Genderově stereotypní vzorce chování v pedagogické komunikaci na druhém stupni základní školy

Název: Genderově stereotypní vzorce chování v pedagogické komunikaci na druhém stupni základní školy
Variantní název:
  • Gender–stereotyped patterns of behaviour in educational communication at lower secondary schools
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. [211]-224
Rozsah
[211]-224
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá problematikou genderově stereotypních vzorců chování v pedagogické komunikaci na druhém stupni základní školy. Na teoretické ukotvení problematiky genderu navazuje kvantitativně kvalitativní výzkumné šetření založené na analýze videozáznamů pedagogické komunikace. Výsledky analýzy jsou následně porovnávány s dříve realizovanými výzkumnými šetřeními.
This text deals with gender-stereotyped patterns of behaviour in educational communication at lower secondary schools in the Czech Republic. At the beginning, attention is paid to the theoretical anchoring of the topic; this is followed by the presentation of findings of quantitative and qualitative research. The results of analysis of video-recorded lessons are compared with surveys performed earlier.
Note
Tento článek vznikl v rámci projektu Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování (GA406/09/H040).
Reference
[1] GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-104-9.

[2] JANÍK, T., MIKOVÁ, M. Videostudie: Výzkumy výuky založené na analýze videozáznamu. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-127-8.

[3] JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita – vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2284-9.

[4] JONES, M. S., DINDIA, K., TYE, S. Sex Equity in the Classroom: Do Female Students Lose the Battle for Teacher Attention? In GAYLE, B. M. (Ed). Classroom Communication and Instructional Processes: Advances through Meta-analysis. Manhay, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006, s. 185–209. ISBN 0805844236.

[5] OAKLEY, A. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-71784-03-6.

[6] RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0525-2.

[7] SMETÁČKOVÁ, I. (Ed.). Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2006. ISBN 80-903331-5-X.

[8] SMETÁČKOVÁ, I. (Ed.). Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2007. ISBN 978-80-87110-01-0.

[9] SMETÁČKOVÁ, I. Školy posilují nerovnost pohlaví, ale nemusí to tak být. Rodina a škola, 2006, roč. 53, č. 4, s. 14–17. ISSN 0035-7766.

[10] ŠEĎOVÁ, K. Co víme o výukovém dialogu? Studia paedagogica, 2009, roč. 14, č. 2, s. 11–28. ISSN 1803-7437.

[11] ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 3, s. 24–48. ISSN 1211-4669.

[12] ŠMAUSOVÁ, G. Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví. In Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity: Politika rodu a sexuální identity. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 7, s. 15–27. ISBN 80-210-2834-3.

[13] ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

[14] VALDROVÁ, J. Gender a společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-7044-808-3.