Příklady artefaktů současného pohanství v jižních Čechách

Název: Příklady artefaktů současného pohanství v jižních Čechách
Variantní název:
  • Examples of contemporary pagan artefacts in South Bohemia
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 2, s. [33]-41
Rozsah
[33]-41
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek poukazuje na vzrůstající počet napodobenin pravěkých artefaktů, které se objevují v naší krajině jakožto důsledek činnosti tzv. novopohanů. Může se jednat jak o nemovité artefakty, což ilustrujeme na příkladu kamenných kruhů – kromlechů, tak o artefakty movité, které zde reprezentuje nález napodobenin pravěkých kovových ozdob na archeologické lokalitě z doby bronzové.
The article refers to the increasing number of replicas of prehistoric artefacts that appear in our country as a consequence of the activities of so-called neo-pagans. This includes both immovable artefacts, which is illustrated by the stone circles, and movable artefacts, for example finding replicas of prehistoric metal ornaments at a Bronze Age archaeological site.
Reference
[1] Alexander, C. 2009: If the stones could speak: Searching for the meaning of Stonehenge, National Geographic, 213.6 (June 2008), 34–59.

[2] Hrubý, P. – Valkony, J. 1999: Nová zjištění na výšinných lokalitách z mladší doby halštatské na Krumlovsku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 12, 18–32.

[3] Chvojka, O. – John, J. 2006: Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 23–41.

[4] Chytráček, M. – Chvojka, O. – John, J. – Michálek, J. 2009: Halštatský kultovní areál na vrchu Burkovák u Nemějic, Archeologické rozhledy 61, 183–217.

[5] Michálek, J. 2004: Kamenný kruhový areál z mladší doby bronzové u Cehnic, okr. Strakonice – výzkum v roce 2003 (Předběžná zpráva), Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1, 331–350.

[6] Michálek, J. 2006: Pseudokromlech na vrchu "Lipovice" u Zadních Ptákovic, okr. Strakonice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 349–372.

[7] Militký, J. 2001: Keltské "nálezové" mince z Obřího hradu, Archeologie ve středních Čechách 5/2, 463–468.

[8] Podborský, V. et al. 1999: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Brno.

[9] Podborský, V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno.

[10] Wallis, R. J. 2001: Waking Ancestor Spirits: Neo-Shamanic Engagements with Archaeology. In: Price, N. (ed.), The Archaeology of Shamanism. London – New York, 213–230.