On names of pathways

Název: On names of pathways
Variantní název:
  • Ke jménům komunikací pro pěší
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. [260]-272
Rozsah
[260]-272
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Těžištěm článku jsou označení (úzkých) komunikací pro pěší v pomístních jménech na Moravě a v české části Slezska. Představují se zde výsledky zkoumání jednak přímých pojmenování (např. Barácká stezka, Chodnik na Glembkovym), jednak jmen svědčících o existenci komunikace nepřímo (např. Za pěšinou, Spáleniska u Václavovy cestičky). V moravskoslezském anoikonymickém materiále byly zjištěny odvozeniny ze čtyř různých fundujících základů, v grafu je znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých derivátů, z připojené mapy lze pak vyčíst jejich zeměpisnou distribuci. Dále je analyzována syntaktická struktura pomístních jmen a představeny nářeční jevy v morfologickém plánu. Autorka článku srovnává pojmenování komunikací pro pěší v propriálním a apelativním užití, a to nejen v rámci českého národního jazyka, ale také se situací na Slovensku. Mezi apelativním a propriálním využitím byly zjištěny rozdíly, potvrzuje se, že propria někdy zachovávají starší stav. V moravskoslezských pomístních jménech se setkáváme s některými substantivy, která z apelativního užití již vymizela.
In this paper I focus on Czech toponymy presenting results of my comparison of the designations of (narrow) pathways in appellative use and as a part of proper names in the area of Moravia and in the Czech part of Silesia. As lexis seldom respects boundaries or as languages rather tend to make their own ones, I take account of the situation in the neighboring regions or countries, too. Within the Czech national language, I look westward at the situation in Bohemia and, in addition to that, I draw my attention eastward to Slovakia.
Note
Obsahuje mapy.
Reference
[1] Bachmann, Luděk: Slovo stezka a současné názvy v češtině [The Word stezka and Synonymous Names in Czech]. Naše řeč 45, 1962, s. 192–201.

[2] Balhar, Jan a kol.: Český jazykový atlas 1 [Czech Linguistic Atlas 1]. Academia, Praha 1992, s. 122–124 (položka/item pěšinka ve vlasech). ISBN 80-200-0014-3.

[3] Balhar, Jan a kol.: Český jazykový atlas 2 [Czech Linguistic Atlas 2]. Academia, Praha 1997, s. 322–325 (položka/item pěšina). ISBN 80-200-0574-9.

[4] Balhar, Jan a kol.: Český jazykový atlas 4 [Czech Linguistic Atlas 4]. Academia, Praha 2002, s. 76, 149, 290. ISBN 80-200-0921-3.

[5] Cuřín, František: Kapitoly z dějin českých nářečí a místních i pomístních jmen [History of Czech Dialects and Place-Names as well as Minor Place-Names]. Universita Karlova, Praha 1969, s. 7, 64–68.

[6] Encyklopedický slovník češtiny [Encyclopaedia of the Czech language]. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, s. 204. ISBN 80-7106-484-X.

[7] Gebauer, Jan: Staročeský slovník. Díl I [A–J] [Old Czech Dictionary], Academia, Praha 1970, 674 s.

[8] Habovštiak, Anton: Atlas slovenského jazyka IV. Lexika, časť prvá – mapy [Atlas of the Slovak Language IV. Lexis, part 1 – maps]. Veda, Bratislava 1984, s. 21 (položky/items chodník, prť).

[9] Habovštiak, Anton: Atlas slovenského jazyka IV. Lexika, časť druhá [Atlas of the Slovak Language IV. Lexis, part 2]. Veda, Bratislava 1984, s. 40–41 (položky/items chodník, prť).

[10] Jungmann, Josef: Slovník česko-německý. Díl I. A–J [The Czech-German Dictionary]. Academia, Praha 1989, 852 s.

[11] Jungmann, Josef: Slovník česko-německý. Díl III. P–R [The Czech-German Dictionary]. Academia, Praha 1990, 976 s.

[12] Jungmann, Josef: Slovník česko-německý. Díl IV. S–U [The Czech-German Dictionary]. Academia, Praha 1990, 846 s.

[13] Jungmann, Josef: Slovník česko-německý. Díl V. V–Ž [The Czech-German Dictionary]. Academia, Praha 1990, 990 s.

[14] Lamprecht, Arnošt – Šlosar, Dušan – Bauer, Jaroslav: Historická mluvnice češtiny [Historical Grammar of Czech]. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986, s. 292–293.

[15] Machek, Václav: Etymologický slovník jazyka českého [Etymological Dictionary of the Czech Language]. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997, s. 84, 202, 446, 577. ISBN 80-7106-242-1.

[16] Majtán, Milan: Z lexiky slovenskej toponymie [From the Lexis of Slovak Toponymy]. Veda, Bratislava 1996, s. 62, 63. ISBN 80-224-0480-2.

[17] Matúšová, Jana: Stezka a souznačné termíny v pomístních jménech Čech [Stezka and Synonymous Terms in Minor Place-Names of Bohemia]. Naše řeč 76, 1993, s. 259–265.

[18] Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika [Basic System and Terminology of Slavic Onomastics]. Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje 1983.

[19] Racková, Marie: Apelativní pojmenování cest v nářečích [Appellative Designations of Roads in [Czech] Dialects]. In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře [Roads and Travelling in Language and Literature]. Ústí nad Labem 1995, s. 46–50. ISBN 80-7044-108-9.

[20] Ripka, Ivor a kol.: Slovník slovenských nárečí I. A–K [Dictionary of Slovak Dialects I]. Veda, Bratislava 1994, s. 379, 672. ISBN 80-224-0183-8.

[21] Ripka, Ivor a kol.: Slovník slovenských nárečí II. L–P [Dictionary of Slovak Dialects II]. Veda, Bratislava 2006, s. 781. ISBN 80-224-0900-6.

[22] Slovník spisovného jazyka českého [Dictionary of the Czech Standard Language]. Díl I. A–M. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1960, s. 696.

[23] Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost [Dictionary of the Standard Czech for School and Public]. Academia, Praha 1994, 647 s. ISBN 80-200-0493-9.

[24] Šrámek, Rudolf: Úvod do obecné onomastiky [Introduction to General Onomastics]. Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999, s. 163. ISBN 80-210-2027-X.

[25] Štěpán, Pavel: Označení barev a jejich užití v toponymii Čech. [Colour Terms and Their Use in the Toponymy of Bohemia]. Opera linguae bohemicae studentium 6, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2004, 158 s. ISBN 80-7308-067-2.