Nezdvořilost jako pragmalingvistický fenomén

Název: Nezdvořilost jako pragmalingvistický fenomén
Variantní název:
  • Impoliteness as a pragmalinguistic phenomenon
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. [273]-285
Rozsah
[273]-285
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
On the background of the general theory of politeness, the article deals with impoliteness in language communication. As shown at assumed communicative situations possibly giving rise to impolite utterances, impoliteness should be treated primarily as a matter of relationships among interlocutors, its interpretation depending solely on the addressee. In certain discourses, impoliteness is expectable and tolerated. Impoliteness, rudeness and sauciness (impertinence) can be distinguished, based on the unequal "power" positions of interlocutors. Unlike politeness, impoliteness has hardly any specific means of expression, and even vulgarity (constituting rudeness) need not be a straight mark of an impolite act of communication.
Reference
[1] Austin, J.L. How To Do Things with Words. Oxford : OUP, 1962

[2] Bach, K. – Harnish, R.M. Linguistic Communication and Speech Acts. Cambridge, Mass., London : MIT Press, 1979

[3] Bousfield, D. Impoliteness in Interaction. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2008.

[4] Bousfield, D. – Locher(ová), M. (eds.) Impoliteness in Language. Studies on its Interplay with Power in Theory and Practice. Berlin / New York : Mouton de Gruyter, 2008

[5] Brown(ová), P. – Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge : CUP, 1987.

[6] Culperer, J. Towards an Anatomy of Impoliteness. Journal of Pragmatics, roč. 25, 1996, s.349–367. | DOI 10.1016/0378-2166(95)00014-3

[7] Culpeper, J. Reflections on Impoliteness, Relational Work and Power. In: Bousfield, D. – Locher(ová), M. (eds.) Impoliteness in Language. Studies on its Interplay with Power in Theory and Pracitce. Berlin / New York: Mouton de Gruyter, 2008, s. 17–44.

[8] Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (eds.) Jazyk, média, politika. Praha : Academia, 2003.

[9] DeVito, J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha : Grada Publishing, 2001

[10] Goffman, E. Interaction Ritual. Chicago : Aldine Publishing, 1967

[11] Grice, H.P. Logic and Conversation. In: Cole, P. – Morgan, J. (eds), Speech Acts (Syntax and Semantics 3), New York : Academic Press, s. 41–58.

[12] Harnish, R.M. Internalism and Externalism in Speech Act Theory. Lodz Papers in Pragmatics, DOI (Digital Object Identifier) 10.2478/v10016 – 009 – 0001 – 2

[13] Hirschová, M. Pragmatika v češtině. Vydavatelství UP : Olomouc 2006

[14] Hirschová, M. Vhodnost (appropriateness) jako pragmatická kategorie. Eurolingua & Eurolitteraria 2009, s. 9–15. Liberec : TUL, 2009

[15] Hlavsová, J. Konflikt jako forma kontaktu. SaS 52, 1991, s. 256–263

[16] Lakoff(ová), R. The Logic of Politeness; or, MindingYour p's and q's. Papers from the Nineth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, s. 292–305. Chicago . Chicago Linguistic Society 1973

[17] Leech, G. Principles of Pragmatics. London. Longman, 1983

[18] Levinson, S. Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. Cambridge : M.I.T. Press, 2000.

[19] Locher(ová), M. – Watts, J.R. Relational Work and Impoliteness:Negotiating Norms of Linguistic Behaviour. In: Bousfield, D. – Locher(ová), M. (eds.) Impoliteness in Language. Studies on its Interplay with Power in Theory and Pracitce. Berlin / New York: Mouton de Gruyter, 2008, s. 77–99

[20] Searle, J. R. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge : CUP, 1969

[21] Searle, J. R. Expression and Meaning. Cambridge : CUP, 1979

[22] Searle, J. R. What is Language: Some preliminary remarks. In: Horn, L.R. – Kecskes, I. (eds.): Explorations in Pragmatics. Berlin / New York : Mouton de Gruyter, 2007, s. 7–37

[23] Švehlová, M. Zdvořilost a řečová etiketa. Sborník prací PdF UK, Filologické studie XIX. Praha: UK 1994

[24] Terkourafi(ová), M. Politeness in Cypriot Greek. A Frame-based Approach. Google.com, 12.9.2003

[25] Terkourafi(ová), M. Toward a Unified Theory of Politeness, Impoliteness, and Rudeness. In: Bousfield, D. – Locher(ová), M. (eds.) Impoliteness in Language. Studies on its Interplay with Power in Theory and Pracitce. Berlin / New York: Mouton de Gruyter, 2008, s. 44–74.

[26] Wierzbicka, A. Cross Cultural Pragmatics. Berlin / New York: Mouton de Gruyter, 1991

[27] Zítková, D. Komunikativní přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty. Liberec: Bor, 2008

[28] www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/038schuz/s038113.htm#r1