Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska

Název: Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska
Variantní název:
  • Mediaeval and modern-age ceramic piping in Slovakia
  • Mittelalterliche und neuzeitliche Keramikleitungen aus der Slowakei
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 541-555
Rozsah
541-555
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autori nadväzujú na štúdiu o keramických dlaždiciach spred dvoch rokov publikovanú v tomto zborníku. Predmetom ich záujmu sú tentoraz keramické potrubia, ktoré nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách patria medzi doposiaľ podrobnejšie nezhodnotený druh archeologických nálezov a v užšom zmysle aj keramických výrobkov. Pri potrubiach rozlišujú, či ide o vodovodné, alebo dymovodné potrubia. Predstavujú doposiaľ známe nálezy zo Slovenska v kontexte s ich nálezovými okolnosťami a excerptmi z histórie samotných lokalít, čo do značnej miery napomáha datovaniu nálezov. Vodovodné keramické potrubia pochádzajú z Borinky (19. storočie), Bratislavy (18.–19. storočie), Častej – hradu Červený Kameň (17. storočie), Hronského Beňadiku (16.–17. storočie), Nitry (18.–19. storočie), Smoleníc (19.–20. storočie), Svätého Jura (hradisko Neštich, hrad Biely Kameň, intravilán mesta, 13.–18. storočie) a Trnavy (17. storočie). Nálezy dymovodných potrubí sú známe z Banskej Štiavnice (18.–19. storočie), Bratislavy (16.–19. storočie), Bratislavy – hradu Devín (16.–17. storočie) a Fiľakova (16.–17. storočie). Publikovaním tohto druhu keramiky sa autori snažia vzbudiť záujem aj o ďalšie aspekty štúdia s nimi spojeného (stavebný kontext, výroba, datovanie, argumenty pre ich používanie v konfrontácii s inomateriálovými výrobkami a pod.).
The authors extend the studies of ceramic tiles they published in Acta Historica two years ago. In this article they concentrate on the ceramic pipes that are among the archaeological finds that have yet to be assessed in detail in Slovakia, as well as in the surrounding countries. The pipes in question are divided into those for water and those for smoke. The contribution presents pipes known from Slovakia in the context of where they were found and with excerpts from the history of the locations, both of which contribute to the dating of the finds. Ceramic water pipes come from Borinka (19th century), Bratislava (18th–19th centuries), Červený Kameň Castle (17th century), Hronský Beňadik (16th–17th centuries), Nitra (18th–19th centuries), Smoleníce (19th–20th centuries), Svätý Jura (Neštich fortified settlement, Biely Kameň Castle, town centre, 13th–18th centuries) and Trnava (17th century). Finds of smoke pipes are recorded from Banská Štiavnica (18th–19th centuries), Bratislava (16th–19th centuries), Bratislava – Devín Castle (16th–17th centuries) and Fiľakovo (16th–17th centuries). By publishing these types of ceramics the authors hope to draw attention to further aspects of areas associated with them (construction context, manufacture, dating, arguments for usage in comparison with products of different materials, etc.).
Reference
[1] BUŚKO, C., 1996: Urządzenia wodno-kanalizacyjne w średniowiecznych i renesansowych miastach śląskich – Water supply and drainage devices in medieval and Renaissance towns in Silesia, Archaeologia Historica Polona 3, 93–121. Toruń.

[2] BRATISLAVSKÉ NOVINY, 2005: Na Hlavnom námestí objavili ďalšie nálezy, Bratislavské noviny, 13. 10. 2005, http://www.bratislavskenoviny.sk/kultura-skolstvo/na-hlavnom-namesti-objavili-dalsie-nalezy.html?page_id=2953, cit. 13. 10. 2005.

[3] BÜK-KRAMARICH, J., 1923: Cihlářský mistr v theorii a praksi. Rukověť a příručka pro moderní vedení cihlářských závodů, pro mistry cihlářské, závodvedoucí, majitele cihelen, pro školy cihlářské a průmyslové. Brno.

