Etické problémy při sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících

Název: Etické problémy při sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících
Variantní název:
  • Ethical issues of reporting psychological assessment results of children and adolescents
Zdrojový dokument: Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 28-34
Rozsah
28-34
  • ISSN
    2336-4939 (print)
    2336-8071 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Etické otázky psychologické diagnostiky jsou bezesporu velmi závažným a aktuálním tématem. Sdělení se zaměřuje na problematiku etiky sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících. Výzkum (byl) je orientován jednak na výskyt etických dilemat, jednak na preferované způsoby řešení daných etických dilemat. Výzkum proběhl v letech 2009-2010 formou dotazníkového šetření mezi psychology z celé ČR, kteří provádějí psychologickou diagnostiku dětí a dospívajících. Nejčastějším etickým problémem sdělování výsledků vyšetření je sdělování negativních závěrů vyšetření.
Ethical issues of psychodiagnostics are without question very substantial and topical issue. This article deals with ethical issues of communicating psychological assessment results of children and adolescents. The aim of this research was to describe the incidence of the ethical dilemmas and processes of solution of the ethical dilemmas preferred by respondents. The research was realized in 2009-2010 as a survey among psychologists from the Czech Republic, who practise psychodiagnostics of children and adolescents. The most frequent ethical issue of reporting psychological assessment results is reporting negative results of assessment.
Reference
[1] Koluchová, J., & Morávek, S. (1991). Psychologická diagnostika dětí a mládeže. Olomouc: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého.

[2] Svoboda, M., Klimusová, H., & Petříková, J. (2006). Etické problémy psychodiagnostiky. Výzkumná zpráva. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita.

[3] Svoboda, M., & Klimusová, H. (2011). Etické aspekty psychodiagnostické činnosti. In: P. Weiss a kol. (Eds.), Etické otázky v psychologii, (pp. 163–196). Praha: Portál.

[4] Šnýdrová, I. (2008). Psychodiagnostika. Praha: Grada.

[5] Vácha, M., Königová, R., & Mauer, M. (2012). Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál.