Pokus o teoretickou reflexi prostoru v literárním díle s ohledem k vybraným filozofickým a literárněteoretickým koncepcím (I. Kant, M. Heidegger, strukturální stanovisko)

Název: Pokus o teoretickou reflexi prostoru v literárním díle s ohledem k vybraným filozofickým a literárněteoretickým koncepcím (I. Kant, M. Heidegger, strukturální stanovisko)
Variantní název:
  • Note on the theory of space with respect to the literary text (I. Kant, M. Heidegger, structural point)
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. [75]-89
Rozsah
[75]-89
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article focuses on three different conceptions of space: Kant's philosophical system presented in his Critique of Pure Reason, Heidegger's conception of poetic space from his essay Poetically Man Dwells, and the general structural conception of space understood in its basic theoretical conditions. The aim of the paper is to show the change of the theoretical paradigm which refuses the idea of holistic and universalistic space, and, at the same time, to challenge Kant's theory of space from the structural point of view. in this case we can talk about a turn, which emphasizes reference qualities instead of a priori qualities. The structural conception of space is further demonstrated on selected studies and texts.
Reference
[1] BACHMANN-MEDICK, Doris, 2006. Cultural Turns. Neuorientierung in den Kulturwissenschaften (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH)

[2] CORETH, Emerich – SCHÖNDORF, Harald, 2002. Filozofie 17. a 18. století (Olomouc: Nakladatelství Olomouc)

[3] STÖRIG, Hans Joachim, 1992. Malé dějiny filozofie (Praha: Zvon)

[4] KANT, Immanuel, 1975. Kritika soudnosti (Praha: Odeon)

[5] KANT, Immanuel, 1992. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou (Praha: Nakladatelství Svoboda – Libertas)

[6] KANT, Immanuel, 2001. Kritika čistého rozumu (Praha: Oikoymenh)

[7] HEIDEGGER, Martin, 1993. Básnicky bydlí člověk (Praha: Oikoymenh)

[8] CHOTAŠ, Jiří, 2004. "Kant o prostoru jako čistém smyslovém názoru", in M. Ajvaz – I. M. Havel – M. Mitášová (eds.): Prostor a jeho člověk (Praha: Vesmír)

[9] CHVATÍK, Ivan, 2004. "Předběžné úvahy o vzájemném postavení prostoru a času u Heideggera a u Kanta", in M. Ajvaz – I. M. Havel – M. Mitášová (eds.): Prostor a jeho člověk (Praha: Vesmír)

[10] JEDLIČKOVÁ, Alice, 2010. Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely (Praha: Academia)

[11] LOTMAN, Jurij Michailovič, 1977. "Zagadnienia przestrzeni artyststycznej w prozie Gogola", in A. Janus – M. R. Mayenowa (eds.): Semiotyka kultury (Warszawa: Państwowy instytut wydawniczy), s. 213–265

[12] LOTMAN, Jurij Michailovič, 1990. Štruktúra umeleckého textu (Bratislava: Tatran)

[13] LOTMAN, Jurij Michailovič, 1994. Text i kultura (Bratislava: Archa)

[14] LOTMAN, Jurij Michailovič, 1999. Kultura i explozja (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy)

[15] LOTMAN, Jurij Michailovič, 2003. "O sémiotickém mechanismu kultury", in T. Glanc (ed.): Exotika – výbor prací z tartuské školy (Brno: Host), s. 36–58

[16] LOTMAN, Jurij Michailovič, 2008. Uniwersum umysłu (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego)

[17] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1948. Kapitoly z české poetiky III. Máchovské studie (Praha: Svoboda)

[18] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1982. Studie z poetiky (Praha: Odeon)

[19] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1982. "Genetika smyslu v Máchově poezii", in H. Mukařovská (ed.): Studie z poetiky (Praha: Odeon), s. 518–580

[20] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 2000. "Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře", in M. Červenka – M. Jankovič (eds.): Studie I (Brno: Host), s. 9–25

[21] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 2008. Umělecké dílo jako znak (Praha: ÚČL AV ČR, v. v. i.)

[22] PATOČKA, Jan, 2007. Dvě máchovské studie (Praha: Oikoymenh)

[23] RYANOVÁ, Marie-Laure, 2010. "Narativní prostor", Aluze III , s. 38–46

[24] TOPOROV, Vladimír Nikolajevič, 2000. Miasto i mit (Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria)

[25] TOPOROV, Vladimír Nikolajevič, 2003. "Petrohrad a petrohradský text ruské literatury", in T. Glanc (ed.): Exotika – výbor prací z tartuské školy (Brno: Host), s. 7–35

[26] ZORAN, Gabriel, 2009. "K teorii narativního prostoru", Aluze I, s. 39–55