Duplicita zbierkových predmetov

Název: Duplicita zbierkových predmetov
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 1, s. 22-25
Rozsah
22-25
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor sa v príspevku venuje problému duplicitných zbierkových predmetov v múzejných zbierkach. Rozoberá problematiku z muzeologického hľadiska s tým, že konštatuje neželateľnosť tohto stavu. Stručne analyzuje hlavné príčiny vzniku duplicity v múzejných zbierkach a navrhuje opatrenia, ktorými je možné zabrániť ďalšiemu kumulovaniu problémov. Zároveň si však kladie otázku, ako riešiť už existujúce problémy a odpovedá, že najdôležitejším prvkom v náprave je príslušná zmena legislatívnych noriem. Autor vychádza zo slovenských legislatívnych rámcov a zo základnej premisy, že nie je možné muzealizovať celý svet t. j. kladie dôraz na selekciu takých a len takých potencionálnych zbierkových predmetov, ktoré zhodnocujú konkrétnu múzejnú zbierku. Duplicitné predmety za takéto nepouvažuje, lebo do konkrétnej zbierky neprinášajú ďalšiu pridanú hodnotu.
The author deals with a problem of duplicate collection objects in museum collections. This paper analyzes problems from point of view of museum studies and it states that this condition is not wanted. The main causes of duplicity in the museum's collections are analyzed and measures that can prevent further accumulation of problems are proposed. At the same time, however, the author raises a question – how to solve problems, and answers that the most important element in redress is a relevant amendment of legislative norms. Author based on the Slovak legislative Framework and from the basic premise that it is not possible to musealise the whole world, this means that he emphasizes the selection of such and such only potential collection items which valorizes a particular museum collection. Duplicate objects as such are not considered, because it does not bring further added value to the collection.
Reference
[1] BAUDRILLARD, Jean. The system of collecting. In. ELSNER, John., CARDINAL, Roger. (eds.) The Cultures of Collecting, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS: Harvard university press. 1994. s. 7-24.

[2] BELK, W. Russell. Collecting in a Consumer Society (Collecting Cultures). Routledge Chapman & Hall: 1995. 198 s. ISBN 0415258480

[3] ELSNER, John., CARDINAL, Roger. (eds.) The Cultures of Collecting, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS: Harvard university press. 1994.

[4] HERČKO, Ivan. Zberateľstvo minerálov a ich múzejná prezentácia. Banská Štiavnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav teórie a dejín vied. 2002. s. 189. ISBN 80-8055-615-6

[5] LALKOVIČ, Marcel. Múzeum – dynamický prvok spoločnosti – jeho úskalia a perspektívy. In: Múzeum a muzeológia. Zborník z konferencie. Banská Bystrica: 2009, s 23. ISBN 978-80-8083-596-5

[6] LALKOVIČ, Marcel. O niektorých aspektoch muzealizácie skutočnosti. In Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, č. 01, s. 18 – 22. ISSN 1805-4722

[7] PEARCE, Susan M. On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition, London: Routledge, 1995. 440 s. ISBN: 0-415-07561-0

[8] SENČEK, R. Richard., ĎURIŠOVÁ, Jarmila. Axiologická degenerácia inštitúcie I. kategórie múzejných zbierkových predmetov. In Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 2008: Zborník príspevkov z odbornej konferencie. Vydala: Slovenská národná knižnica, Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov. 2008. s. 42 – 46. ISBN978-80-89301-33-1

[9] STRÁNSKY, Z. Zbyněk. Archeologie a muzeologie. Brno: Masarykova univerzita. 2005. 320 s. ISBN 80-210-3861-6

[10] STRÁNSKY, Z. Zbyněk. 2001. Muzealizace v kontextu ekologické a kulturní krize. In.: Museologica II/2001. Banská Štiavnica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Katedra ekomuzeológie. 2001. s. 206-213.

[11] WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Národné múzejné centrum. 1999. 482 s. ISBN 80-8060-015-5