Žákovská verbální vulgarita o přestávkách a o vyučování

Název: Žákovská verbální vulgarita o přestávkách a o vyučování
Variantní název:
  • Student verbal vulgarity during breaks and classes
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 3, s. [47]-64
Rozsah
[47]-64
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá verbální vulgaritou u dětí v průběhu základní školy, konkrétně její frekvencí, podobou a funkcemi. Prezentovány jsou výsledky čtyř případových studií školních tříd, které mapovaly užívání vulgarismů, a doplněny jsou údaji z širšího dotazníkového šetření. Vulgarismy byly analyzovány z hlediska znalosti a aktivního použití a dále z hlediska jejich funkce. Srovnáván je výskyt vulgarismů o přestávkách a vyučovacích hodinách (tedy v závislosti na formálnosti situace). Pozornost byla věnována také věku a genderu. Studie ukázaly, že chlapci používají vulgarismy častěji než dívky, že výskyt vulgarismů o přestávkách je vyšší než ve výuce a že dospívající používají vulgarismy více než mladší děti. U dospívajících dívek používání vulgarismů stoupá, zejména o přestávkách, což naznačuje efektivnější rozlišování situačních norem (oproti chlapcům).
This paper examines verbal vulgarity at a primary and lower secondary school, particularly its frequency, forms, and functions. It presents the findings of four case studies of different classrooms, exploring the use of vulgarisms and drawing on information obtained using a questionnaire. Vulgarisms were analyzed in terms of their function and active use. The paper compares their use during breaks and classes, thus taking into account the formality of the situation during which they are used. The findings also take into account the gender of users. They show that: (i) boys swear more often than girls; (ii) the occurrence of vulgarisms is higher during breaks than during classes; and (iii) teenagers use vulgarisms more than younger children. Since the usage of vulgarisms is increasing among teenage girls (especially during the breaks), the paper suggests that girls are more effective at differentiating situational norms than boys.
Note
Studie vznikla v rámci řešení grantového projektu GA ČR Nerovné podmínky škol – nerovné šance (P407-11-1556).
Reference
[1] Aitchison, J. (2006). Whassup? Slang and swearing among school children. Education Review, 19(2), 18–24.

[2] Bendl, S. (2011). Kázeňské problémy. Praha: Triton.

[3] Filipec, J. (Red.). (2012). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia.

[4] Fitch, K. L., & Sanders, R. E. (2013). Handbook of language and social interaction. New York: Psychology Press.

[5] Gervais, S. J. (2013). Objectification and (de)humanization. New York: Springer.

[6] Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social Psychology Review, 10(3), 252–264. | DOI 10.1207/s15327957pspr1003_4

[7] Hugo, J. (2009). Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf.

[8] Janová, P. (2011). Výběr a užití vulgarismů v závislosti na situaci žáků a žákyň osmé třídy (bakalářská práce). Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/111497/

[9] Jay, T. B. (1992). Cursing in America. Philadelphia: John Benjamins.

[10] Jay, T. B. (2000). Why we curse. Philadelphia: John Benjamins.

[11] Jay, T. B. (2003). The psychology of language. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

[12] Jay, T. B. (2009a). Do offensive words harm people? Psychology, Public Policy, and Law, 15(2), 81–101. | DOI 10.1037/a0015646

[13] Jay, T. B. (2009b). The utility and ubiquity of taboo words. Perspectives on Psychological Science, 4(2), 153–161. | DOI 10.1111/j.1745-6924.2009.01115.x

[14] Jay, T. B., & Janschewitz, K. (2008). The pragmatics of swearing. Journal of Politeness Research: Language, Behavior, Culture, 4(2), 267–288.

[15] Jay, T. B., King, K., & Duncan, T. (2006). Memories of punishment for cursing. Sex Roles: A Journal of Research, 55(1/2), 123–133. | DOI 10.1007/s11199-006-9064-5

[16] Kast, V. (2010). Hněv a jeho smysl. Praha: Portál.

[17] Kopová, S. (2006). Žákovský slang: výsledky internetového výzkumu na základních a středních školách. [PowerPoint prezentace]. Dostupné z: http://web.dbm.cz/dbmweb/actions.nsf/0/34CB2C72BF86AECBC125711E0032289F/$File/prezentace_TK.ppt

[18] Kramulová, D. (2009). Vulgarity: užíváme je rádi a stále častěji. Psychologie dnes, 15(1), 18–23.

[19] Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál.

[20] Marynčák, R. (2002). Čítanka o lidech zlostných, sprostých, nadávajících a jiných. Praha: Richard Marynčák.

[21] Novotná, H. (2010). Vulgarita dívek a chlapců ve 3. a 7. třídě základní školy (bakalářská práce). Dostupné z: http://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=70290

[22] Rejzek, J. (2001). Český etymologický slovník. Voznice: Leda.

[23] Rudman, L. A., & Glick, P. (2010). The social psychology of gender: How power and intimacy shape gender relations. New York: The Guilford Press.

[24] Šimečková, P. (2013). Sociální funkce verbální vulgarity u dívek a chlapců ve školním prostředí 6. a 9. třídy základní školy (bakalářská práce). Dostupné z: https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=120914

[25] Tajfel, H. (Ed.). (2010). Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge University Press.

[26] Tvarůžková, L., & Ludvíková, V. (2004). O hubách nevymáchaných. CS magazín. Dostupné z: http://www.cs-magazin.com/semag/index.php?a=a2004102113

[27] Unger, R. K. (2001). Handbook of the psychology of women and gender. New Jersey: John Wiley & Sons.

[28] Vybíral, Z. (2005). Psychologie komunikace. Praha: Portál.