Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích

Název: Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích
Variantní název:
  • Беспредложный местный падеж в древнерусском языке и его аналогии в языках античности
    • Bespredložnyj mestnyj padež v drevnerusskom jazyke i jego analogii v jazykach antičnosti
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 4, s. 1-10
Rozsah
1-10
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je věnován bezpředložkovému lokálu ve staré ruštině a jeho protějškem ve staré řečtině a latině. Pokud jde o tvary a frekvenci výskytu tohoto pádu, setkáváme se v každém uvedeném jazyce s různými omezeními. Na druhé straně jsou některé rysy v užití tohoto lokálu všem sledovaným jazykům společné: vyskytuje se především u vlastních jmen osob a zeměpisných pojmů vyjadřujících příslovečné určení místa a času.
The article is devoted to the problem of the locative case wihout preposition in old Russian and of analogical cases in ancient Greek and Latin. In respect of the forms and the frequencyof this case there are various limitations in each named language. On the other hand, some features of the use of this case are common in all these languages: the locative case occurs above all in proper names of persons and geographical terms expressing the adverb phrase of place and time.
Reference
[1] BARTONĚK, A.: Dialekty klasické řečtiny. Brno, MU, 2009. ISBN 978-80-210-4993-2.

[2] BARTONĚK, A.: Řecká a latinská syntax v evropském kontextu. Brno, MU, 2008. ISBN 978-80-210-4679-5.

[3] BAUER, J.: Bezpředložkový lokál ve staroslověnských evangeliích. Slavia 20, 1950, 1, 40–56.

[4] BAUER, J.: Vliv řečtiny a latiny na vývoj syntaktické stavby slovanských jazyků. In: Syntactica Slavica. Brno, UJEP, 1972, s. 47–67.

[5] BĚLIČOVÁ, H.: Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Studie a práce lingvistické 17, Praha, ČSAV, 1982.

[6] BRUGMANN, K.: Griechische Grammatik 2.1. München, Beck, 1900, s. 373–412.

[7] ECKHOFF, H. M.: The use of non-prepositional case in the Old Russian NP. Meddelelser. Nr. 85. Oslo, Universitetet, 2001.

[8] Encyklopedický slovník češtiny. Ed P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Praha, LN, 2002, s. 253. ISBN 80-7106-484-X.

[9] HORECKÝ, J.: Poznámky k celostnému významu pádov v latinčine. Linguistica Slovaca 4–6, Bratislava 1946–48, s. 44–55.

[10] HUBKA, K.: Strukturální a systémový popis syntakticko-sémantických jevů (Nad Lavencyho studií o latinských pádech.) In: Moderní lingvistika a klasické jazyky. Ed. H. Kurzová, ČSAV Praha, 9–31.

[11] KÁBRT, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Leda 2000. 483 s.

[12] KARLÍK, P.: Lokál (6. pád). Viz Encyklopedický slovník češtiny, s. 253.

[13] KURYŁOWICZ, J.: Le problème du classement des cas. In: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego IX. Kraków 1949, s. 20–43.

[14] MENGE, H.: Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Darmstadt 2000.

[15] MRÁZEK, R. – POPOVA, G. V. Historický vývoj ruštiny. Praha, SPN, 1984.

[16] NIEDERLE, J. – NIEDERLE, V. – VARCL, L.: Mluvnice řeckého jazyka. Praha, SPN, 1974, 208.

[17] NOVOTNÝ, F.: Historická mluvnice latinského jazyka 2. Praha, ČSAV, 1955, s. 68–123.

[18] PRACH, V.: (2005): Řecko-český slovník (+ J. G. Schulz: Attické tvary slovesné), Praha, Vyšehrad, 2005.

[19] PRAŽÁK, J. M. – NOVOTNÝ, F. – SEDLÁČEK, J.: Latinsko-český slovník. Přepr. F. Novotný. Praha, ČGU,1948. 1425 s.

[20] RIX, H.: Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt 1976.

[21] SERBAT, G.: Grammaire fondamentale du latin. Tome 6. L'emploi des cas en latin. Vol. 1. Louvain-Paris, Peeters, 1996, s. 433–580. ISBN 2-87723-316-2.

[22] SCHELESNIKER, H.: Beiträge zurhistorischen Kasusentwicklung des Slavischen. Graz-Köln 1964.

[23] SCHWYZER, E.: Griechische Grammatik 2, Syntax und syntaktische Stilistik; ed. A. Debrunner, München, Beck, 1988, s. 137–173. ISBN 3-406-01341-4.

[24] VEČERKA, R.: Řecký podíl na formování staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy. In: Čs. přednášky pro VII. MSS ve Varšavě. Praha, Academia, 1973, s. 57–66.

[25] VEČERKA, R.: (u M. v. F. Keller, E. Weiher) Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax 2. Die innere Satzstruktur. In: Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris t. 24 (27,2), Freiburg i. Br., Weiher, 1993; s. 195–198, 244–310. ISBN 3-921940-26-5.

[26] VONDRÁK, V.: Vergleichende slavische Grammatik 2. Formenlehre und Syntax. Göttingen, 1928.

[27] WITKOWSKI, S.: Historyczna składnia grecka na tle porównawczem. Lwów, Mianowski, 1936, s. 225–308.

[28] WOODCOCK, E. C.: A new Latin Syntax. London 2002.

[29] БАУЭР, Я. (BAUER, J.): Беспредложный локатив в старославянском языке. В сб. Исследования по синтаксису старославянского языка, Прага, Изд. ЧСАН, 1963, с. 263–285.

[30] БОРКОВСКИЙ, В. И. – КУЗНЕЦОВ, П. С.: Историческая грамматика русского языка. Москва, «Наука», 1965, с. 454–494.

[31] БРАНДНЕР, A. (Brandner, A.): Исторические аспекты семантики дательного падежа. In: Przegląd rusycystyczny 2006, seš. 3 (115), s. 9–18. Katowice 2006. ISSN 0137-298X.

[32] ГРИГОРЬЕВА, А. Д.: К отношениям предложности и беспредложности локатива в русском языке. Доклады и сообщения ИРЯ, вып. 1, 1948, 133 сл.

[33] ДВОРЕЦКИЙ, И. Х.: Древнегреческо-русский словарь 1, 2. Москва, ГИНС, 1958. 1904 с.

[34] Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. Под ред. В. И. Борковского. Москва, «Наука», 1978.

[35] ЛОМТЕВ, Т. П.: Очерки по историческому синтаксису русского языка. Москва, МГУ, 1956. 596 с.

[36] МРАЗЕК, Р. (Mrázek, R.): Синтаксис русского творительного. Praha, SPN, 1964.

[37] ОБНОРСКИЙ, С. П.: Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. Москва-Ленинград, АН СССР, 1946.

[38] СРЕЗНЕВСКИЙ, И. И.: Материалы для словаря древнерусского языка 1–3. Поизд. 1903–1912 гг. Москва, ГИИНС, 1958. 5249 с.

[39] СТЕЦЕНКО, А. Н.: Исторический синтаксис русского языка. Москва, «Высшая школа», 1977.

[40] ТОПОРОВ, В. Н.: Локатив в славянских языках. Москва, 1961.