Vysokoškolská výuka muzeologie v Brně v době normalizace a nástupu demokratického režimu

Název: Vysokoškolská výuka muzeologie v Brně v době normalizace a nástupu demokratického režimu
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2014, roč. 3, č. 5 (Podzim 2014), s. 12-20
Rozsah
12-20
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Slibný počáteční rozmach brněnské muzeologie v 60. letech byl do značné míry pozastaven v důsledku srpnových událostí roku 1968. V následujícím období se přesto pod záštitou externí katedry a později oddělení Katedry archeologie a muzeologie podařilo na brněnské univerzitě realizovat postgraduální běhy určené pro pracovníky muzeí z celého Československa a od roku 1987 také studium pro zájemce ze zahraničí. Přes časté obtíže a komplikace se místním muzeologům pod vedením Zbyňka Zbyslava Stránského podařilo ve výuce prosadit vlastní teoretický systém muzeologie, jež v jejich pojetí představovala svébytnou a autonomní vědní disciplínu. Pedagogické aktivity, do nichž byla zapojena i řada mimobrněnských osobností, byly po celou dobu neodmyslitelně spjaty s dokumentační a hlavně vědecko-výzkumnou činností, jejíž výsledky výrazně ovlivnily celkový vývoj a formování oboru. Cílem předloženého příspěvku je pak analyzovat spletité osudy muzeologické výuky v Brně od začátku 70. let až po rok 1990, kdy na tehdejší Masarykově univerzitě došlo k obnovení muzeologické katedry.
Promising initial boom of museum studies in Brno in the 1960s was largely suspended due to the events in August 1868. In the following period, yet under the auspices of the external Department and later of the Department of Archaeology and museum studies, it was possible to implement at the Brno University the postgraduate courses for museum staff all over Czechoslovakia and since 1987 also for those interested from abroad. Despite the frequent difficulties and complications, the local museologists under the leadership of Zbyněk Zbyslav Stránský succeeded to enforce their own theoretical system of museum studies, which in their conception represented a distinct and autonomous scientific discipline. Education activities in which a number of personalities outside Brno was involved, have been inherently connected throughout the whole time with documentation and mainly with scientific and research activities, the results of which significantly affected the overall development and shaping of this discipline. The aim of this paper is to analyze the tangled destinies of education of Museum studies in Brno from early 1970s to the year 1990, when the Department of museum studies was renewed at then Masaryk University.
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity. Fond A2 – Filozofická fakulta – II. manipulace.

[2] Archiv Masarykovy univerzity. Fond A2 – Filozofická fakulta – Katedra archeologie Filozofické fakulty.

[3] Archiv Moravského zemského muzea, fond Moravské zemské muzeum (částečně zprac.).

[4] Archiv Ústavu archeologie a muzeologie, oddělení muzeologie (nezprac.).

[5] BAGHLI, Sid Ahmed, BOYLAN, Patrick, HERREMANN, Yani: History of ICOM (1946–1996). Paris, International Council of Museums, 1998. ISBN 92-9012-144-2.

[6] BENEŠ, Josef. ICOM 71 o výchově v muzeích. Muzejní avlastivědná práce, 1971, roč. 9 (79), č. 4, s. 225–233.

[7] BENEŠ, Josef. Stránského úvod do muzeologie. Muzejní a vlastivědná práce, 1973, roč. 11 (81), č. 3, s. 208–209.

[8] BENEŠ, Josef, Základy muzeologie. Opava: Open Education & Sciences pro Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, 1997. ISBN 80-901974-3-4.

[9] Brněnské letní školy. Universitas: revue Masarykovy university, 1990, roč. 23, č. 6, s. 55–60.

[10] Československá socialistická republika. Vyhláška ministerstva školství ze dne 7. května 1967. In Sbírka zákonů československé socialistické republiky. 1967, částka 49, s. 174–176.

[11] DOLÁK, Jan a Jana VAVŘÍKOVÁ. Muzeolog Z. Z. Stránský. Brno: Masarykova univerzita pro Český výbor ICOM v roce 2006, 2006. ISBN 80-210-4139-0.

[12] Einleitung. In VAŠÍČEK, Zdeněk (ed.). Muzeologické sešity – supplementum 1. Einführung in die Museologie. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1971, s. 3–4.

[13] GLUZIŃSKI, Wojciech: U podstaw muzeologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

[14] HANSLOK, Andreas: Museologie und Archivwissenschaft in der DDR: Abgrenzung und Annäherung zweier Nachbarwissenschaften. Marburg: Tectum, 2008. ISBN 978-3-8288-9581-2.

[15] HOLMAN, Pavel: Cesty brněnské muzeologie. In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí/Museology at the Beginning of the 3rd Millenium: sborník z mezinárodního semináře teorie a praxe 2. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 198–202. ISBN 978-80-86413-61-7.

