Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu v Praze 1 – Na Kampě 8/515

Název: Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu v Praze 1 – Na Kampě 8/515
Variantní název:
  • Preliminary report about the results of rescue research in Prague 1, Na Kampě 8/515
  • Vorläufiger Bericht über die Ergebnisse der in Prag 1 – Na Kampě 8/515 durchgeführten Rettungsgrabung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 159-177
Rozsah
159-177
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při rozsáhlé rekonstrukci objektu čp. 515 v Praze Na Kampě byl proveden záchranný archeologický výzkum v nově podsklepovaných prostorách. Při něm byl zjištěn způsob zakládání klasicistní dostavby, torza starších barokních budov, části pecí, koželužské jámy, jámy na vápno, vodovody, kanalizace i studna. Byla odkryta část pilíře románského Juditina mostu a objeveny úseky severovýchodního břehu ostrova Kampa v době před 18. stoletím.
The extensive reconstruction of house no. 515 in Prague, Na Kampě Street involved rescue archaeological research in buildings that were provided with new cellars. The research revealed the foundations of a classicist annexe, remains of baroque buildings, parts of kilns, a tannery pit, a lime pit, water ducts, a sewage system and a well. Part of a pillar of the Romanesque Judith Bridge was unearthed, as well as sections of the north-eastern bank of the Kampa island dating from the period before the 18th century.
Reference
[1] BEČKOVÁ, K., 2000: Zmizelá Praha – Hradčany a Malá Strana. Praha: Paseka.

[2] HLAVSA, V., 1972: Praha očima staletí. Praha: Orbis.

[3] DRAGOUN, Z., 2003: Praha 1 – Malá Strana, U Lužického semináře čp. 77/III. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999–2000. Pražský sborník historický 32, 313–314. Praha.

[4] DRAGOUN, Z., 2013: Praha 885–1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře. Praha.

[5] HAVRDA, J., 2007: Kampa – ostrov povodní a navážek. Nástin vývoje na základě archeologických pramenů – Kampa – the island of floods and embankments. An outline of its development based on archaeological sources, Archaeologica Pragensia 18, 77–96.

[6] KYNCL, T., 2015: Výzkumná zpráva č. 072-15. Dendrochronologické datování pilotu pod základovou zdí východního křídla domu čp. 515/III v Praze na Malé Straně (Na Kampě 8), ulož. v archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. TP-2016-694a.

[7] KYNCL, T., 2015a: Výzkumná zpráva č. 011-16. Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků nalezených při archeologickém výzkumu v domě Na Kampě 8 v Praze (čp. 515/III), ulož. v archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. TP-2016-694b.

[8] MUK, J.–LÍBAL, D., 1963: Praha – stavebně historický průzkum, Malá Strana, blok mezi ulicemi U Lužického semináře, Cihelnou, Čertovkou a Vltavou, č. p. 515, SÚRPMO, Praha.

[9] NOVOTNÝ, A., 1946: Zmizelá Praha 6, Grafické pohledy Prahy 1493–1850. Praha: V. Poláček.

[10] PODLISKA, J., 2013: Nálezová zpráva – záchranný archeologický výzkum NPÚ ÚOP v hl. m. Praze 2013/02 Praha 1 – Malá Strana, Na Kampě 8, čp. 515, ulož. v archivu nálezových zpráv NPÚ ÚOP v hl. m. Praze, č. j. NPÚ-311/37406/2013.

[11] ŠTONCNER, P., 2013: Stavebně historický průzkum, dům čp. 515 "Prachovna", Praha 1 – Malá Strana, Na Kampě 8. Praha.

[12] VESELÝ, J., 2015: Dům čp. 515/III u Karlova mostu – prohloubení stavebně historického průzkumu. Nepublikovaný rukopis ulož. v archivu NPÚ ÚOP v hl. m. Praze, sign. P 219.

[13] ZAVŘEL, J., 2015: Praha 1 – Malá Strana, Kampa č. 8/515. Petrografický rozbor části pilíře Juditina mostu, ulož. v archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. TP-2016-693.