Sídlisko z 10.–12. storočia v Nitre, Janíkovciach

Název: Sídlisko z 10.–12. storočia v Nitre, Janíkovciach
Variantní název:
  • A settlement from the 10th–12th centuries in Nitra-Janíkovce
  • Eine Siedlung aus dem 10.–12. Jahrhundert in Nitra-Janíkovce
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 41-57
Rozsah
41-57
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok informuje o výsledkoch záchranného archeologického výskumu v mestskej časti Nitra- Janíkovce, ktorý bol vyvolaný výstavbou rýchlostnej cesty R1 Nitra-západ – Selenec. Na rozhraní polôh Malé Janíkovce a Mikov dvor sa v rokoch 2008–2010 zistilo osídlenie z viacerých období praveku, včasnej doby dejinnej a stredoveku. Okrem menšieho pohrebiska zo 7.–8. storočia sa tu preskúmali sídliská zo 6.–7. storočia a z 10.–12. storočia. Práca sa zameriava na výsledky výskumu sídlisk z 10.–12. storočia, na ktorých sa doložilo viac ako 100 objektov s archeologickými nálezmi zo stredoveku. Výrazne najväčšiu časť z nich tvoria bližšie neurčené jamy. Iba v minimálnom počte sa objavujú obydlia, pece s predpecnými jamami, zásobné jamy. Zaujímavým fenoménom je početný výskyt keramiky vykazujúcej znaky jednej hrnčiarskej dielne. Výskum potvrdil, že v 10.–12. storočí sa postupne mení stavebná kultúra, výrazne sa zmenšuje podiel zahĺbených obydlí a pravdepodobne sa budujú nadzemné domy, po ktorých sa nezachovali žiadne stopy.
This paper brings information about the results of rescue archaeological research in the Nitra- Janíkovce municipality that was necessitated by the construction of the R1 Nitra-West – Selenec motorway. A settlement spanning prehistory, the early Middle Ages and the Middle Ages was uncovered on the border between Malé Janíkovce and Mikov dvor in 2008–2010. Apart from a small burial ground from the 7th–8th centuries, settlements from the 6th–7th centuries and 10th–12th centuries were investigated. The article focuses on the results of research into settlements from the 10th–12th centuries where over 100 features with archaeological finds from the Middle Ages were unearthed. The majority of the features were unspecified pits. Dwellings, hearths with pits and storage pits were few. An interesting phenomenon is the abundance of pottery indicating the existence of a pottery workshop. The research confirmed that in the 10th–12th centuries building culture was gradually changing, the number of sunken features decreased and above-ground houses were constructed the traces of which, however, did not survive.
Note
Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA 2/0175/16 Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska APVV-14-0842 Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami.
Die vorliegende Studie entstand im Rahmen des Förderprojekts VEGA 2/0175/16 Der Korpus frühmittelalterlicher Burgwälle der Slowakei APVV-14-0842 Mitteleuropa zwischen keltischen Oppida und altslawischen Zentren.
Reference
[1] BEDNÁR, P.–FOTTOVÁ, E., 2003: Nitra-tržnica: príspevok k poznaniu stredovekého mesta – Nitra- Markthalle – Beitrag zur Erkenntnis des Hinterlandes der mittelalterlichen Stadt, AH 28, 303–315.

[2] BOHÁČOVÁ, I., 2006: Stará Boleslav – stav a perspektivy studia funkcí a prostorové uspořádání přemyslovského hradu – Stará Boleslav – stage of and prospects for the study of the function and spatial organisation of the Přemyslid stronghold, AR LVIII, 695–723.

[3] BŘEZINOVÁ, G., 2006: Predstihový záchranný výskum na Mostnej ulici v Nitre. In: AVANS 2004, 53–56. Nitra.

[4] BŘEZINOVÁ, G.–SAMUEL, M., edd., 2007: Tak čo, našli ste niečo? Svedectvo archeológie o minulosti Mostnej ulice v Nitre. Nitra.

[5] FUSEK, G., 1991: Včasnoslovanské sídlisko v Nitre na Mikovom Dvore – Frühslawische Siedlung in Nitra- Mikov dvor, SlArch XXXIX, 289–330.

[6] FUSEK, G., 2008: Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke – Die hochmittelalterliche Siedlung in Nitra-Šindolka, AH 33, 27–40.

