištínská-Straße, AH 47, 453–501.

[37] FROLÍK, J. et al., v tisku: Glass from Gothic to Baroque from Brno and Chrudim. Volume 2. Chrudim. Brno – Pardubice.

[38] FROLÍK, J. a kol., edd., 2016: Frolík, J.–Musil, J.–Richter, D.–Vojtíšek, J., edd., Chrudim v době Karla IV. Chrudim.

[39] GILMAN, S. L.–XUN, Z., edd., 2006: Příběh kouře. Člověk a kouření od úsvitu dějin až po současnost. Praha.

[40] GREWE, K., 1991: Wasserversorgung und -Entsorgung im Mittelalter. Die Wasserversorgung im Mittelalter, Die Geschichte der Wasserversorgung 4, 11–86.

[41] HERRMANN, B., 1986: Parasitologische Untersuchung mittelalterlichen Kloaken. In: Mensch und Umwelt im Mittelalter (Hermann, B., ed.), 160–169. Stuttgart.

[42] HOFFMANN, F., 2009: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha.

[43] CHARVÁT, J., 1991: Stará Chrudim. Chrudim.

[44] JÁSEK, J., 1997: Klenot města. Historický vývoj pražského vodárenství. Praha.

[45] JÁSEK, J., 2003: Od rigolu po stoku, od žumpy po čistírnu odpadních vod, Dějiny a současnost 25, č. 2, 11–16.

[46] JENÍČEK, V. V., 1939: Jindřich Slavata na hradě Košumberce 1549–1599. Praha.

[47] JIROUŠKOVÁ, Š.–JÁSEK, J., 2009: Pokus o nástin historického vývoje hygienického mobiliáře od starověku do 30. let 20. století, Svorník 7, 5–14.

[48] KOBETIČ, P.–PAVLÍK, T.–ŠULC, I., 2005: Chrudimská vlastivědná encyklopedie. Praha.

[49] KODÝDKOVÁ, K., 2009: Analýza rostlinných makrozbytků ze středověké odpadní jímky v Chrudimi. Nepublikovaná bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

[50] KOSAŘOVÁ, M., 2014: Obraz pohusitské Chrudimi ve světle pozdně středověkých testamentů. Nepublikovaná diplomová práce, Historický ústav FF MU, Brno.

[51] KRAJÍC, R., 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře. Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220. Tábor.

[52] KRAJÍC, R., 2009: Voda a odpady jako privátní i komunální problém městských aglomerací. Doklady z města Tábora od 13. do 16. století, PA C, 261–300.

[53] LÜSSNER, M., 1868: Kostel sv. Kříže v Chrudimi, Památky archaeologické a místopisné VII, 495–506.

[54] MACEK, J., 2002: Jagellonský věk v českých zemích. 3–4. Praha.

[55] MIKULKA, J., 1994: Dějiny Hradce Králové II/1. Hradec Králové.

[56] MUSIL, J., 2009: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 37/09 na lokalitě Chrudim, akce: Rekonstrukce klášterních zahrad. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

[57] MUSIL, J., 2010: Pozdně středověký a raně novověký soubor keramiky z Chrudimi, Příspěvek k poznání nastupující novověké keramické produkce, Východočeský sborník historický 17, 21–36.

[58] MUSIL, J., 2010a: Soubor raně novověkých hliněných dýmek z Hradební ulice v Chrudimi. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám (Ungermann, Š.–Přichystalová, R.–Šulc, M.–Krejsová, J., edd.), 511–528, 752–794. Praha.

[59] MUSIL, J., 2012: Městské opevnění v Chrudimi. Srovnávací analýza výpovědi písemných, ikonografických a archeologických pramenů. Rukopis rigorózní práce, Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

[60] MUSIL, J., 2012a: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě smlouvy č. 36/2012 na lokalitě Chrudim, U Vodárny, akce: Rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim – 1. etapa. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

[61] MUSIL, J., 2012b: Několik poznámek ke chrudimskému popravišti, AVČ 3, 98–112.

[62] MUSIL, J., 2015: Hrnčířské podložky z Chrudimi. In: Středověká keramika v Čechách a na Moravě – otázky, metody, výsledky (Čapek, L., ed.), Acta Fakulty Filozofické Západočeské univerzity v Plzni 7/2, 173–191.

[63] MUSIL, J., 2016: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 44/2016 (IDAV 63915) na lokalitě Chrudim, Školní a Žižkovo náměstí akce: Rekonstrukce opěrné zdi – Školní náměstí, Chrudim – provádění sond a jádrových vrtů. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

[64] MUSIL, J., 2017: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 56/2017 (IDAV 74983) na lokalitě Chrudim, Školní a Žižkovo náměstí akce: Rekonstrukce opěrné zdi – Školní náměstí, Chrudim – sonda. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

[65] MUSIL, J., 2017a: "Staronové" a nové archeologické nálezy z Břetislavovy ulice v Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 21, 3–65.

[66] MUSIL, J., 2018: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 3/2018 (AMČR projekt č. C-201800503) na lokalitě Chrudim, Žižkovo náměstí akce: Oprava opěrných zdí nad Širokými schody, Chrudim, Žižkovo nám., sonda na ppč. 3382. Svazek 1 a 2. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

[67] MUSIL, J., 2018a: Objev pozdně gotického architektonického článku v Lázeňské ulici v Chrudimi v roce 2015, Chrudimské vlastivědné listy 27, č. 1, 10–13.

