1-2

Title: Linguistica Brunensia
Rok: 2010
Ročník: 58
Číslo: 1-2
Rok vydání
2010
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
ISBN
978-80-210-5250-5
Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Graphs and oppositions | [3]–10
Šefčík, Ondřej
PDF
Klasifikace a rozšíření mongolských jazyků | [11]–50
Schwarz, Michal; Blažek, Václav
PDF
Indoevropská substantivní deklinace : profesorce Marii Krčmové k významnému životnímu jubileu | [51]–91
Blažek, Václav
PDF
Synové Indoevropanů | [93]–120
Blažek, Václav
PDF
Aspectuality in Hindi: the two pairs of aspects | [121]–133
Bhatt, Sunil Kumar
PDF
Saamská historická fonetika I : konsonantismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu | [135]–153
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav
PDF
Náslovné mutace keltských jazyků jakožto sandhinový jev? | [155]–174
Dočkalová, Lenka
PDF
K funkcím adverbálního genitivu v antických jazycích a ve staré ruštině | [175]–191
Žaža, Stanislav
PDF
Typologická klasifikace rusko-české archeologické terminologie jako odraz jazykové typologie současné ruštiny? | [193]–205
Oplatek, Stanislav
PDF
Odraz historickosrovnávací metody v díle F.I. Buslajeva | [207]–215
Brandner, Aleš
PDF
O pochodzeniu czes. kníry "wąsy" | [217]–223
Waniakowa, Jadwiga
PDF
Slovosled výrazu li v češtině pobělohorského období : prof. Šlosarovi k významnému životnímu jubileu | [225]–245
Kosek, Pavel
PDF
Calta : malý příspěvek ke staročeským reáliím | [247]–252
Hlávková, Adéla
PDF
Jména nedospělých dětí a neprovdaných dcer v českých nářečích | [253]–257
Hlubinková, Zuzana
PDF
On names of pathways | [260]–272
Spinková, Stanislava
PDF
Nezdvořilost jako pragmalingvistický fenomén | [273]–285
Hirschová, Milada
PDF
Die anderen Thesen des Prager Linguistenkreises | [287]–313
Vykypěl, Bohumil
PDF
Kronika – Хроника – Anniversaries – Chronik
Title Document
K životnímu jubileu Marie Krčmové | [315]–317
Blažek, Václav
PDF
[Další příspěvek k životnímu jubileu M. Krčmové] | 318
Schacherl, Martin
PDF
Charisteria Dušan Šlosario octogenario oblata | 318–319
Malčík, Petr
PDF
James Mallory pětašedesátiletý | 319–328
Blažek, Václav
PDF
Aaron Dolgopolsky osmdesátiletý | 328–335
Blažek, Václav
PDF
Jaroslav Černý (*22.8.1898 Plzeň – †29.5.1970 Oxford) | 336–338
Blažek, Václav
PDF
Za Evou Havlovou | 339
Šarapatková, Žofie
PDF
Recenze – Рецензии – Reviews – Besprechungen
Title Document
[François, Jacques; Swiggers, Pierre. Hansjakob Seiler: notice bio-bibliographique ; Seiler, Hansjakob. Universality in language beyond grammar: selected writings 1990-2007] | [341]–344
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Language contact and contact languages. Edited by Peter Siemund and Noemi Kintana] | 345–347
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Norde, Muriel. Degrammaticalization] | 347
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Givón, Talmy. The genesis of syntactic complexity: diachrony, ontogeny, neuro-cognition, evolution] | 348–349
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Durkin, Philip. The Oxford guide to etymology] | 350–351
Boček, Vít
PDF
[Birk, Elisabeth; Schneider, Jan Georg (Hg.). Philosophie der Schrif] | 351–352
Boček, Vít
PDF
[Robinson, Andrew. Writing and script: a very short introduction] | 352–353
Boček, Vít
PDF
[Ewels, Andrea-Eva. Areallinguistik und Sprachtypologie im Ostseeraum: die phonologisch relevante Vokal und Konsonantenquantität] | 353–355
Boček, Vít
PDF
[Scholze, Lenka. Das grammatische System der obersorbischen Umgangssprache im Sprachkontakt: mit Grammatiktafeln im Anhang] | 355–356
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Reindl, Donald F. Language contact: German and Slovenian] | 357–358
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Derksen, Rick. Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon] | 358–359
Šefčík, Ondřej
PDF
[Середа, Е.В. Морфология современного русского языка: место междометий в системе частей речи: yчебное пособие] | 360–362
Brandner, Aleš
PDF
[Колесов, В.В. (ред.). Pусская диалектология] | 362–365
Brandner, Aleš
PDF
[Бурмистрович, Юрий Яковлевич. Историческая фонемология цепи славянских языков, связанных отношениями "предок - потомок", от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до русского: теоретический курс: учебное пособие для студентов-филологов-русистов высших учебных заведений] | 366–369
Brandner, Aleš
PDF
[Дегтярев, Владимир Иванович. Диахроническая грамматика русского языка: древнерусские имена собирательные в сравнительно-историческом изложении] | 369–372
Brandner, Aleš
PDF
[Gallo, Ján. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštine a slovenčine] | 373–374
Žaža, Stanislav
PDF
[Kačala, Ján. Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine] | 374–376
Žaža, Stanislav
PDF
[Buzássyová, Ľudmila. Ján Herkeľ a jeho dielo: základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky] | 376–377
Šefčík, Ondřej
PDF
[Němec, Igor. Práce z historické jazykovědy] | 377–378
Villnow Komárková, Jana
PDF
[Čornejová, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen: bohemika z 11.-13. století] | 379–382
Pleskalová, Jana
PDF
[Čechová, Marie; Krčmová, Marie; Minářová, Eva. Současná stylistika] | 382–383
Křístek, Michal
PDF
[Mongolo-Tibetica Pragensia. 2009, Vol. 2, No. 1 & 2. Special commemorative issue in honour of Assoc. Prof. J. Lubsangdorji on his 70th birthday] | 383–387
Blažek, Václav
PDF
[Lexicon grammaticorum: a bio-bibliographical companion to the history of linguistics. General editor Harro Stammerjohann] | 387–388
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Koerner, Ernst F. K. Universal index of bibliographical names in the language sciences] | 388–389
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Procházka, Martin; Malá, Markéta; Šaldová, Pavlína, ed. The Prague School and theories of structure] | 390–391
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Mathesius, Vilém. Paměti a jiné rukopisy] | 391–392
Vykypěl, Bohumil
PDF
Title Document
Informace pro přispěvatele | [395]
PDF