Fenomén izieb revolučných tradícií v socialistickom Československu

Název: Fenomén izieb revolučných tradícií v socialistickom Československu
Autor: Vitko, Martin
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 1, s. 8-15
Rozsah
8-15
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Predkladaný článok si kladie za cieľ vniesť viac svetla do problematiky izieb revolučných tradícií v socialistickom Československu, a to skúmaním rôznych aspektov budovania a existencie izieb revolučných tradícií na úrovni všeobecnej. Čitateľ sa môže dozvedieť viac o základných rysoch vzniku a fungovania izieb tradícií v Československu, má možnosť dočítať sa o dôležitom, no často úplne nevyjasnenom vzťahu izieb tradícií a oficiálnych múzejných inštitúcií, či zoznámiť sa s hlavnými metodickými zásadami presadzovanými pri zakladaní izieb tradícií.
This article aims to shed more light to the issue of halls of revolutionary traditions in the socialist Czechoslovakia, examining different aspects of its building and existence on the general level. The reader can learn more about basic outline of formation and functioning of halls of revolutionary traditions in Czechoslovakia, he can also read about important – but often unexplained – relationship between halls of revolutionary traditions and official museum institutions and can get acquainted with main methodological principles supported in setting up halls of revolutionary traditions.
Reference
[1] BRIŠŠ, Milan, ČIHÁK, Jozef. Program pre záujmový útvar revolučných a bojových tradícií pre žiakov stredných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987.

[2] ČAPLOVIČ, Dušan. Izby revolučných tradícií: Metodické pokyny pre zriaďovanie izieb revolučných tradícií. Bratislava: Smena, 1975.

[3] Jak budovat síně tradic průmyslových podniků Středočeského kraje. Středočeské muzejnictví: Informační a metodický bulletin pro pracovníky muzeí Středočeského kraje. 1982, č. 4, s. 20–32.

[4] Jednotná síť muzeí, galerií a specializovaných expozic ČSR. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji. 1983, č. 6, s. 5–20.

[5] MATIČKA, Václav. Vojenství a revoluční bojové tradice. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1979.

[6] Metodické pokyny k tvorbe obsahu siení cti a slávy v OS SR [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupné z WWW: http://www.osveta.mil.sk/data/files/2529.pdf.

[7] Metodický materiál k tvorbě Síní tradic JZD, Státních statků a STS ve Středočeském kraji. Středočeské muzejnictví: Informační a metodický bulletin pro pracovníky muzeí Středočeského kraje. 1982, č. 2, s. 18–28.

[8] NEUBAUER, Jiří. Budujeme síně a koutky revolučních tradic. Praha: Mladá fronta, 1982.

[9] NEUBAUER, Jiří. Výchova v duchu revolučních a internacionálních tradic v SSM. Praha: Mladá fronta, 1978.

[10] OTTOMANSKÁ, Helena. Učební texty pro školení komisí dějin závodů: k síním revolučních tradic. Praha: Ústřední škola ROH A. Zápotockého, 1985.

[11] PUBAL, Václav. Podniková - závodní muzea a síně revolučních tradic. Praha: Ústřední škola ROH A. Zápotockého, 1986.

[12] PUBAL, Václav. Síně revolučních tradic. Praha: Práce, 1983.

[13] Sbírka zákonů Republiky československé. Ročník 1959.

[14] SKŘIVÁNEK, František. Izby revolučných tradícií v ROH. Bratislava: Práca, 1982.

[15] Směry a výhledy dalšího rozvoje muzeí a galerií v ČSSR: (Schváleny usnesením vlády ČSR č. 390 ze dne 19. 12. 1979). Muzejní a vlastivědná práce. 1980, roč. XVIII, č. 3, s. 129–137.

[16] ŠOLC, Josef. Síně a koutky revolučních tradic: metodický list. Hodonín: Muzeum Hodonínska, 1980.