[7] FUSEK, G.–SPIŠIAK, J., 2005: Vrcholnostredoveká grafitová keramika z Nitry-Šindolky. Archeológia a mineralógia – Hochmittelalterliche Graphitkeramik von Nitra-Šindolka. Archäologie und Mineralogie, SlArch LIII, 265–336.

[8] HANULIAK, M., 1989: Okres Nitra. In: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia. I./1. (Bialeková, D., ed.), 179–236. Nitra.

[9] HANULIAK, M., 2014: Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova – Eine Siedlung aus dem letzten Drittel des 10. Jahrhunderts in der Lage Orechový sad aus Mužla-Čenkov, AH 39, 679–688.

[10] HANULIAK, M.–KUZMA, I., 2012: Vrcholnostredoveká osada v Mužle-Čenkove – Die Hochmittelalterliche Siedlung in Mužla-Čenkov, AH 37, 257–272.

[11] CHROPOVSKÝ, B., 1959: Slovanské hrnčiarske pece v Nitre – Slawischen Töpferöffen in Nitra, Slowakei, AR XI, 812–816, 818–828, 849–850.

[12] CHROPOVSKÝ, B., 1962: Slovanské pohrebisko v Nitre na Lupke – Das slawische Gräberfeld in Nitra auf Lupka, SlArch X, 175–240.

[13] CHROPOVSKÝ, B.–FUSEK, G., 1985: Výskumy v Nitre. In: AVANS 1984, 102–106. Nitra.

[14] MIKLÍKOVÁ, Z., 2007: Archeozoológia. In: Tak čo, našli ste niečo? Svedectvo archeológie o minulosti Mostnej ulice v Nitre (Březinová, G.–Samuel, M., edd.), 129–130. Nitra.

[15] PIETA, K.–RUTTKAY, M., 1987: Záchranný výskum v Nitre-Párovských Hájoch. In: AVANS 1986, 87–88. Nitra.

[16] RUTTKAY, M., 1990: Pece na ranostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska – Öfen auf frühmittelalterlichen Siedlungen der südwestlichen Slowakei, AH 15, 337–348.

[17] RUTTKAY, M., 1996: Die Grundveränderungen in der Keramikproduktion im 12.–14. Jh. in der Westslowakei, Pravěk NŘ 6, 261–284.

[18] RUTTKAY, M., 2002: Mittelalterliche Siedlung und Gräberfeld in Bajč-Medzi kanálmi (Vorbericht) – Stredoveké sídlisko a pohrebisko v Bajči-Medzi kanálmi (Predbežná správa), SlArch L, 245–322.

[19] RUTTKAY, M., 2015: V dávnej minulosti. In: Keresteš, Peter, Janíkovce: Dejiny Janíkoviec od najstarších čias až po súčasnosť, 35–72. Nitra.

[20] RUTTKAY, M. a kol., 2013: Záchranný archeologický výskum na trase výstavby rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra-západ – Selenec. In: AVANS 2009, 208–218. Nitra.

[21] RUTTKAY, M.–BEDNÁR, P.–BIELICH, M.–CHEBEN, M., 2011: Archeologický prieskum v rámci prípravy stavby R1 v úseku Nitra-západ – Selenec. In: AVANS 2008, 220–221. Nitra.

[22] RUTTKAY, M.–BIELICH, M.–DAŇOVÁ, K., 2015: Záchranné archeologické výskumy na trase výstavby rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra-západ – Selenec. In: AVANS 2010, 208–210. Nitra.

[23] RUTTKAYOVÁ, J.–RUTTKAY, M., 1997: Výsledky výskumu v Nitre-Starom meste v roku 1994 – Archäologische Forschungsergebnisse in der Stadt Nitra-Altstadt im Jahr 1994, AH 22, 103–113.

[24] HRMOVÁ, M., 1958: Nálezová správa Nitra-Mikov dvor č. 1560/58, ulož. v Dokumentácii AÚ SAV v Nitre.

[25] KOVÁČOVÁ, A., 1972: Nálezová správa Nitra-Mikov dvor č. 5941/72, ulož. v Dokumentácii AÚ SAV v Nitre.

[26] PAVÚK, J., 1967: Nálezová správa Nitra-Mikov dvor 2306/67 a 2315/67, ulož. v Dokumentácii AÚ SAV v Nitre.