[16] MAROEVIĆ, Ivo. Introduction to Museology: The European Approach. Munich: Dr. Christian Müller-Straten, 1998. ISBN 3-932704-52-5.

[17] MENSCH, Peter van: Towards a methodology of museology [online], Zagreb: University of Zagreb, 1992). [cit. 2014-08-18]. Dostupný z WWW http://www.muu-seum.ee/uploads/files/mensch03.htm.

[18] Museology – science or just practical museum work? Museological working papers: Museology – science or just practical museum work?, Stránského odpověď s. 42–44.

[19] NEUSTUPNÝ, Jiří: Muzeum a věda. Praha: Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, 1968. Muzejní práce sv. 13.

[20] PÁGO, Ladislav. Úvod do muzejní konzervace a restaurování. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1984.

[21] PODBORSKÝ, Vladimír. Výuka muzeologie na Masarykově univerzitě. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie: sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského: sborník příspěvků ze sympozia – Technické muzeum vBrně, 8.-10. listopadu 2006/Musealization in contem-porary society and role of museology: anthology from symposium with foreign participation on the occasion ofanniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský: anthology from symposium– Technical museum in Brno, 8th – 10th November 2006. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, s. 14–26. ISBN 978-80-86611-28-0.

[22] RUTAR, Václav. Geneze pojmu muzeálie, muzealita a muzealizace na stránkách Muzeologických sešitů v letech 1969–1986. Museologica Brunensia, 2012, roč. 1, č.1, s. 6–13.

[23] SCHNEIDER, Evžen. Specifické vzdělávání muzejních pracovníků a jeho usoustavnění v ČSR. Muzeologické sešity – supplementum 3: Muzeologický seminář 83. Brno: Moravské muzeum – Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1985, s. 85–114.

[24] SKLENÁŘ, Karel a Zuzana BLÁHOVÁ. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha: Libri, 2005, ISBN 80-7277-253-8.

[25] Směry a výhledy dalšího rozvoje muzeí a galerií v ČSSR: schváleny usnesením vlády ČSR č. 390 ze dne 19.12. 1979. Muzejní a vlastivědná práce 1980, roč. 18 (88), č. 3, s. 129–137.

[26] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z.: Brno: education in museology: on the 10. anniversary of the foundation of the museological department of the Philos. fac. of the J.E. Purkyně University in Brno. Brno: J. E. Purkyně University, 1974.

[27] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Československá muzeologická společnost – její cíle a poslání. Muzejní a vlastivědná práce, 1990, roč. 28 (98), č. 4, s. 239–241.

[28] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Dokumentácia súčasnosti v múzeách z oblasti prírodných vied. Múzeum 1981, roč. 26, č. 3, s. 14–21.

[29] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. In memoriam. In Muzeologické sešity – supplementum 3: Muzeologický seminář 83. Brno: Moravské muzeum – Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1985, s. 4–6.

[30] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z.: Ist Museologie eine kommunistische Wissenschaft? Eine Entgegnung auf deutsche Einstellungen. Museum Aktuell, 2001, č. 68 (April), s. 2758–2761.

[31] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Múzejná pedagogika v Nemeckej demokratickej republike. Múzeum 1979, roč. 24., č. 1, s. 35–40.

[32] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Pojam muzeologije. Muzeologija 1970, roč. 8, s. 2–39.

[33] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Poznámky k semináru o výpočtovej technike v múzeách. Múzeum 1980, roč. 25, č. 3–4, s. 62–65.

[34] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Questions are gates leading to the truth. Museological working papers: Interdiciplinarity in museology, 1981, č. 2, s. 19–21.

[35] STRÁNSKÝ, Zbyněk, Z. Temelji opće muzeologije. Muzeologija 1970, roč. 8, s. 40–73.

[36] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z.: Úvod do muzeologie. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1972.

[37] STRÁNSKÝ, Zbyněk, Z. Úvod do studia muzeologie. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1979.

[38] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Víme, co chceme?: Příspěvek na diskusním fóru dne 11. 1. 1990 v Národním muzeu v Praze. Muzejní a vlastivědná práce, 1990, roč. 28 (98), č. 1. ISSN 0027-5255.

[39] ŠPÉT, Jiří. Přehled vývoje českého muzejnictví. 1. (do roku 1945). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

[40] TLACHOVÁ, Kateřina. Mezinárodní letní škola muzeologie. Universitas: revue University J. E. Purkyně v Brně, 1988, roč. 21, č. 1, s. 69–70.

[41] Training of Museum Personnel/La Formation du Personnel des Musées. London: Hugh Evelyn for ICOM, 1970.

[42] VAŠÍČEK, Zdeněk (ed.). Muzeologické sešity – supplementum 1: Einführung in die Museologie. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1971.

[43] WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Národné múzejné centrum, 1999. ISBN 80-8060-015-5.

[44] Zásady rozvoje českého muzejnictví. Muzejní a vlastivědná práce 1973, roč. 11 (81), č. 4, s. 221–235.