Česká a slovenská literární komparatistika 20. století – stav a perspektivy

Název: Česká a slovenská literární komparatistika 20. století – stav a perspektivy
Variantní název:
  • Czech and Slovak comparative literature in the 20th century
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. [7]-18
Rozsah
[7]-18
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Současná česká a slovenská komparatistika, jejíž nejvýznamnější představitelé byli přímými žáky F. Wollmana a také spolupracovníky D. Ďurišina, směřovala od geneticko-kontaktologické komparatistiky k typologii a k využití filozofických podnětů (fenomenologie, hermeneutika), ale vždy spojovala srovnávací metodu s přístupem směrovým a genologickým. Na konci 20. století se v české a slovenské komparatistice rozvinula teorie meziliterárnosti, kterou Ďurišin v návaznosti na F. Wollmana vztáhl od strukturálních východisek k semiotice jako k univerzální metodologii kultury, ale také k teorii recepce a intertextuality. Po přelomu století s nástupem a prosazením nové generace literárních vědců dochází k intenzivnějšímu metodologickému otevření a k interdisciplinární inspiraci. Výsledkem tohoto „pohybu“ se stala příprava a vydání monografického čísla World Literature Studies (č. 2/2013, eds. R. Gáfrik a M. Zelenka) s názvem Comparative Literary Studies as Cultural Criticism pro XX. Mezinárodní kongres srovnávacích literatur (AILC/ICLA) v červenci 2013 v Paříži. Zároveň v únoru 2015 v Bratislavě došlo k založení Asociace českých a slovenských komparatistů, která si klade za cíl iniciovat myšlení o literatuře v českém a slovenském vědeckém a kulturním prostoru.
Its major representatives – devoted disciples of F. Wollman and close colleagues of D. Ďurišin – while carrying out their studies from comparative contactology to typology and employing philosophical impulses (phenomenology; hermeneutics), never failed to combine the comparative method with directional and genological approaches. By the end of the 20th century, Czech and Slovak comparative literature had developed the theory of interliterariness, which was by transferred by Ďurišin as F. Wollman's follower from structural starting points to semiotics, considered a universal methodology of culture, and to the theory of reception and intertextuality. In the early 21st century, with the arrival and recognition of a new generation of literary scholars, methodology began to burgeon and interdisciplinary research was stimulated. The related scholarly pursuits resulted in publishing a monographic issue of World Literature Studies (2/2013, ed. by R. Gáfrik and M. Zelenka), entitled Comparative Literary Studies as Cultural Criticism, to supplement the 20th International Congress of Comparative Literatures (AILC/ICLA), held in Paris in July 2013. Parallel to it, in February 2015, the Association of Czech and Slovak Comparatists was established in Bratislava with the aim of stimulating literary thought within Czech and Slovak scholarly and cultural circles.