[17] Zásady profilace, oborového zaměření a specializace muzeí ČSR – síť specializovaných muzeí a specializovaných muzejních pracovišť ČSR. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji. 1983, č. 6, s. 21–27.

[18] Zásady rozvoje českého muzejnictví. Muzejní a vlastivědná práce. 1973, roč. XI, č. 4, s. 221–235.

[19] Zásady spolupráce muzeí a galerií se školami, výchovnými zařízeními a mládeží. Muzejní a vlastivědná práce. 1978, roč. XVI, č. 1, s. 43–46.

[20] DOUŠA, Pavel. Organizace českého muzejnictví 1945–1989. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, 2005. Dizertačná práca. Vedúci práce doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D.

[21] VITKO, Martin. Príspevok k dejinám izieb revolučných tradícií v socialistickom Československu (na príklade Síně tradic Krajské správy SNB Ostrava). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2014. Bakalárska diplomová práca. Vedúci práce Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/341805/ff_b_b1/Prispevok_k_dejinam_izieb_revolucnych_tradicii_v_socialistickom_Ceskoslovensku__na_priklade_Sine_tradic_Krajske_spravy_SNB_Ostrava_.pdf.

[22] Encyklopédia Slovenska. II. zväzok, E-J. Bratislava: Veda, 1978.

[23] HALAJ, Dušan. Postavenie a úlohy izieb revolučných tradícií a pamätných izieb v procese formovania vlasteneckého a internacionalistického cítenia. Bratislava: Smena, 1989.

[24] STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Úvod do studia muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

[25] ŠPÉT, Jiří. Formování a rozvoj socialistického muzejnictví v ČSR (1945–1985). Praha: Národní muzeum, 1988.

[26] ŠPÉT, Jiří. Přehled vývoje českého muzejnictví I.:(do roku 1945). Brno: Masarykova univerzita, 2003.

[27] CHUMCHAL, Milan. Síň tradic Lidových milicí v Přerově. Muzejní a vlastivědná práce. 1984, roč. XXII, č. 3, s. 134–137.

[28] KALUS, Jaromír, ŽÁČEK, Rudolf. Muzeum a síně revolučních tradic. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji. 1980, č. 3, s. 11–23.

[29] LEFNEROVÁ, Libuše. Budování síní tradic. Vlastivědný věstník moravský. 1979, roč. XXXI, č. 2, s. 217–219.

[30] SCHNEIDER, Evžen, KULÍŘ, Vratislav. Některé zkušenosti z rozvíjení komplexní dokumentace současnosti v muzeích Jihočeského kraje. Muzejní a vlastivědná práce. 1983, roč. XXI, č. 2, s. 65–73.

[31] ŠPÉT, Jiří. K problematice specializovaných muzeí a specializovaných expozic. Muzejní a vlastivědná práce. 1977, roč. XV, č. 1, s. 1–10.

[32] ŠPÉT, Jiří. Muzea v nástupu do 8. pětiletky. Muzejní a vlastivědná práce. 1986, roč. XXIV, č. 1, s. 1–8.

[33] ŠPÉT, Jiří. Zásady komplexní dokumentace období výstavby socialismu. Muzejní a vlastivědná práce. 1981, roč., č. 4, s. 193–197.

[34] ŠUFLIARSKÝ, Jan. Ako ďalej pri zriaďovaní izieb revolučných tradícií. Muzejní a vlastivědná práce. 1963, roč. I, č. 1, s. 30–36.

[35] ZITTA, František. Síně bojových tradic a výchova mladé generace. Historie a vojenství. 1974, č. 6, s. 119–123.

[36] Pamätná izba. Cigeľ: Oficiálne stránky obce [online]. [cit.2014-03-12]. Dostupné z WWW: http://www.cigel.sk/pamatna-izba.phtml?id3=76209.

[37] Pamätná izba Mateja Bela Očová: Expozícia História Očovej. Múzeum.sk [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z WWW: http://www.muzeum.sk/?obj=pamiatka&ix=pimb