[4] ČURNÝ, M., 2008: Tehla ako stavebný materiál stredovekej a novovekej architektúry na Slovensku. Pohľad archeológa – Brick as construction material of medieval and postmedieval architecture in Slovakia: an archaeological perspective, rkp. nepubl. dizertačnej práce ulož. v AÚ SAV Nitra. Nitra.

[5] DURDÍK, T., 1995: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[6] FÉNYES, G., v tlači: Remains of a Mediaeval and an Ottoman Age Waterwork at Buda – Pozůstatky středověkého a tureckého vodního díla v Budě. In: Forum urbes medii aevi VII. Brno.

[7] GOŠ, V., 2002: Archeologové na Novém Hradu u Kopřivné na Šumpersku – Archäologen auf der Burg Nový Hrad bei Kopřivná in der Region Schönbergs (Šumpersko), VVM LIV, 183–187.

[8] GOŠ, V., 2007: Loštice. Město středověkých hrnčířů – Loštice. Town of Medieval Potters. Opava.

[9] HABOVŠTIAK, A., 1966: Záchranný výskum pri bývalom kláštore v Nitre na Zobore – Rettungsgrabung auf dem Areal eines Ehemaligen Klosters in Nitra auf dem Zobor, ŠZ AÚ SAV v Nitre 14, 227–234.

[10] HABOVŠTIAK, A., 1971: Stredoveké nálezy a pozostatky kamenného vodovodu pri bývalom Zoborskom kláštore v Nitre – Mittelalterliche Funde und Reste einer steinernen Wasserleitung bei dem ehemaligen Kloster auf dem Zobor in Nitra, ZbSNM 65, História 11, 97–120.

[11] HABOVŠTIAK, A., 1997: K otázke vodovodných zariadení v stredovekých a včasnonovovekých kláštoroch na Slovensku – Zur Frage der Wasserleitungseinrichtungen in den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Klöstern in der Slowakei. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi (Kubková, J.–Klápště, J.–Ježek, M.–Meduna, P. et al., edd.), 201–206. Praha.

[12] HABOVŠTIAK, A.–HOLČÍK, Š., 1975: Hronský Beňadik. Včasnostredoveké hradisko a bývalý stredoveký kláštor. Nitra.

[13] HABOVŠTIAK, A.–HOLČÍK, Š., 1976: Archeologické výskumy v Hronskom Beňadiku – Archäologische Grabungen in Hronský Beňadik, AVANS 1975, 88–94. Nitra.

[14] HAMŠÍKOVÁ, J., 2005: Archeologický výskum Hlavného námestia, http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=75745&p1=51737, cit. 10. 10. 2005.

[15] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

[16] HERMANN, C., 1993: Das Ziegelerhandwerk in der Schweiz. Begleittext zur Wanderausstellung des Ziegelei-Museums Cham (1993–1995), Bericht der Stiftung Ziegelei-Museum Meienberg Cham 10, 5–26. Baar.

[17] HOLČÍK, Š., 1977: Archeologický výskum hradu Červený Kameň – Archäologische Grabung auf der Burg Červený Kameň, AVANS 1976, 124–125. Nitra.

[18] HOLČÍK, Š., 1979: NKP – Červený Kameň 1978, NS č. j. 9168/80 ulož. v AÚ SAV Nitra. Bratislava.

[19] HOLL, I., 2000: Funde aus dem Zisterzienserkloster von Pilis. Varia Archaeologica Hungarica 11. Budapest.

[20] JANKOVIČ, V., 1975: V období vrcholného feudalizmu. In: Dejiny Bardejova (Kokuľa, A.–Lukáč, A.–Tajták, L., edd.), 45–102. Košice.

[21] KALMÁR, J., 1959: A Füleki (Filakovo) vár XV–XVII. századi emlékei, Régészeti Füzetek II/4. Budapest.

