Nově zjištěné mladohradištní sídliště v Čelechovicích, okr. Kladno

Název: Nově zjištěné mladohradištní sídliště v Čelechovicích, okr. Kladno
Variantní název:
  • Newly unearthed settlement from the late settlement [i.e. hillfort] period in Čelechovice, Kladno district
  • Eine neu entdeckte jungburgwallzeitliche Siedlung in Čelechovice, Bezirk Kladno
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 343-350
Rozsah
343-350
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie přináší výsledky části záchranného výzkumu probíhajícího v letech 2009–2010 ve středočeské obci Čelechovice, části města Stochov, kde se podařilo zachytit část neznámého mladohradištního sídliště. Z něj pochází keramický materiál důležitý pro poznání hmotné kultury ve zdejší oblasti. Zároveň proběhl pokus o časové a regionální zasazení této komponenty do příslušného okolí na základě revizní rešerše.
This study presents the outcome of rescue research carried out in 2009–2010 in the Čelechovice municipality of the town of Stochov, where a section of a previously unknown late settlement period site was disclosed. The research yielded ceramic material important to the study of the material culture in the area. At the same time, an attempt at chronological and regional placement of the section into the relevant area was made on the basis of research revision.
Reference
[1] ANDĚL, R., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. Severní Čechy. Praha.

[2] BOHÁČOVÁ, I., 2001: Pražský hrad a jeho nejstarší opevňovací systémy, Mediaevalia Archaeologica 3, 179–301.

[3] BŘEZINA, V., 2004: Krajinný a přírodní řád Stochova a okolí. In: Stochov – rodiště sv. Václava, 3–6. Stochov.

[4] BŘEZINA, V., 2004: Pravěk a nejstarší dějiny. In: Stochov – rodiště sv. Václava, 7–10. Stochov.

[5] BŘEZINOVÁ, A., 2004: Kostel sv. Václava. In: Stochov – rodiště sv. Václava, 253–266. Stochov.

[6] JEŽEK, M., 1999: Sídelní pás u středověkého Zbečna, Mediaevalia Archaeologica 1, 269–304.

[7] KLÁPŠTĚ, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

[8] PROCHÁZKA, M., 2008: 75 let od výzkumu tvrze Kralovice, Archeologie ve středních Čechách 12, 767–772.

[9] SLÁMA, J., 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter I. Katalog der Grabfunde, Praehistorica V. Praha.

[10] SMETÁNKA, Z., 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní – Ein Beitrag zur Problematik der Chronologie der späten Burgwallzeit, PA LXIV, 463–486.

[11] STÁTNÍ ARCHEOLOGICKÝ SEZNAM  – https://twist.up.npu.cz/ost/archeologie/ISAD/max/info.php?ID=12-14-10/7, cit. 15. 12. 2010.

[12] VENCLOVÁ, N., 2001: Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice. Praha