Being held captive by time: history mythologization in the museum space

Název: Being held captive by time: history mythologization in the museum space
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 2 (Jaro 2013), s. 26-31
Rozsah
26-31
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Z popisu vyplývá, že se muzea přesouvají k systematické prezentaci socioekonomických a kulturních procesů. A antropologický důraz přizpůsobil právě tu formulaci o zkoumaném problému, takže rozličné artefakty materiální a nemateriální kultury dodaly nový smysl a zvuk. Prezentace muzejních předmětů jako kulturního fenoménu kontext lidských znalostí poskytuje jedinečnou příležitost pro historické interpretace a rekonstrukce a stává se základem pro ucelenou studii a prezentaci sociálního a přírodního prostředí a především zlidštil výstavní prostory muzeí. Navzdory obtížím muzea vytváří problematické syntetické expozice, kde skutečná osoba a život, rozporuplná a spletitá historie, a hypotézy stimulující myšlení, zájem o téma, a přání nalézat odpovědi, dokonce ještě více stoupají na povrch z vnějšího zamyšlení nad sociální a politickou realitou. Při vytváření mýtu, skutečná podstata historie zůstává neviděna i se svými peripetiemi.
From the description of events museums transfer to systemic presentation of socio-economic and cultural processes. And the anthropological emphasis adjusted the very formulation of the research problem, so diverse artifacts of material and immaterial culture acquired a new meaning and sound. Presentation of museum objects as a cultural phenomenon in the context of humanitarian knowledge provides a unique opportunity for historical interpretations and reconstructions and becomes the basis for a comprehensive study and presentation of social and natural environment, and, above all, human in the exhibition halls of the museums. Despite the difficulties, the museums create the problematic synthetic expositions, where a real person and living, contradictory and intricate history, and hypotheses stimulating thinking, interest in the issue, and the desire to find the answers, ever more clearly emerge from the external abstraction of social and political realities. When creating a myth the real substance of history remains off-screen with its crotches and peripetia.