[22] KELLER, I., 1962: Stredoveké vodovodné potrubie z Jura pri Bratislave, Zprávy Západoslovenského múzea 2, 11–15.

[23] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1959: Výskum hradiska pri Svätom Jure, ŠZ AÚ SAV v Nitre 3, 193.

[24] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1961: Slovanské hradisko v Jure pri Bratislave – Slawischer Burgwall Jur pri Bratislave, SbČSSA 1, 44–48.

[25] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1963: Veľkomoravské hradisko v Jure pri Bratislave (Výskumy na hradisku.) – Großmährischer Burgwall in der Gemeinde Jur bei Bratislava (Grabungen auf dem Burgwall.), ZbSNM 57, História 3, 67–103.

[26] MACEK, P., 2003: Několik poznámek k významu komínů a odvádění zplodin – Einige Anmerkungen zur Bedeutung der Schornsteine und Abführung der Abgase, Svorník 1, 233–240.

[27] MOLNÁR, L., 2001: Ľudovít Károlyi. Vzorný poľovný hospodár. Bratislava.

[28] MUZYCZUK, A.–GANCARSKI, J., 2003: Krosno. Parva Cracovia. Badania wykopaliskowe na Rynku w Krośnie. Krosno.

[29] NAGY, P., 2003: Stredoveká stavebná keramika na Slovensku, rkp. nepubl. dipl. práce ulož. na KA FF UKO. Bratislava.

[30] NAGY, P., 2008: Podhorský hotel v Smoleniciach, výskumná správa č. v. s. 45/2008 ulož. v SNM – AM Bratislava. Bratislava.

[31] NAGY, P.–BLAHOVSKÝ, M., v tlači: Stredoveké keramické vodovody zo Svätého Jura, ZbSNM CV, Archeológia 21.

[32] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopedie slovenských hradů. Praha.

[33] POLLIO, M. V., 2001: Deset knih o architektuře. Praha.

[34] RACEK, J., 1923: Strojní výroba trativodek. Stavivo IV, Praha–Brno, 205, 206.

[35] SUTER CUTLER, E., 1988: Tonröhren. Zur Geschichte ihrer Herstellung und Verwendung vom handwerklichen bis zum industriellen Produkt, Bericht der Stiftung Ziegelei-Museum Meienberg Cham 6, 17–33. Baar.

[36] SUTER CUTLER, E., 1989: Vom Leitfossil zum Stiefkind der Archäologie. Das Problem der Datierung handgemachter Tonröhren, Bericht der Stiftung Ziegelei-Museum Meienberg Cham 7, 3–28. Baar.

[37] ŠIROKÝ, R., 2000: Pitná, užitková a odpadní voda v českých městech ve středověku a raném novověku. Stav a perspektivy archeologického poznání–Wasserversorgung und Wasserentsorgung in den böhmischen Städen des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Stand und Perspektiven der archäologischen Forschung, PA XCI, 345–410.

[38] ŠVANDA, P., 2007: Hrad Biely Kameň, Pamiatky a múzeá 56/1, 6–11, Bratislava.

[39] VAVÁK, J., 2010: Nové poznatky k najstarším dejinám Svätého Jura. In: Zo starších dejín Svätého Jura. Kolektívna monografia (Štefániková, Z., ed.), 7–27. Svätý Jur.

[40] VRÁNA, J., 2002: Kartuziánsky klášter v Dolanech u Olomouce. Archeologické památky Střední Moravy 5. Olomouc.

[41] WILD, D., 1992: Die mittelalterliche Tonrohr-Wasserleitung in das Areal der Dominikaner von Zürich, Bericht der Stiftung Ziegelei-Museum Meienberg Cham 9, 5–25. Baar.

[42] ŽUDEL, J., 1991: Fuggerovci na Červenom Kameni. 1535–1583. Bratislava.