[68] NECHVÁTAL, B.–SMETÁNKA, Z., 1965: K interpretaci odpadních jímek a studní v městském prostředí, AR XVII, 262–263.

[69] PETRÁŇ, J., ed., 1985: Dějiny hmotné kultury. I. 2. Praha.

[70] PÍCKA, J.–HŮRKOVÁ, J.–SCHNEIDERWINKLOVÁ, P., 2009: Odpadní jímky z Kašperských Hor – Abwassergruben aus Kašperské Hory (Bergreichenstein), AH 34, 103–159.

[71] POCHE, E. a kol., 1977: Umělecké památky Čech 1 (A/J). Praha.

[72] PROCHÁZKA, R., 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna: k otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech. Mediaevalia archaelogica 2. Praha – Brno.

[73] PROCHÁZKA, R., 2013: Zásobování vodou a hospodaření s odpady. In: Dějiny Brna 2. Středověké Brno (Jan, L., ed.), 376–390. Brno.

[74] PROKOPOVÁ, L., 2016: Vypovídací hodnota archeologických pramenů z odpadní jímky v Orlí 19/21 v kontextu středověkého Brna. Nepublikovaná diplomová práce na ÚAM FF MU, Brno.

[75] RICHTER, M.–VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Praha – Hradec Králové.

[76] ROJEK, J. K., 1871–1873: Biskupství litomyšlské, Památky archaeologické a místopisné IX, 737–758.

[77] ROUBIC, A., 1956: Hospodářské a sociální poměry v Chrudimi do konce XV. století. Nepublikovaná diplomová práce, Olomouc. Rukopis, ulož. v SOkA Chrudim, sign. R00316.

[78] RUIZOVÁ, L., 2008: Reálie k dějinám hygieny. Kolekce nádob osobní hygieny z fondu hradů a zámků. Katalog výstavy. Praha.

[79] RYBIČKA-SKUTEČSKÝ, A., 1847: Příspěvky k dějepisu českého průmyslu, Časopis Českého Museum XXI, 158–186.

[80] SEDLÁČKOVÁ, H., 2001: Soubor renesančního skla z areálu novokřtěnského dvora ve Strachotíně (okr. Břeclav), JM 37, 43–68.

[81] SEMOTANOVÁ, E.–ŠIMŮNEK, R., edd., 2003: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 13. Chrudim. Praha.

[82] SCHÄFER, H., 2005: Von Heimlichen Gemächern, Sprachhäusern, Pappenheimern, Goldgräbern, Schindern – Die Not mit der Notdurft und Entsorgung. In: Archäologie unter dem Straßenpflaster (Jöns, H., ed.), Beitrage zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 39, 253–258.

[83] SCHÜTTE, S., 1986: Brunnen und Kloaken auf innerstädtischen Grundstücken im ausgehenden Hoch und Spätmittelalter. In: Lebensweise in der Stadt um 1200, Ergebnisse der Mittelalter Archäologie (Steuer, H., ed.), Zeischrift für Archäologie des Mittelalters 4, 237–255.

[84] SOKOL, P., 2000: Záchody a hygienická situace ve středověkém a raněnovověkém městě, Dějiny a současnost 6, 6–10.

[85] STARÝ, V., 1996: Péče o zásobování vodou a její využití v Prachaticích v 16. a 17. století, Zlatá stezka 3, 147–157.

[86] ŠEBESTA, P., 2009: Hygiena ve středověkém Chebu – Hygiene in mediaeval Cheb, AH 34, 815–833.

[87] ŠIROKÝ, R., 2000: Pitná, užitková a odpadní voda v českých městech ve středověku a raném novověku. Stav a perspektivy archeologického poznání, PA XCI, 345–410.

[88] ŠTĚPÁN, L.–KŘIVANOVÁ, M., 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha.

[89] ŠTĚPÁN, L.–ŠULC, I., 2013: Chrudimsko – Mlýny a další zařízení na vodní pohon. Chrudim.

[90] TUCHEN, B., 2003: Öffentliche Badhäuser in Deutschland und der Schweiz im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Petersberg.

[91] VAĎUROVÁ, K., 2021: Sklo z archeologických výzkumů a vývoj sklářství ve Slezsku ve středověku a raném novověku. Nepublikovaná disertační práce na ÚAM FF MU, Brno.

[92] VEPŘEKOVÁ, J., 2015: Raně novověké sklo. In: Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. Díl 2. Castrum Pragense (Blažková, G., ed.), 339–374. Praha.

[93] VEPŘEKOVÁ, J.–PECINOVSKÁ, M., 2013: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu "Chrudim, Masarykovo nám. čp. 900 podzemní parking hotel Bohemia". Číslo výzkumu: 34621. Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

[94] VESELÁ-ŽEGKLITZOVÁ, J., 2009: Sklo v renesančním stylu z archeologických nálezů z Pražského hradu, ŠZ AÚ SAV 46, 55–68.

[95] VOKÁČOVÁ, V., 1979: Lavabo – flakon (Hygienické a toaletní náčiní pěti staletí). Katalog výstavy. Praha.

[96] WINTER, Z., 1890: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl první. Praha.

[97] WINTER, Z., 1892: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl druhý. Praha.

[98] WÓŁKIEWICZ, E., 2013: Formy dobročinnosti ve slezských městech, Documenta Pragensia – Supplementum IV, 71–104.