Brněnská léta Pavla Materny

Název: Brněnská léta Pavla Materny
Variantní název:
  • The Brno years of prof. Pavel Materna
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2015, roč. 62, č. 2, s. [67]-73
Rozsah
[67]-73
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V letošním roce se profesor PhDr. Pavel Materna dožil pětaosmdesátin (* 21. dubna 1930 v Hněvkovicích u Ledče n. Sázavou). Jeho "brněnská léta" začala v roce 1965 příchodem na katedru filosofie FF Masarykovy univerzity (tehdy UJEP). V roce 1957 obhájil kandidátskou dizertaci Zu einigen Fragen der modernen Definitionslehre a již publikoval několik statí. Jeho posluchači brzy poznali, že je s logikou seznamuje i sbližuje odborník oddaný nejen svému oboru, nýbrž i učitelskému poslání. V Brně obhájil práci On Problems a habilitoval se. Během komunistické normalizace byl zbaven možnosti teoreticky bádat a přednášet, avšak neoficiálně spolupracoval s brněnskými lingvisty a pražským seminářem Sgallovým. Materna byl ovlivněn transparentní intenzionální logikou svého přítele Pavla Tichého, v té době profesora na Otago University v Dunedinu na Novém Zélandě, kam v šedesátých létech emigroval. Materna odešel z brněnské fakulty v roce 1976, když byl zbaven možnosti publikovat. V Praze, kde měl stálé bydliště, se jako logik uplatnil v Projektovém ústavu dopravních a inženýrských staveb. Svůj volný čas využíval studiem a rozvojem TIL. Po sametové revoluci se stal členem oddělení logiky FÚ ČSAV, kde působí dodnes. Na Brno však nezapomněl a Brno nezapomnělo na něj. Začal zde znovu přednášet logiku a již oficiálně rozvíjet TIL. V roce 1991 se na (už opět) Masarykově univerzitě stal řádným profesorem logiky. Vedl řadu doktorských studentů, z nichž J. Raclavský je jeho pedagogickým nástupcem; velmi úspěšným doktorandem byl také B. Jespersen z Dánska. Tak se TIL začal rozvíjet rovněž v Brně a díky spolupráci s Ostravou (M. Duží) lze nyní hovořit o škole TIL. Materna rád spolupracoval také se slovenskými kolegy, z nichž mnozí se stali členy školy. Je autorem několika českých a anglicky psaných prací týkajících se zejména teorie pojmů. Řadu článků napsal spolu s Marií Duží a "velká trojka" ve složení Duží, Materna, Jespersen v roce 2010 publikovala knihu Procedural Semantics for Hyperintensional Logic ve vydavatelství Springer. Za svou práci Materna obdržel medaile od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Masarykovy univerzity a spolu s dalšími členy "velké trojky" také za svou zahraniční publikaci. Své učitelské působení v Brně ukončil v červnu 015. Na vědeckou práci v logice se jeho důchodcovský odpočinek ovšem nevztahuje.
This year prof. Pavel Materna celebrates his 85th birthday (born April 21st 1930 in Hněvkovice, a village near Ledeč n/Sáz). His "Brno years" began 1965 when he came to the department of philosophy of Masaryk University (then "University of J. E. Purkyně"). He became a candidate of sciences in 1957 (having defended the Thesis Zu einigen Fragen der modernen Definitionslehre in the Prague department of logic (prof. Zich) and having already published some articles). His colleagues soon recognized that he loved not only his theoretical research but also pedagogical activities. In Brno he defended the Thesis On Problems and became 'docent' (Assistant Professor). During the communist 'normalisation' was deprived of the possibility to do his pedagogical and theoretical work, he however unofficially collaborated with some linguists, including the Prague Sgall seminar. He was then essentially influenced by Transparent intensional logic (TIL) founded and developed by his friend Pavel Tichý, then professor in the Otago University in Dunedin (New Zealand), who has emigrated in sixties. Without the possibility to teach and work in the Brno university he went to Prague and began to work in a Design Institute in 1976. He tried to exploit his leisure time by studying and developing TIL. The Velvet Revolution caused that Materna began to work in the department of logic in Prague Institute of Philosophy of Academy of Sciences where he has worked up to now. He did not forget Brno however and Brno did not forget him. So he began to teach logic in Brno Masaryk University and – this time officially – make some research in TIL. In Brno he became professor of logic and has tutored some doctorands, one of which (J. Raclavský) is his pedagogical successor and another the highly successful Danish doctorand B. Jespersen, who did his PhD in Brno. So TIL began to be partially developed in Brno, and a fruitful collaboration with Ostrava (M. Duží) led to the situation where we can speak about the TIL (or Czech) school. Materna loved to collaborate with Slovak colleagues and many of them are active members of this school. Materna has authored some Czech and some English books (especially concerning the TIL theory of concepts) and has written many articles with Marie Duží and together with Jespersen and Duží this "Big Three" authored a Springer book Procedural Semantics fir Hyperintensional Logic (2010). He has been awarded three medals, one by the Ministry of education, one by Masaryk University, one medal was given to the Big Three for the mentioned Springer book. As a teacher Materna finished his work in Masaryk University in June 2015. Being a retiree he does not forget his Brno years and does not intend to stop working.